Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Výzva poslancov PSK 2022

Výzva poslancov Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2022

V súlade s Čl. VII. Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 78/2019   o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v znení Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 85/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja a v znení Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 92/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja  (ďalej len „VZN č. 78/2019 v platnom znení“) a na základe Uznesenia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 856/2021 zo dňa 6.12.2021 Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“)

vyhlasuje Výzvu Poslancov PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2022 na financovanie projektov realizovaných na podporu verejného života v regióne v súlade s vymedzeným účelom v rámci nasledovných programov:

 • Program 1 "ŠPORT"
 • Program 2 "Kultúra"
 • Program 3 "Sociálne služby"
 • Program 4 "Rodinná samospráva"
   
 • Súťaž: Dedina roka

Podmienky výzvy

Výzva poslancov PSK 2022 - podmienky výzvy

 Vyhlasovateľ výzvy

 Prešovský samosprávny kraj

 Celková suma alokácie spolu

 1 860 000,00 eur

 Termín realizácie podporenej činnosti

 01.01.2022 - 31.10.2022

 Termín na predloženie žiadosti

 10.01.2022 - 28.02.2022

 Min. výška dotácie na jednu žiadosť

 1 000,00 eur

 Max. výška dotácie na jednu žiadosť

 10 000,00 eur

 Spolufinancovanie podporenej činnosti

 20 % zo schválenej dotácie

 Spôsob financovania

 systém refundácie

 Termín schválenia dotácie

 máj 2022

 

 

Úplné znenie výzvy - Podrobné informácie o výzve

formát PDF  Vyhlásenie výzvy poslancov PSK 2022  PDF (369 kB) 

Termín predkladania žiadostí

Termín na predkladanie žiadosti je v období  10.01.2022 -  28. 02. 2022.

Poskytovanie informácií o tejto výzve

Program 1 "ŠPORT"

Mgr. Lucia Daráková

e-mail: lucia.darakova@psk.sk

tel. číslo: 051/7081 530

Ing. Andrea Taligová

e-mail: andrea.taligova@psk.sk

tel. číslo: 051/7081 578

Program 2 "KULTÚRA"

Ing. Marta Mydlová

e-mail: marta.mydlova@psk.sk

tel. číslo: 051/7081 508

Mgr. Beáta Bycko

e-mail: beata.bycko@psk.sk

tel. číslo: 051/7081 506

Ing. Andrea Taligová

e-mail: andrea.taligova@psk.sk

tel. číslo: 051/7081 578

Program 3 "SOCIÁLNE SLUŽBY"

Ing. Marta Mydlová

e-mail: marta.mydlova@psk.sk

tel. číslo: 051/7081 508

Program 4 "RODINNÁ SAMOSPRÁVA"

Mgr. Tatiana Matiová

e-mail: tatiana.matiova@psk.sk

tel. číslo: 051/7081 540

Súťaž "DEDINA ROKA"

Mgr. Tatiana Matiová

e-mail: tatiana.matiova@psk.sk

tel. číslo: 051/7081 540

Časové rozpätie pre poskytovanie informácií

v pracovných dňoch od 13:00 hod. – 15:00 hod.

Podklady na stiahnutie

Predkladanie a doručovanie žiadostí o dotáciu

Žiadosť o poskytnutie dotácie sa podáva prostredníctvom

 • elektronického formulára (od 10. 01. 2022),  ktorý žiadateľ po vyplnení vytlačí, podpíše štatutárnym  zástupcom alebo štatutárnymi zástupcami (ak je v zmysle stanov povinnosť podpisovať viacerými štatutárnymi zástupcami)
 • spolu s povinnými prílohami doručí:
  • fyzicky do podateľne Úradu PSK,
  • alebo poštou na adresu: 

   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
   Námestie mieru 2
   080 01 Prešov

Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty na obálke, najneskôr však 28.02.2022.

Na obálku je potrebné uviesť:

 • Program 1 „ŠPORT“, alebo
 • Program 2 „KULTÚRA“, alebo
 • Program 3 „SOCIÁLNE SLUŽBY“, alebo
 • Program 4 „RODINNÁ SAMOSPRÁVA“, alebo
 • Súťaž DEDINA ROKA.
Publikované: 30.12.2021 / Aktualizované: 15.12.2022 HoreTlačiť