Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výpožička hnuteľného a nehnuteľného majetku PSK – nebytových priestorov vrátane vybavenia do výpožičky Ing. Jánovi Hudackému (honorárny konzul Poľskej republiky) z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Výpožička hnuteľného a nehnuteľného majetku PSK – nebytových priestorov vrátane vybavenia do výpožičky Ing. Jánovi Hudackému (honorárny konzul Poľskej republiky) z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru na výpožičku majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať a vypožičať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje výpožičku majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja

Požičiavateľ

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475

Vypožičiavateľ

Ing. Ján Hudacký

Predmet výpožičky

a) hnuteľný majetok, ktorý sa nachádza  vo vypožičiavaných  priestoroch a to

    

Inventárne

 číslo

               Názov majetku

Množstvo

203608 

              Stôl PC170, javor

    1,00

205236

              Vešiak stojaci, hliník

    1,00

205280

              Príborník 3-dielny

    1,00

205281

             Obložka spotrebičov (skrinka)

    1,00

205701

             Stolík konferenčný

    1,00

205702

             Kreslo konferenčné čalúnené s koženkou

    1,00

205703

             Kreslo konferenčné čalúnené s koženkou

    1,00

205708

             Kancelárske kreslo

    1,00

205080

             Chladnička jednodverová Candy

    1,00

205085

             Umývačka riadu BEKO DFN

    1,00

 

b) nehnuteľný majetok  zapísaný na LV č. 13315,  k.ú. Prešov a to

-  časť nebytových priestorov nachádzajúcich  sa na II. podlaží  v budove na ul. Hlavná č. 139 v Prešove,  súpisné číslo 2940, na pozemku parc.č.: KN C č. 3 a to: kancelária č. 2.13 – kancelárske priestory o výmere 21,92 m2miestnosť č. 2.14 - kuchynka  o výmere 3,34 m2

za  splnenia podmienok, že

-           Ing. Ján Hudacký bude vymenovaný za honorárneho konzula  Poľskej republiky v Prešove a

-           náklady spojené s úhradou platieb za služby, ktoré súvisia  s výpožičkou bude honorárny konzul hradiť sám na vlastné náklady.

 

Účel výpožičky: zriadenie honorárneho konzulátu Poľskej republiky v Prešove

Účinnosť zmluvy o výpožičke: najskôr dňom vymenovania Ing. Jana Hudackého za honorárneho konzula Poľskej republiky v Prešove

Doba výpožičky: na dobu určitú, odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o výpožičke  do 31.12.2021

Dôvod hodný osobitného zreteľa

Výpožička sa schvaľuje za účelom zriadenia honorárneho konzulátu Poľskej republiky v Prešove a na jeho činnosť ako aj  na podporu verejno-súkromných partnerstiev a koordináciu podpory regionálneho rozvoja v PSK.

 

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 24.01.2020 do 10.02.2020, 10:00.

Publikované: 24.01.2020 / Aktualizované: 30.01.2020 HoreTlačiť