Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

O.V.S. – prenájom majetku – Obchodná akadémia, Humenné

Ponuka na prenájom – nebytový priestor v budove školy – Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné

Prešovským samosprávny kraj (ďalej len „PSK“) v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení zverejňuje obchodnú verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže

1. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov: Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné

Sídlo: Komenského 1, 066 01 Humenné
IČO: 00162132
DIČ: 2021216637, nie sme platcami DPH
Štatutárny orgán: Ing. Alena Židová, riaditeľka školy
Kontaktná osoba: Ing. Gabriela Tovarňáková, hospodárka školy
Tel. č.: 057 775 24 32

2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže

Predmet obchodnej verejnej súťaže:

Návrh nájomnej zmluvy na prenájom časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK, v správe vyhlasovateľa súťaže zapísaného na LV 8358, katastrálneho územia Humenné, súpisné číslo stavby 1434, na parcele registra KN C číslo 3356 do nájmu nájomcu, ktorého návrh bude komisiou vyhodnotený ako najvhodnejší.

Predmetom prenájmu budú nebytové priestory v budove školy v celkovej výmere 21,60 m2, miestnosť č. dv. 10 nachádzajúca sa v časti „B“ na 1. poschodí Obchodnej akadémie, Komenského 1, Humenné.

Účel využitia: učebňa.

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

 1. Prílohou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže je nájomná zmluva, ktorá je ostatným obsahom nájomnej zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá, táto bude po vyžiadaní zaslaná vyhlasovateľom záujemcovi o nájom.
 2. Minimálna ponúknutá výška nájomného za nehnuteľný majetok bez platieb za energie a služby spojené s užívaním majetku minimálne 33,30 €/m2/rok. Nájomcovi z prenájmu vzniká povinnosť 3-mesačného depozitu nájomného.
 3. Doba nájmu: na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy s možnosťou ukončenia zmluvy výpoveďou s výpovednou lehotou  3-mesačnou bez uvedenia dôvodu.

4. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

 1. Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na sekretariát vyhlasovateľa Obchodnej akadémie, Komenského1, Humenné v lehote do 06.02.2023 do 12:00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením

  „Obchodná verejná súťaž – Učebňa – neotvárať!“

  na adresu:
  Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné
  Komenského 1
  066 01 Humenné
  Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže. Na obálke bude uvedená identifikácia navrhovateľa.
 2. Návrh musí obsahovať:
  • oprávnenou osobou navrhovateľa podpísaný návrh nájomnej zmluvy
  • návrh výšky nájomného v €/ m2 /rok
  • predmet nájmu
  • účel nájmu
  • presnú identifikáciu záujemcu (podľa výpisu z obchodného registra resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ), takto:
   • nájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu) alebo
   • nájomca – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri - obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, zastúpená - titul, meno a priezvisko, trvalý pobyt, zapísaný v živnostenskom registri: ....... č....... alebo
   • nájomca – právnická osoba - obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán - podľa výpisu z Obchodného registra resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, údaj o registrácii – napr. Obchodný register Okresného súdu ......., oddiel ......, vložka ...
  • súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže
  • kontaktné údaje oprávnenej osoby (napr. telefón, e-mail)
 3. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v lehote do 30 dní od vyhodnotenia predložených návrhov.
 4. Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.
 5. V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.
 6. Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. Vyhlasovateľ je oprávnený meniť ustanovenia nájomnej zmluvy.
 7. Navrhovateľ nemá nárok na úhradu nákladov vynaložených/spojených s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži.
 8. Navrhovateľ predložením návrhu nájomnej zmluvy v obchodnej verejnej súťaži súhlasí so zverejnením a sprístupnením jeho osobných údajov na účel uzavretia nájomnej zmluvy a existencie nájomného vzťahu.

5. Obhliadka majetku

Obhliadka majetku na mieste bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore s – Ing. Alena Židová, riaditeľka školy tel. číslo 0948 393 401, Ing. Gabriela Tovarňáková, hospodárka školy tel. číslo 057 775 24 32

Zverejnenie na webovom sídle

Zverejnené od 20.01.2022 do 06.02.2023, 12:00.

 

Publikované: 20.01.2023 / Aktualizované: 20.01.2023 HoreTlačiť