Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

O.V.S. – Prenájom nebytových priestorov –Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov

Ponuka na prenájom - O.V.S –  nebytové priestory v budove Nové dielne odborného výcviku - Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov

Prešovský samosprávny kraj ( ďalej len „PSK“) v zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení zverejňuje obchodnú verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže

1. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov:                                    Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov

Sídlo:                                      Štefánikova 64, 085 01 Bardejov

IČO:                                        42077150

DIČ:                                        2022434678

IČ pre DPH:                            SK2022434678

Štatutárny orgán:                    RNDr. Eva Kurnátová, PhD., riaditeľka školy

Kontaktná osoba:                   Ing. Slavka Bobáková, zástupca riaditeľky pre technicko-ekonomické činnosti

Tel. č.:                                     054/4880170, 0908 020 122

2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže

Predmet obchodnej verejnej súťaže:

Návrh nájomnej zmluvy na prenájom časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK, v správe vyhlasovateľa súťaže zapísaného na LV č. 10575 v katastrálnom území Bardejov, súpisné číslo stavby 2985, na parcele KN C 1641 v meste Bardejov, Štefánikova 64, do nájmu nájomcu, ktorého návrh bude komisiou vyhodnotený ako  najvýhodnejší.

Predmetom prenájmu budú nebytové priestory stavby Nové dielne odborného výcviku  - prenajímaná plocha nebytového priestoru je 38,21 m2 – prízemie.

 • Miestnosť číslo 15 – prenajímaná plocha nebytového priestoru je 12,10 m2
 • Miestnosť číslo 16 – prenajímaná plocha nebytového priestoru je 15,74 m2

K miestnostiam bude daná do prenájmu aj časť prislúchajúcich spoločných priestorov (chodby, sociálne zariadenia o výmere 10,37 m²). Miestnosti nie je možné prenajať samostatne.

Možný účel využitia: skladové priestory

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

 1. Prílohou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže je vzor nájomnej zmluvy, ktorý je ostatným obsahom nájomnej zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá, tento bude po vyžiadaní zaslaný vyhlasovateľom záujemcovi o nájom emailom.
 2. Minimálna ponúkaná výška nájomného za nebytové priestory bez platieb za energie a služby spojené s užívaním majetku je stanovená v minimálnej výške:
  • plocha využívaná ako skladové priestory: 20,28 EUR/ m2/rok bez DPH
  • plocha využívaná ako spoločné priestory: 14,70 EUR/ m2/rok bez DPH. Nájomné je podľa § 38 odst. 5 Zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z.z. oslobodené od DPH.

   Nájomné a služby spojené s nájmom (zálohy za elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné a pod.) budú fakturované mesačne dopredu k 8. dňu v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, za ktorý je nájomné fakturované. Nájomcovi priestoru vzniká povinnosť 3-mesačného depozitu nájomného. Nájomca hradí daň z nehnuteľnosti a poistenie majetku.
 3. Prenajímateľ je oprávnený zvýšiť ročné nájomné o mieru kladnej inflácie jednostranne v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK formou písomného oznámenia nájomcovi tak, že celková výška nájomného platná k 31.12 bežného roka sa prenásobí koeficientom miery inflácie, ktorú zverejní Štatistický úrad Slovenskej republiky za predchádzajúci rok.
 4. Prenajímateľ je oprávnený upraviť zálohové platby za energie a služby spojené s nájmom, ak ich upraví dodávateľ. Táto úprava sa bude realizovať preukázateľne doručeným písomným oznámením nájomcovi.
 5. Všetky opravy, zhodnotenia a údržbu, ktoré si nehnuteľný majetok bude vyžadovať počas doby nájmu, vykoná nájomca po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa na vlastné náklady a v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a nájomca nebude požadovať od prenajímateľa finančnú ani žiadnu inú kompenzáciu finančných prostriedkov ním vložených do opráv, zhodnotenia a údržby predmetu nájmu.
 6. Doba nájmu – nájom na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy s možnosťou ukončenia zmluvy výpoveďou s výpovednou lehotou 3-mesačnou bez uvedenia dôvodu.

4. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

 1. Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na vrátnicu vyhlasovateľa súťaže v termíne do 7.6.2023 do 14.00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením
  „Obchodná verejná súťaž – prenájom nebytových priestorov – neotvárať!“
  „Identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ, IČO, adresa“
  na adresu:
  Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov
  Štefánikova 64
  085 01 Bardejov


  Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže. Na obálke bude uvedená identifikácia navrhovateľa.
 2. Návrh musí obsahovať:
  • oprávnenou osobou uchádzača podpísaný návrh nájomnej zmluvy
  • ponúkanú výšku nájomného v € za m2/rok,
  • predmet nájmu
  • účel nájmu
  • dobu nájmu
  • presnú identifikáciu záujemcu takto:
   • nájomca – fyzická osoba - titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu, alebo
   • nájomca – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri - obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, zastúpená - titul, meno a priezvisko, trvalý pobyt, zapísaný v živnostenskom registri: ....... č....... alebo
   • nájomca – právnická osoba - obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán - podľa výpisu z Obchodného registra resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, údaj o registrácii – napr. Obchodný register Okresného súdu ......., oddiel ......, vložka ...
   • súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže
   • kontaktné údaje oprávnenej osoby (napr. telefón, e-mail)
 3. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia predložených ponúk.
 4. Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.
 5. V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.
 6. Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. Vyhlasovateľ je oprávnený meniť ustanovenia nájomnej zmluvy.
 7. Účastník súťaže nemá nárok na úhradu nákladov vynaložených/spojených s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži.
 8. Navrhovateľ predložením návrhu nájomnej zmluvy v obchodnej verejnej súťaži súhlasí so zverejnením a sprístupnením jeho osobných údajov na účel uzavretia nájomnej zmluvy tvoriaci nájomný vzťah.

5. Ohliadka majetku

Ohliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore – Ing. Slavka Bobáková, zástupca riaditeľky pre TEČ,  tel. číslo 054/4880170.

Zverejnenie na webovom sídle

Zverejnené od 23.05.2023 do 7.6.2023, 14:00.

Publikované: 23.05.2023 / Aktualizované: 23.05.2023 HoreTlačiť