Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Výzva pre región 2024

Výzva pre región Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2024

V súlade s Čl. VII. Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 98/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení a na základe Uznesenia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 282/2023 zo dňa 11.12.2023, Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“)

vyhlasuje Výzvu pre región na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2024 na financovanie projektov realizovaných na podporu verejného života v regióne v súlade s vymedzeným účelom v rámci nasledovných programov:

Program 1 "Podpora cyklodopravy, infraštruktúry cestovného ruchu a pútnického turizmu"

Program 2 "Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok"

Program 3 "Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK"

Program 4 "Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti"

Podmienky výzvy

Výzva pre región 2024

Vyhlasovateľ výzvy

Prešovský samosprávny kraj

Cieľové skupiny výzvy

Široká verejnosť

Celková suma alokácie spolu

2 000 000,00 eur

Termín realizácie podporenej činnosti pre programy

02.01.2024 - 30.10.2026

Termín realizácie podporenej činnosti

- pre podprogram 2.1 a 4.1:

- pre podprogram 2.2 a 4.2:

 

02.01.2024 - 30.10.2026

02.01.2024 - 30.10.2024

Termín na predloženie žiadosti

02.01.2024 - 19.02.2024

Minimálna výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa

15 000,00 eur

Maximálna výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa:

200 000,00 eur avšak maximálne 80 %
z celkového rozpočtu projektu

Spolufinancovanie podporenej činnosti

minimálne 20 % z celkového rozpočtu

Spôsob financovania

systém refundácie

Termín schválenia dotácie

jún 2024

Úplné znenie výzvy - Podrobné informácie o výzve

Termín predkladania žiadostí

Termín na predkladanie žiadosti je v období  02. 01. 2024 -  19. 02. 2024.

Poskytovanie informácií o tejto výzve

PhDr. Soňa Komlošová

e-mail: sona.komlosova@psk.sk

tel. číslo: 051/7081 548, +421 903 999 014

Ing. Lucia Luptáková

e-mail: lucia.luptakova@psk.sk

tel. číslo: 051/7081 522, +421 903 999 012

Ing. Alexandra Maňkošová

e-mail: alexandra.mankosova@psk.sk

tel. číslo: 051/7081 577, +421 911 155 778

Časové rozpätie pre poskytovanie informácií

v pracovných dňoch od 13:00 hod. – 15:00 hod.

Podklady na stiahnutie

Predkladanie a doručovanie žiadostí o dotáciu

Žiadosť o poskytnutie dotácie sa podáva prostredníctvom

 • elektronického formulára (od 02. 01. 2024),  ktorý žiadateľ po vyplnení vytlačí, podpíše štatutárnym  zástupcom alebo štatutárnymi zástupcami (ak je v zmysle stanov povinnosť podpisovať viacerými štatutárnymi zástupcami)
 • spolu s povinnými prílohami doručí:
  • fyzicky do podateľne Úradu PSK,
  • alebo poštou na adresu: 

   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
   Námestie mieru 2
   080 01 Prešov

Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty na obálke, najneskôr však 19.02.2024.

Na obálku je potrebné uviesť: „Výzva pre región 2024“.

Odborné hodnotiace komisie -  Výzva pre región 2024

 • Program 1 Podpora cyklodopravy, infraštruktúry cestovného ruchu a pútnického turizmu

 • Program 2 Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok​

 • Program 3 Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK​

 • Program 4 Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti

 

Publikované: 13.12.2023 / Aktualizované: 10.01.2024 HoreTlačiť