Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Prenájom nehnuteľného majetku - Ľubovnianske múzeum - hrad, Stará Ľubovňa

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení , kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje následovné:

Správca:

Ľubovnianske múzeum - hrad, Zámocká 22, 064 01 Stará Ľubovňa 

Predmet nájmu:

 • Stavba bez prideleného súpisného čísla na pozemku parcelné číslo KNC 4189, zapísanom na liste vlastníctva č. 2813, katastrálne územie Stará Ľubovňa,

 • objekt: zbierkový predmet – hospodárska stavba (sýpka z Hromoša) umiestnená v areáli skanzenu, nachádzajúca sa na ul. Zámockej 22, 064 01 Stará Ľubovňa,  

  prírastkové číslo:45/89

  evidenčné číslo :12524

 • prenajímaná plocha:  16 m2

Podmienky:

 • využitie priestoru : predaj suvenírov

 • obdobie od 1.4.2013 - na neurčito

 • možnosť využitia priestoru počas roka - 1.5.- 31.10.

 • minimálna cena nájmu za m2 na rok 130,80 €, v cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na energie a dodávané služby spojené s nájmom

   

Spôsob nájmu:

 • priamy nájom

Predkladanie ponúk:

 • Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať v uzatvorených obálkach so spiatočnou adresou záujemcu a označeným heslom „Skanzen suveníry - súťaž NEOTVÁRAŤ“ na adresu:

 Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
 Zámocká 22
 064 01 Stará Ľubovňa

 • Posledný deň prijímania ponúk: 11.3.2013 do 9:00 hod. (rozhodujúci je dátum doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky). Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk alebo ponuka nebude kompletná, budú všetky jeho ponuky zo zámeru na prenájom vylúčené. Uchádzačom bude doručené oznámenie o úspešnosti alebo neúspešnosti ponuky. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia cena.

Ponuka musí obsahovať:

 • cenovú ponuku (navrhovaná cena musí byť uvedená v € za 1 m2 za rok),
 • podnikateľský zámer,
 • identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO),
 • v prípade, že záujemcom je fyzická osoba – podnikateľ aj výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace,
 • v prípade, že záujemcom je právnická osoba aj výpis z obchodného registra, resp. z iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy,
 • vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.


Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podlieha schváleniu predsedom Prešovského samosprávneho kraja.

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu: Balužinský Jozef tel.:0902247422 , mail: kastelan@slnet.sk

  Ľubovnianske múzeum - hrad
  Zámocká 20
  064 01  Stará Ľubovňa

 

Publikované: 21.02.2013 / Aktualizované: 21.02.2013 HoreTlačiť