Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Nájom nehnuteľného majetku v k.ú. Stará Ľubovňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru na nájom nehnuteľného majetku v k. ú. Stará Ľubovňa  v správe správcu Gymnázium Terézie Vansovej do nájmu nájomcu Mesto Stará Ľubovňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja

Prenajímateľ

 • Gymnázium Terézie Vansovej so sídlom 17. novembra 6, 064 01 Stará Ľubovňa

Nájomca

 • Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1108/1, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 00330167

Predmet nájmu

nehnuteľný majetok zapísaný na LV č.3464, k. ú. Stará Ľubovňa,  a to:

 • časť pozemku o výmere 24,77 m2 registra KN C parcelné číslo 1184/3 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1008 m2

za nižšie uvedených podmienok:

 • výška nájomného:      1,00 €/ rok
 • účel nájmu: umiestnenie 1 ks cykloprístrešku realizovaného v rámci  projektu „Doplnková cykloinfraštruktúra v meste Stará Ľubovňa“
 • doba nájmu:  doba neurčitá odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, minimálne 5 rokov od ukončenia realizácie projektu

Dôvod hodný osobitného zreteľa

Predmet nájmu bude využitý vo verejnom záujme na umiestnenie stavby - cykloprístrešku realizovaného v zmysle Zákona č. 151/2019 Zb. o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky z dôvodu poskytovania služieb širokej verejnosti.

 

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 22.11.2019 do 09.12.2019, 10:00.

Publikované: 22.11.2019 / Aktualizované: 22.11.2019 HoreTlačiť