Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

O.V.S. - Prenájom časti pozemku - SPŠ technická, Bardejov

Ponuka na prenájom - Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“) v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení zverejňuje obchodnú verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže

1. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov: Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 

             Podnikateľská činnosť
Sídlo: Komenského 5, 085 42 Bardejov
IČO: 00161705
DIČ: 2020508820 , nie sme platcami DPH
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Bujda, riaditeľ
Kontaktná osoba: Viera Lenártová, správca školského internátu a podnikateľskej činnosti
Kontakt:  054/4722558

2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže

Predmet zmluvy

Nájom časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK v správe vyhlasovateľa, zapísaného na liste vlastníctva č. 2579 v katastrálnom území Bardejov, na pozemku registra C KN, parcela  č. 1154, a to:

 • časť školského pozemku – 1005 m²   v utorok a štvrtok od 16.00 hodiny do 18.00 hodiny, v sobotu a v nedeľu od 9.00 hodiny do 10.00 hodiny, vhodný na autocvičisko, do nájmu nájomcu, ktorého návrh bude komisiou vyhodnotený ako najvhodnejší.

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

a) Prílohou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže je vzor nájomnej zmluvy, ktorý je ostatným obsahom nájomnej zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá, tento bude po vyžiadaní zaslaný vyhlasovateľom záujemcovi o nájom.

b) Ponúknuté nájomné za prenájom pozemku je minimálne v nasledovnej výške:

 • pozemok - 1005 m2 - 4,66 €/1 hodinu, minimálne však 46,56 €/mesiac.

c) Doba nájmu – nájom na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, najskôr od 1.5.2023 s možnosťou ukončenia zmluvy výpoveďou s výpovednou lehotou 3 – mesačnou bez udania dôvodu.

4. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

a) Návrh je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa v lehote do 17.04.2023 do 8.00 hod. v zalepenej obálke s výrazným označením:

 „Obchodná verejná súťaž – Nájom pozemku – neotvárať!“

na adresu:

Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov

Komenského 5

085 42  Bardejov

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže.
Na obálke bude uvedená identifikácia navrhovateľa.

b) Návrh musí obsahovať:

 • oprávnenou osobou uchádzača podpísaný návrh nájomnej zmluvy
 • ponúkaná výška nájomného za 1 hodinu
 • predmet nájmu
 • účel nájmu
 • dobu nájmu
 • presnú identifikáciu záujemcu, takto:
  • nájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu) alebo
  • nájomca – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri  - obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu alebo
  • nájomca – právnická osoba  - obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán - podľa výpisu z Obchodného registra resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, údaj o registrácii – napr. Obchodný register Okresného súdu ......., oddiel ......, vložka ...
 • súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže
 • kontaktné údaje oprávnenej osoby (napr. telefón, e-mail)

c) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v lehote do 30 dní od vyhodnotenia predložených ponúk.

d) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

e) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

f) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. Vyhlasovateľ je oprávnený meniť ustanovenia nájomnej zmluvy.

g) Účastník súťaže nemá nárok na náhradu nákladov vynaložených/spojených s účasťou na tejto obchodnej verejnej súťaži.

h) Navrhovateľ predložením návrhu nájomnej zmluvy v obchodnej verejnej súťaži súhlasí so zverejnením a sprístupnením jeho osobných údajov na účel uzavretia nájomnej zmluvy a tvoriaci nájomný vzťah.

5. Obhliadka majetku:

Obhliadka majetku na mieste bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore s Vierou Lenártovou – správca  školského internátu a podnikateľskej činnosti, č. t. 0902473519.

Zverejnenie na webovom sídle

Zverejnené  od 31.03.2023 do 17.04.2023, 08.00 hod

Publikované: 31.03.2023 / Aktualizované: 31.03.2023 HoreTlačiť