Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Nájom nehnuteľného majetku – časti pozemku v správe Správy a údržby ciest PSK

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca :

Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

 • Nehnuteľný majetok – časť pozemku parcela č. 109 a 76/2 (zastavané plochy a nádvoria) v katastrálnom území Červenica pri Sabinove, zapísaného na Liste vlastníctva č. 35, ktorý sa nachádza v obci Červenica pri Sabinove.
 • Prenajímaná plocha v m² : 282 m²
 • Prenájom časti pozemku za účelom využitia prenajatého pozemku na realizáciu projektu „Revitalizácia centra obce Červenica pri Sabinove po povodniach“, SO 01 Sanácia a oprava Hanigovského potoka v km 0,275 – 0,940. 
 • Spôsob nájmu: priamy nájom
 • Doba trvania nájmu: na dobu určitú od 15.4.2013 do 15.4.2023, najneskôr však nájom skončí po piatich rokoch odo dňa ukončenia realizácie projektu
 • Minimálna cena nájmu: trhové nájomné podľa prieskumu cien

Predkladanie ponúk:

 • Žiadosti o nájom nehnuteľného majetku s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, ceny, doby nájmu, účelu nájmu požadujeme doručiť do 5.4.2013  v zalepenej obálke označenej heslom : „Nájom – pozemok – neotvárať“ na adresu:

Správa a údržba ciest PSK
Jesenná 14
080 05 Prešov

Kontakt:

Publikované: 22.03.2013 / Aktualizované: 22.03.2013 HoreTlačiť