Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Nájom nehnuteľného majetku – pozemku v k.ú. Prešov do nájmu nájomcu Severovýchod Slovenska, n.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Nájom nehnuteľného majetku – pozemku v k.ú. Prešov do nájmu nájomcu Severovýchod Slovenska, n.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (parkovacie miesto)

Zverejnenie zámeru na prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja

Prenajímateľ

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475

Nájomca

Severovýchod Slovenska, nezisková organizácia so sídlom Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 42238536

Predmet nájmu

nehnuteľný majetok – parkovacie miesto  pred budovou Úradu Prešovského samosprávneho kraja na Námestí mieru 2 v Prešove, na pozemku registra KN C parcelné č. KN C 853/6 v katastrálnom území Prešov, evidovanej v katastri nehnuteľností na LV č. 13515

prenajímaná plocha v m2 :

parkovacie miesto o celkovej výmere 12,5 m2

za nižšie uvedených podmienok:

 • Výška nájomného bez platieb za služby spojené s nájmom:  240,- €/rok

 • Účel nájmu: parkovanie jedného motorového vozidla Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska

 • Doba nájmu: nájom na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy

Dôvod hodný osobitného zreteľa

Nájomca je nezisková organizácia plniaca verejnoprospešné úlohy v oblasti rozvoja cestovného ruchu. Krajská organizácia cestovného ruchu sídli v budove PSK, spoluzakladateľom organizácie je Prešovský samosprávy kraj spolu s oblastnými organizáciami cestovného ruchu. 

 

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 24.01.2020 do 10.02.2020, 10:00.

Publikované: 24.01.2020 / Aktualizované: 30.01.2020 HoreTlačiť