Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Prenájom nehnuteľného majetku - Krajské múzeum v Prešove

V zmysle § 9 a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné :

Správca:

Krajské múzeum v Prešove, Hlavná 86, 080 01 Prešov

Predmet nájmu:

 • Nebytové priestory umiestnené v nehnuteľnosti na Hlavnej 90 v Prešove, zapísanej na Liste vlastníctva č. 959, súpisné číslo 2987, parc. číslo 454, katastrálne územie Prešov.
 • Prenajímaná plocha je o výmere 35 m2 vhodná na obchodné, kancelárske alebo reklamné účely.
 • Minimálne nájomné : trhové nájomné podľa prieskumu cien, v cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na energie a dodávané služby spojené s nájmom.
 • Spôsob nájmu : priamy nájom
 • Doba nájmu : od 1.2.2013 na neurčito

Kontakt:

 • Bližšie informácie získate na telefónnom čísle správcu č. 051/7734708 na hospodárskom oddelení.
 • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „Nájom – neotvárať" do 23.1.2013 na adresu správcu :

Krajské múzeum v Prešove
Hlavná 86
080 01 Prešov

Publikované: 08.01.2013 / Aktualizované: 24.01.2013 HoreTlačiť