Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Prenájom nebytových priestorov – Stredná odborná škola, Stará Ľubovňa

 

V zmysle § 9a. ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná odborná škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa

Predmet nájmu:

 • nebytové priestory v objekte evidovanom na liste vlastníctva č.2969, na parcele číslo 526, katastrálne územie Stará Ľubovňa
 • prenajímané priestory sa nachádzajú v budove kotolne - uhoľňa
 • nebytové priestory sú prázdne a sú určené na ustajnenie koní
 • prenajímaná plocha: 399 m2
 • spôsob nájmu : priamy nájom

Minimálne nájomné:

 • plocha využívaná na ustajnenie koní : 5 EUR/m2/rok

V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na energie - elektrická energia, vykurovanie, vodné a stočné. Upratovanie a odvoz odpadu si môže nájomca riešiť na svoje náklady alebo ich bude poskytovať prenajímateľ za úhradu.

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 052/7164319 – Katarína Dudová.
 • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, predmetu nájmu, špecifikácie a účelu nájmu požadujeme doručiť do 6.2.2013 do 14:00 hod. v zalepenej obálke s označením „Nájom - neotvárať“ na adresu:

Stredná odborná škola
Jarmočná 108
064 01 Stará Ľubovňa

Publikované: 22.01.2013 / Aktualizované: 24.01.2013 HoreTlačiť