Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa vo vlastníctve PSK

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje nasledovné:

Prenajímateľ:

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Predmet nájmu:

 • nebytové priestory – kancelárie, vrátane vybavenia hnuteľným majetkom potrebným na zabezpečenie účelu nájmu, na IV. poschodí budovy Úradu PSK, zapísanej na LV č. 13515 v budove súpisné číslo 5043, na pozemku parcela č. KN C 852/1, katastrálneho územia Prešov a to miestnosti č. 4.37 a č. 4.38 o celkovej výmere 40,86 m2

Účel nájmu:

 • kancelárske účely - činnosť Krajskej organizácie cestovného ruchu - Severovýchod Slovenska

Výška nájomného bez platieb za energie a služby spojené s nájmom:

 • 40 Eur / m2 / ročne

Doba nájmu:

 • nájom na dobu neurčitú od účinnosti zmluvy

do nájmu nájomcu – Severovýchod Slovenska, nezisková organizácia, so sídlom Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 42238536

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

Prenájom nehnuteľného a hnuteľného majetku organizácii cestovného ruchu, ktorú spolu zakladal Prešovský samosprávny kraj, ktorá bude zabezpečovať rozvoj cestovného ruchu v Prešovskom kraji v spolupráci s ďalšími členmi, ktorými sú oblastné organizácie cestovného ruchu ako aj ďalšie organizácie pôsobiace v cestovnom ruchu na všetkých úrovniach.

Publikované: 22.03.2013 / Aktualizované: 22.03.2013 HoreTlačiť