Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

O.V.S. – prenájom časti nehnuteľného majetku – učebne Gymnázia J. Francisciho – Rimavského, Levoča

Ponuka na prenájom – O. V. S. - Gymnázia J. Francisciho – Rimavského, Levoča

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len PSK)

V zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ v platnom znení

zverejňuje obchodnú verejnú súťaž (O. V. S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže.

 

1. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov: Gymnázium J. Francisciho - Rimavského

Sídlo: Kláštorská 37, 054 01 Levoča
IČO: 00161039
DIČ: 2020727533
Štatutárny orgán: Mgr. Jaroslav Kramarčík, riaditeľ

Kontaktná osoba: Ing. Miroslava Nováková, ekonómka školy
Kontakt: 053/451 42 55

2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže

Predmet zmluvy:

Nájom časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK v správe vyhlasovateľa, zapísaného na liste vlastníctva č. 1944 v katastrálnom území Levoča a to nebytové priestory na 1. a 2. poschodí  objektu gymnázia na Kláštorskej ulici 37, súpisné číslo 553 na parcele KN C 320 - prenajímaná plocha nebytového priestoru je o celkovej rozlohe 155,00 m2  a to:

 • Učebňa č. 30 o výmere 50,05 m2

 • Učebňa č. 55 o výmere 32,50 m2

 • Podiel na soc. zariadení 14,60  m2
 • Chodby  v ¼ z celku 231,40 m2, t.j. 57,85 m2

Prenájom nie je možný jednotlivo.

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

a) Prílohou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže je vzor nájomnej zmluvy, ktorý je ostatným obsahom nájomnej zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá , tento bude po vyžiadaní zaslaný vyhlasovateľom záujemcovi o nájom.  

b) ponúknutá výška nájomného nebytových priestorov bez platieb za služby spojených s užívaním majetku minimálne v nasledovnej výške za m2 za rok

 1. plocha využívaná ako nebytové priestory - učebne: 30,81 €/m2/rok
 2. podiel na sociálnom zariadení a chodbách: 10,66 €/m2/rok

Nájomné a platby za služby spojené s nájmom /zálohy za elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné a pod./ bude fakturované mesačne dopredu.

c) Prenajímateľ je oprávnený zvýšiť ročné nájomné o mieru inflácie jednostranne v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK formou písomného oznámenia nájomcovi tak, že celková výška nájomného platná k 31.12. bežného roka sa prenásobí koeficientom miery inflácie, ktorú zverejní Štatistický úrad Slovenskej republiky za predchádzajúci rok.

d) Všetky opravy, zhodnotenia a údržbu, ktoré si nehnuteľný majetok bude vyžadovať počas doby nájmu, vykoná nájomca po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa na vlastné náklady a v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a nájomca nebude požadovať od prenajímateľa finančnú ani žiadnu inú kompenzáciu finančných prostriedkov ním vložených do opráv, zhodnotenia a údržby predmetu nájmu.

e) Doba nájmu – nájom na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

 

4. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

a) Návrh je potrebné doručiťna adresu vyhlasovateľa v termíne do 18. augusta 2020 do 9.00 hod. v zalepenej obálke s výrazným označením:

„Obchodná verejná súťaž – Nájom učební – Neotvárať“

na adresu:

Gymnázium J. Francisciho – Rimavského

Kláštorská 37

054 01 Levoča

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže. Na obálke bude uvedená identifikácia navrhovateľa.

b) Návrh musí obsahovať:

 

 • oprávnenou osobou uchádzača podpísaný návrh nájomnej zmluvy
 • ponúkaná výška nájomného za m2/rok, predmet nájmu
 • účel nájmu
 • dobu nájmu
 • presnú identifikáciu navrhovateľa takto:
  • nájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu) alebo
  • nájomca – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri - obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, alebo
  • nájomca – právnická osoba - obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán - podľa výpisu z Obchodného registra resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu navrhovateľa, údaj o registrácii – napr. Obchodný register Okresného súdu ......., oddiel ......, vložka ...
 • súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže
 • kontaktné údaje navrhovateľa (telefónne číslo, e-mail)

c) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia predložených návrhov.

d) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

e) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

f) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

g) Účastník súťaže nemá nárok na náhradu nákladov vynaložených/spojených s účasťou na  tejto obchodnej verejnej súťaži.

h) Navrhovateľ predložením návrhu nájomnej zmluvy v obchodnej verejnej súťaži súhlasí so zverejnením a sprístupnením jeho osobných údajov.

5. Obhliadka objektu

Obhliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore s Ing. Miroslavou Novákovou, ekonómkou školy, na tel. čísle 053/451 22 52.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 03.08. 2020 do 18. 08. 2020 do 14 hod.         

 

 

 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK boli schválené uznesením č. 25/2010 na 3. zasadnutí Zastupiteľstva PSK dňa 2. 3. 2010. Uznesením Zastupiteľstva PSK č. 153/2011 bol dňa 22.2.2011 schválený Dodatok č. 1, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK. Uznesením Zastupiteľstva PSK č. 132/2014 bol dňa 09.12.2014 schválený Dodatok č. 2, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK zo dňa 2. 3. 2010 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 22. 2. 2011, s účinnosťou od 01.01.2015. Uznesením Zastupiteľstva PSK č. 465/2017 bol dňa 21.2.2017 schválený Dodatok č. 3, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK. 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK

 

Aktuálne ponuky

Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 314/2016 zo dňa 23.02.2016

07.08.2020 Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 314/2016 zo dňa 23.02.2016 ( zverejnené od 07.08.2020 do 24.08.2020, 10:00)

Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 329/2019 zo dňa 21.10.2019

07.08.2020 Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 329/2019 zo dňa 21.10.2019 (zverejnené od 07.08.2020 do 24.08.2020, 10:00).

O.V.S. - Prenájom majetku - Stredná priemyselná škola elektrotechnická

31.07.2020 O.V.S. - Prenájom majetku - predajňa - Stredná priemyselná škola elektrotechnická ( uzávierka 17.8.2020, 12:00)

O.V.S. - Prenájom majetku - Stredná priemyselná škola elektrotechnická

31.07.2020 O.V.S. - Prenájom majetku - nápojový automat- Stredná priemyselná škola elektrotechnická (uzávierka 17.8.2020, 12:00)

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor majetku a investícií 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 302

E-mail: lucia.sustikova@vucpo.sk

    
Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 03.08.2020 HoreTlačiť