Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

O.V.S. – prenájom majetku –  SOŠ pedagogická, Prešov

Ponuka na prenájom - O.V.S. – Stredná odborná škola pedagogická, Kmeťovo stromoradie 5, 080 01 Prešov

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“) v zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a  nakladanie s majetkom PSK“ v platnom znení, zverejňuje obchodnú verejnú súťaž (O. V. S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže.

1. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov: Stredná odborná škola pedagogická, Kmeťovo stromoradie 5, Prešov

Sídlo: Kmeťovo stromoradie 5, 080 01 Prešov

IČO: 00162825
DIČ: 2021240584

Nie je platca DPH

Štatutárny orgán: Mgr. Oľga Macková, riaditeľka školy

Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Poráčová,  zástupkyňa riaditeľky školy

Tel.: 051/7711294

2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže

Predmet obchodnej verejnej súťaže

Návrh nájomnej zmluvy na prenájom časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK, v správe vyhlasovateľa  súťaže zapísaného na LV č. 12897 v katastrálnom území Prešov, súpisné číslo stavby 3222, na parcele registra KN C č. 723/4 v meste Prešov, Kmeťovo stromoradie 5, do nájmu nájomcu, ktorého návrh bude komisiou vyhodnotený ako najvhodnejší.

Predmetom prenájmu budú nebytové priestory, ktoré sa nachádzajú v suteréne budovy školy o celkovej výmere 17,60 m2. Predmetom nájmu nie je žiadny hnuteľný majetok. Nájomca má právo spolu s predmetom nájmu užívať spoločné časti a spoločné priestory objektu, v ktorom sa predmet nájmu nachádza a ktorých užívanie nevyhnutne súvisí s užívaním predmetu nájmu. Spoločné časti a spoločné priestory sú: zadný vchod do budovy školy (únikový východ), schodište do suterénu, chodba vpravo od schodišťa do bufetu – miestnosť č. S1, sociálne zariadenia WC muži – prízemie č. 19, WC ženy – 1. poschodie č. 21 a č. 36.

Nebytové priestory sú určené na zriadenie a prevádzkovanie školského bufetu pre žiakov a zamestnancov školy v zmysle § 8, odst. 3 Vyhlášky č. 527/2007 Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež a požiadaviek prenajímateľa.

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

 1. Prílohou vyhlásenia obchodnej verenej súťaže je nájomná zmluva, ktorá je ostatným obsahom nájomnej zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá,  táto bude po vyžiadaní zaslaná vyhlasovateľom záujemcovi o nájom e-mailom.
 2. Minimálna ponúkaná výška nájomného za nehnuteľný majetok bez platieb
  za energie a služby spojené s užívaním majetku, je stanovená v minimálnej výške: Nebytové priestory – 62,- €/m2/rok.
 3. Nájomcovi z prenájmu vzniká povinnosť 3-mesačného depozitu nájomného.
 4. Doba nájmu – nájom na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy s možnosťou ukončenia zmluvy výpoveďou s výpovednou lehotou 3-mesačnou bez uvedenia dôvodu.

4. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

 1. Návrh je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa súťaže v lehote do 31.01.2023, 12:00 hod. v zalepenej obálke so spiatočnou adresou záujemcu a výrazným označením:

"Obchodná verejná súťaž – „Nájom nehnuteľného majetku – neotvárať“

na adresu:

Stredná odborná škola pedagogická
Kmeťovo stromoradie 5
080 01 Prešov

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže. Na obálke bude uvedená identifikácia navrhovateľa.

 1. Návrh musí obsahovať:
  • Oprávnenou osobou uchádzača podpísaný návrh nájomnej zmluvy
  • Ponúkaná výška nájomného v €/m2/rok
  • Účel nájmu
  • Doba nájmu
  • Presná identifikácia záujemcu takto:
   • Nájomca – fyzická osoba – titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie – číslo účtu, alebo
   • Nájomca – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri - obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, alebo
   • Nájomca – právnická osoba - obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, štatutárny orgán - podľa výpisu z Obchodného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, údaj o registrácii – napr. Obchodný register Okresného súdu ......., oddiel ......, vložka .....
  • Súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže
  • Kontaktné údaje oprávnenej osoby (napr. telefón, e-mail).
 2. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v lehote do 30 dní od vyhodnotenia predložených návrhov.
 3. Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.
 4. V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.
 5. Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. Vyhlasovateľ je oprávnený meniť ustanovenia nájomnej zmluvy.
 6. Navrhovateľ nemá nárok na úhradu nákladov vynaložených / spojených s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži.
 7. Navrhovateľ predložením návrhu nájomnej zmluvy v obchodnej verejnej súťaži súhlasí so zverejnením a sprístupnením jeho osobných údajov na účel uzavretia nájomnej zmluvy a existencie nájomného vzťahu.

5. Obhliadka majetku

Obhliadka priestorov na mieste bude záujemcom umožnená v  čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore – Mgr. Andrea Poráčová, zástupkyňa riaditeľky školy pre technicko-ekonomickú činnosť, na tel. čísle 051/7711294.

6. Zverejnené na webovom sídle

Zverejnené od 16.01.2023 do 31.01.2023, 12.00 hod.

Publikované: 16.01.2023 / Aktualizované: 16.01.2023 HoreTlačiť