Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

O. V. S. – Prenájom majetku – Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni

Ponuka na prenájom - O.V.S. - Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni, Zámocká 22, 064 01 Stará Ľubovňa

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len PSK)

v zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ v platnom znení zverejňuje obchodnú verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže.

1. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov:  Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni

Sídlo:  Zámocká 22, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO:37781235
DIČ: 2021447978

IČ DPH: Nie je platcom DPH

Štatutárny orgán: PhDr. Dalibor Mikulík, riaditeľ múzea

Kontaktná osoba: Mgr. Stanislava Vidová, ekonómka múzea

Tel. č.: 052/432 254 22, 0903 759 485

2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže

Predmet obchodnej verejnej súťaže

Návrh nájomnej zmluvy na prenájom  nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK v správe vyhlasovateľa vhodného na  umiestnenie vysielacej technológie do nájomcu, ktorého návrh bude komisiou vyhodnotený ako najvhodnejší a to:

 • časť plochy o výmere 1 m2 v krove č. 1, ktorý sa nachádza v barokovom bastióne Ľubovnianskeho  hradu v Starej Ľubovni.

Prenajímaná plocha je súčasťou stavby súpisné číslo 767 ležiacej na pozemku  registra KN C parc. č. 4219, zapísanej na LV č. 2813 k. ú. Stará Ľubovňa.

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

a. Prílohou vyhlásenia obchodnej verenej súťaže je nájomná zmluva, ktorá je ostatným obsahom nájomnej zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá,  táto bude po vyžiadaní zaslaná vyhlasovateľom záujemcovi o nájom e-mailom.

b. Minimálna ponúkaná výška nájomného za nehnuteľný majetok okrem platieb za energie a služby spojené s užívaním majetku, je stanovená v minimálnej výške:

 • nájomné za 1 m²/rok – časť plochy v krove nehnuteľnosti                   1000,00 €

c. Nájomcovi z prenájmu vzniká povinnosť 3-mesačného depozitu nájomného.

d. Doba nájmu – nájom na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy s možnosťou ukončenia zmluvy výpoveďou s výpovednou lehotou 3-mesačnou bez uvedenia dôvodu.

e. Podružné meranie elektrickej energie, príp. vlastnú prípojku si zabezpečí nájomca na vlastné náklady.

4. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

a.         Návrh je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa v lehote do 31. 03. 2023 do 10.00 hod. v zalepenej obálke s výrazným označením:


            „Obchodná verejná súťaž – Prenájom časti plochy v krove nehnuteľnoti – Neotvárať“

na adresu: 

Ľubovnianke múzeum – hrad v Starej Ľubovni,

Zámocká 22,

064 01 Stará Ľubovňa


Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže.
Na obálke bude uvedená identifikácia navrhovateľa.
 

b.         Návrh musí obsahovať:

 • oprávnenou osobou uchádzača podpísaný návrh nájomnej zmluvy;
 • ponúknutú výšku nájomného v € /m2/rok;
 • predmet nájmu;
 • účel nájmu;
 • dobu nájmu;
 • presnú identifikáciu záujemcu, takto:
 • nájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu) alebo
 • nájomca – fyzická osoba – zapísaná v živnostenskom registri - obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, alebo
 • nájomca – právnická osoba - obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán - podľa výpisu z Obchodného registra resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu navrhovateľa, údaj o registrácii – napr. Obchodný register Okresného súdu ......., oddiel ......, vložka ...;
 • súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže;
 • kontaktné údaje oprávnenej osoby (telefón, e-mail).

c.        Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým  účastníkom v lehote do 5 dní od vyhodnotenia predložených návrhov.

d.         Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

e.         V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

f.         Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. Vyhlasovateľ je oprávnený meniť ustanovenia nájomnej zmluvy.

g.         Navrhovateľ nemá nárok na náhradu nákladov vynaložených/spojených s účasťou na tejto obchodnej verejnej súťaži.

h.         Navrhovateľ predložením návrhu nájomnej zmluvy v obchodnej verejnej súťaži súhlasí so zverejnením a sprístupnením jeho osobných údajov na účel uzavretia nájomnej zmluvy a existencie nájomného vzťahu.

5. Obhliadka majetku

Ohliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou.

Zverejnenie na webovom sídle

Zverejnené od  16.03.2023 do 31.03.2023, 10:00. 

 

Publikované: 16.03.2023 / Aktualizované: 16.03.2023 HoreTlačiť