Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Nájom nehnuteľného majetku – časti pozemku v správe Správy a údržby ciest PSK

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca :

Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

 • Nehnuteľný majetok – časť pozemku parcela 106/3 (zastavané plochy a nádvoria) v katastrálnom území Bukovce, zapísaného na Liste vlastníctva č. 154, ktorý sa nachádza v obci Bukovce 
 • Prenajímaná plocha v m² : 277,1 m²
 • Prenájom časti pozemku za účelom využitia prenajatého pozemku na realizáciu projektu „Regenerácia sídiel“. Na tejto parcele sa po schválení projektu zrekonštruuje chodník.
 • Spôsob nájmu: priamy nájom
 • Doba trvania nájmu: na dobu určitú od 01.04.2013 do 1.4.2020, najneskôr však nájom skončí po piatich rokoch odo dňa ukončenia realizácie projektu
 • Minimálna cena nájmu: trhové nájomné podľa prieskumu cien

Predkladanie ponúk:

 • Žiadosti o nájom nehnuteľného majetku s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, ceny, doby nájmu, účelu nájmu požadujeme doručiť do 22.3.2013do 9:00 hod. v zalepenej obálke označenej heslom : „Nájom – pozemok – neotvárať“ na adresu:

Správa a údržba ciest PSK
Jesenná 14
080 05 Prešov

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadne prenájmu získate na tel.č. 051/7563 715, e-mail: karnisova.martina@sucpsk.sk
Publikované: 06.03.2013 / Aktualizované: 06.03.2013 HoreTlačiť