Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Prenájom nehnuteľného majetku - Ľubovnianske múzeum - hrad, Stará Ľubovňa

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení , kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje následovné:

Správca:

Ľubovnianske múzeum - hrad, Zámocká 22, 064 01 Stará Ľubovňa 

Predmet nájmu:

 • Stavba bez prideleného súpisného čísla na pozemku parcelné číslo KNC 4222/2, zapísanom na liste vlastníctva č. 2813, katastrálne územie Stará Ľubovňa,

 • objekt: pivnica v hradnom kopci, nachádzajúca sa na ul. Zámockej 22, 064 01 Stará Ľubovňa,  

 • prenajímaná plocha:  40 m2 

Podmienky:

 • využitie priestoru : predaj suvenírov

 • obdobie od 1.4.2013 - na neurčito

 • možnosť využitia priestoru počas roka: 1.5.- 31.10.

 • minimálna cena nájmu za m2 na rok:100,- €, v cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na energie a dodávané služby spojené s nájmom

   

Spôsob nájmu:

 • priamy nájom

Predkladanie ponúk:

 • Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať v uzatvorených obálkach so spiatočnou adresou záujemcu a označeným heslom „Suveníry hrad - súťaž NEOTVÁRAŤ“ na adresu:

Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
Zámocká 22
064 01 Stará Ľubovňa

 • Posledný deň prijímania ponúk: 11.3.2013 do 9:00 hod. (rozhodujúci je dátum doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky). Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk alebo ponuka nebude kompletná, budú všetky jeho ponuky z vyhodnotenia zámeru na prenájom vylúčené. Uchádzačom bude doručené oznámenie o úspešnosti alebo neúspešnosti ponuky. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia cena.

Ponuka musí obsahovať:

 • cenovú ponuku (navrhovaná cena musí byť uvedená v € za 1 m2 za rok),
 • podnikateľský zámer,
 • identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, rodné číslo,bydlisko alebo názov, sídlo, IČO),
 • v prípade, že záujemcom je fyzická osoba – podnikateľ aj výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace,
 • v prípade, že záujemcom je právnická osoba aj výpis z obchodného registra, resp. z iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy,
 • vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podlieha schváleniu predsedom Prešovského samosprávneho kraja.

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu: Balužinský Jozef tel.:0902247422 , mail: kastelan@slnet.sk

         Ľubovnianske múzeum - hrad
         Zámocká 20
         064 01  Stará Ľubovňa

Publikované: 21.02.2013 / Aktualizované: 21.02.2013 HoreTlačiť