Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

O.V.S. – prenájom nebytových priestorov – Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov

Ponuka na prenájom majetku – O.V.S. – Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len PSK) v zmysle § 281 a následne Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov , v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a nadväznosti na Zásady hospodárenia a nakladanie s majetkom PSK, v platnom znení, zverejňuje obchodnú verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže.

1. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov: Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov

Sídlo:    Štefánikova 64, 085 01 Bardejov

IČO:      42077150

DIČ:      2022434678

IČ DPH:SK2022434678

Štatutárny orgán: Mgr. Viera Kissová, riaditeľka školy

Kontaktná osoba: Ing. Slavka Bobáková, zástupca riaditeľa pre TEČ

Telefón: 054 488 0170, 0908 020 122

2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže

Predmet obchodnej verejnej súťaže

Návrh nájomnej zmluvy na prenájom časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK, v správe vyhlasovateľa súťaže zapísaného na LV 10575 v katastrálnom území Bardejov,  súpisné číslo stavby 2985, na parcele  registra KN C 1641 v meste Bardejov, Štefánikova 64,  do nájmu nájomcu, ktorého návrh bude komisiou vyhodnotený ako najvýhodnejší.

Predmetom prenájmu budú nebytové priestory na prízemí budovy – Nové dielne odborného výcviku o celkovej výmere 110,70 m².  A to:

 •  Miestnosť číslo 32 – prenajímaná plocha nebytového priestoru je 94,50 m²

  K miestnosti bude daná do prenájmu aj časť prislúchajúcich spoločných priestorov (chodby, sociálne zariadenia o výmere 16,20 m²).
  Miestnosti je pripravená ako priestor na prenájom autoumyvárne.

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá 

 1. Prílohou vyhlásenia obchodnej verenej súťaže je nájomná zmluva, ktorá je ostatným obsahom nájomnej zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá,  táto bude po vyžiadaní zaslaná vyhlasovateľom záujemcovi o nájom emailom.
 2. Minimálna ponúkaná výška nájomného za nehnuteľný majetok bez platieb za energie a služby spojené s užívaním majetku je stanovená v minimálnej výške:
  • plocha využívaná na služby (autoumyváreň): 38,19 €/m2/rok
  • plocha využívaná ako spoločné priestory: 14,76 €/m2/rok

   Nájomcovi  priestoru vzniká povinnosť 3-mesačného depozitu nájomného.
 3. Doba nájmu – nájom na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy s možnosťou ukončenia zmluvy výpoveďou s výpovednou lehotou 3-mesačnou bez uvedenia dôvodu.

4. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

 1. Návrh je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa súťaže poštou alebo osobne na vrátnicu školy v lehote do 09.02.2024, do 14:00 v zalepenej obálke so spiatočnou adresou záujemcu a výrazným označením:
  "Obchodná verejná súťaž – Nájom majetku – neotvárať"
  na adresu:
  Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov
  Štefánikova 64
  084 01 Bardejov

  Rozhodujúci je dátum a čas prijatie ponuky na prezenčnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže. Na obálke bude uvedená identifikácia navrhovateľa.
 2. Návrh musí obsahovať:
  • Oprávnenou osobou uchádzača podpísaný návrh nájomnej zmluvy
  • Ponúkanú výšku nájomného nebytových priestorov v €/m²/rok
  • Účel nájmu
  • Dobu nájmu
  • Presnú identifikáciu záujemcu takto:
  • Nájomca – fyzická osoba (Titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie – číslo účtu), alebo
  • Nájomca – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie, číslo účtu, alebo
  • Nájomca právnická osoba  - obchodné meno , sídlo, IČO, bankové spojenie, číslo účtu, číslo účtu, štatutárny orgán – podľa výpisu z Obchodného registra, potvrdzujúceho právnu subjektivitu, údaj o registrácii – napr. Obchodný register okresného súdu ... oddiel...vložka...
  • Súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže
  • Kontaktné údaje oprávnenej osoby (napr. e-mail, telefón)
 3. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v lehote do 30 dní od vyhodnotenia predložených návrhov.
 4. Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.
 5. V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.
 6. Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. Vyhlasovateľ je oprávnený meniť ustanovenia nájomnej zmluvy.
 7. Navrhovateľ nemá nárok na úhradu nákladov vynaložených/spojených s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži.
 8. Navrhovateľ predložením návrhu nájomnej zmluvy v obchodnej verejnej súťaži súhlasí so zverejnením a sprístupnením jeho osobných údajov na účel uzavretia nájomnej zmluvy a existencie nájomného vzťahu.

5. Obhliadka majetku

Obhliadka majetku bude umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore – Ing. Slavka Bobáková, zástupkyňa riaditeľa školy pre TEČ,  t. č.: 054 488 0150

Zverejnenie na webovom sídle

Zverejnené od 25.1.2024 do 9.2.2024, 14:00.

Zápisnica z O.V.S.

Publikované: 25.01.2024 / Aktualizované: 29.02.2024 HoreTlačiť