Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

O.V.S. - prenájom majetku – Stredná športová škola, Poprad

Ponuka na prenájom – O.V.S. - Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len PSK)

v zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ v platnom znení zverejňuje obchodnú verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže.

1. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov :      Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad

Sídlo :        Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad

IČO :          52439534

DIČ :          2121039613

Štatutárny orgán: PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD., riaditeľ školy

Kontaktná osoba: PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD., riaditeľ školy

Kontakt: 0905 895 660

2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže

Predmet obchodnej verejnej súťaže

Návrh nájomnej zmluvy na prenájom časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK, v správe vyhlasovateľa súťaže, zapísaného v katastri nehnuteľnosti na Okresnom úrade v Poprade, na liste vlastníctva č. 6815 obec Poprad, k.ú. Poprad a to nebytových priestorov učební, kancelárií, chodby a WC nachádzajúcich sa v Poprade, na ulici Dlhé hony v budove súpisné číslo 5766, na pozemku parc. registra KN-C parcelné č. 3237/33, 3237/32, 3238/90, 3238/91, 3238/93, 323731, 3237/47, 3238/95, 3238/96, 3238/97. 

Nebytové priestory:

 tri učebne s celkovou plochou 145 m2, tri kancelárie s celkovou plochou 48 m2 a priľahlé spoločné priestory – o celkovej ploche 34 m2

do nájmu nájomcu, ktorého návrh bude komisiou vyhodnotený ako najvhodnejší.

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

 1. Prílohou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže je  nájomná zmluva, ktorá je ostatným obsahom nájomnej zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá, táto bude po vyžiadaní zaslaná vyhlasovateľom záujemcovi o nájom.
 2. Dohodnutý účel využitia: vzdelávacie aktivity v súlade s prevádzkovým poriadkom prenajímateľa.
 3. Priestory  sa ponúkajú ako celok.
 4. Ponúknutá výška nájomného okrem platieb za energie a služby poskytované s nájmom  minimálne v nasledovnej výške
  učebne                       9 €/m2/rok
  kancelárie                 36 €/m2/rok
  spoločné priestory   36 €/m2/rok
  Energie a kompletná správu priestorov vrátane upratovania a bežnej údržby bude vypočítaná podľa skutočných nákladov.                                
 5. Doba nájmu: nájom na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy s možnosťou ukončenia zmluvy výpoveďou s výpovednou lehotou 3-mesačnou bez udania dôvodu.
 6. Minimálny čas vymedzený na prenájom: stály prenájom.

4. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

 1. Návrh je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa v lehote do 01. 02. 2023 do 14.00 hod. v zalepenej obálke s výrazným označením:
  „Obchodná verejná súťaž – Prenájom učební a kancelárií – Neotvárať“

  na adresu: Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01  Poprad.

  Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže.
  Na obálke bude uvedená identifikácia navrhovateľa.
   
 2. Návrh musí obsahovať:
  • oprávnenou osobou uchádzača podpísaný návrh nájomnej zmluvy;
  • ponúknutú výšku nájomného v € /m2/rok;
  • predmet nájmu;
  • účel nájmu;
  • dobu nájmu;
  • presnú identifikáciu záujemcu, takto:
 • nájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu) alebo
 • nájomca – fyzická osoba – zapísaná v živnostenskom registri - obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, alebo
 • nájomca – právnická osoba - obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán - podľa výpisu z Obchodného registra resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu navrhovateľa, údaj o registrácii – napr. Obchodný register Okresného súdu ......., oddiel ......, vložka ...;
 • súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže;
 • kontaktné údaje oprávnenej osoby (telefón, e-mail).
 1. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v lehote do 5 dní od vyhodnotenia predložených návrhov.
 2. Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.
 3. V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.
 4. Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. Vyhlasovateľ je oprávnený meniť ustanovenia nájomnej zmluvy.
 5. Navrhovateľ nemá nárok na náhradu nákladov vynaložených/spojených s účasťou na tejto obchodnej verejnej súťaži.
 6. Navrhovateľ predložením návrhu nájomnej zmluvy v obchodnej verejnej súťaži súhlasí so zverejnením a sprístupnením jeho osobných údajov na účel uzavretia nájomnej zmluvy a existencie nájomného vzťahu.

5. Obhliadka majetku

Ohliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou.

6. Zverejnenie na webovom sídle

Zverejnené od 17. 1. 2023 do 01. 02. 2023, 14:00 h.

Publikované: 17.01.2023 / Aktualizované: 17.01.2023 HoreTlačiť