Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

O.V.S. - prenájom majetku – CSS Vita vitalis, Prešov

Ponuka na prenájom majetku - Centrum sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5,  Prešov.

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“)

v zmysle § 281 a následne Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení zverejňuje obchodnú verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže.

1. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis (ďalej len CSS Vita vitalis)
Sídlo: Volgogradská 5, 080 01 Prešov        

IČO: 00691950

DIČ: 2021303031

Štatutárny orgán: Mgr. Terézia Sisáková, riaditeľka CSS Vita vitalis

Kontaktná osoba: Ľubica Krížová, referent správy majetku

Tel. č.: 051/7710145 klp.76

2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže

Predmet obchodnej verejnej súťaže

Návrh nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK, v správe vyhlasovateľa, zapísaného na liste vlastníctva č. 12611 v katastrálnom území Prešov,  súpisné číslo 4778, na pozemku registra  KNC,  parcela č. 9155, a to: nebytových priestorov  -  miestnosť č. 1.16 nachádzajúca sa na prízemí jednopodlažnej budovy so samostatným vchodom do nájmu nájomcu, ktorého návrh bude komisiou vyhodnotený ako najvhodnejší.

Prenajímaná plocha nebytových priestorov:

 • miestnosť č. 1.16  – 52,61 m²

K miestnosti bude daná do prenájmu aj časť prislúchajúcich spoločných priestorov /chodby, sociálne zariadenia/ o výmere 22,18 m2.

Miestnosť je po čiastočnej rekonštrukcii /okná, omietky/.

Účel využitia: kancelárske alebo skladové priestory.
 

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

 1. Prílohou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže je  nájomná zmluva, ktorá je ostatným obsahom nájomnej zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ  trvá, táto bude po vyžiadaní zaslaná vyhlasovateľom záujemcovi o nájom.
 2. Minimálna ponúknutá výška nájomného za nehnuteľný majetok okrem platieb za energie a služby spojené s užívaním majetku  minimálne v nasledovnej výške za m2 za rok:
  • plocha využívaná ako nebytové priestory: 60 €/m2/rok
  • prislúchajúce spoločné priestory 12 €/m2/rok.

   K nájmu budú fakturované náklady za dodané energie a služby spojené s užívaním priestorov.
   Nájomcovi priestoru vzniká povinnosť 3-mesačného depozitu nájomného.

 3. Doba nájmu – nájom na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy s možnosťou ukončenia zmluvy výpoveďou s výpovednou lehotou 3 – mesačnou bez udania dôvodu.

4. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

 1. Návrh je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa v lehote do 26. 09. 2023 do 12.00 hod. v zalepenej obálke s výrazným označením: 

  „Obchodná verejná súťaž – Prenájom priestorov – neotvárať!“

  na adresu:
  Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
  Volgogradská 5
  080 01 Prešov

  Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže.
  Na obálke bude uvedená identifikácia navrhovateľa.
   
 2. Návrh musí obsahovať:
  • oprávnenou osobou navrhovateľa podpísaný návrh nájomnej zmluvy
  • ponúkanú výšku nájomného za m²/rok
  • predmet nájmu
  • účel nájmu
  • dobu nájmu
  • presnú identifikáciu záujemcu, takto:
   • nájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu) alebo
   • nájomca – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri  - obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, zastúpená – titul, meno a priezvisko, trvalý pobyt, zapísaný v živnostenskom registri: …... č. ….... alebo
   • nájomca – právnická osoba  - obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán - podľa výpisu z Obchodného registra resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, údaj o registrácii – napr. Obchodný register Okresného súdu ......., oddiel ......, vložka ...
  • súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže
  • kontaktné údaje oprávnenej osoby (napr. telefón, e-mail).
 3. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v lehote do 15 dní od vyhodnotenia predložených návrhov.
 4. Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.
 5. V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.
 6. Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. Vyhlasovateľ je oprávnený meniť ustanovenia nájomnej zmluvy.
 7. Navrhovateľ nemá nárok na náhradu nákladov vynaložených/spojených s účasťou na tejto obchodnej verejnej súťaži.
 8. Navrhovateľ predložením návrhu nájomnej zmluvy v obchodnej verejnej súťaži súhlasí so zverejnením a sprístupnením jeho osobných údajov na účel uzavretia nájomnej zmluvy a existencie nájomného vzťahu.

5. Obhliadka majetku

Obhliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore Mgr. Terézia Sisáková, riaditeľka CSS Vita vitalis  tel. číslo 051/7710145 klp.11,  Ľubica Krížová, referent správy majetku, klp.76

Zverejnenie na webovom sídle

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 11.09.2023 do 26.09.2023, 12:00.

Publikované: 11.09.2023 / Aktualizované: 11.09.2023 HoreTlačiť