Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Prenájom nebytových priestorov - Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení , kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje následovné:

Správca:

Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, 054 01 Levoča

Predmet nájmu:

 • telocvičňa na Baštovej ulici v Levoči, umiestnená na parcele číslo 297/2, zapísaná v katastri nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. 3479, katastrálne územie Levoča, objekt „Telocvičňa“
 • prenajímaná plocha v m2: 648 m2
 • prenájom počas vyučovacieho procesu i po vyučovacom procese

Spôsob nájmu:

 • priamy nájom

Minimálna cena nájmu:

 • trhové nájomné na základe prieskumu trhu za hodinu nájmu + vypočítané režijné náklady.

Predkladanie ponúk:

 • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, návrhu ceny, doby nájmu, účelu nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „Prenájom telocvične – neotvárať“ v termíne do 2.4.2013 na adresu školy:

Gymnázium J. Francisciho-Rimavského
Kláštorská 37
054 01 Levoča

 • Ponuka musí obsahovať:
  - cenovú ponuku – navrhovaná cena musí byť uvedená v € za hodinu nájmu
  - účel nájmu
  - doba nájmu
  - identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO),
  - v prípade, že záujemcom je fyzická osoba – podnikateľ aj výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace,
  - v prípade, že záujemcom je právnická osoba aj výpis z obchodného registra, resp. z iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, nie starší ako 3 mesiace,
  - súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy,
  - vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podlieha schváleniu predsedom Prešovského samosprávneho kraja.

Kontakt:

 • Bližšie informácie získate na telefónnom čísle: 053 4512252
Publikované: 19.03.2013 / Aktualizované: 19.03.2013 HoreTlačiť