Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Výzva poslancov PSK 2024

Výzva poslancov Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2024

V súlade s Čl. VII. Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 98/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení a na základe Uznesenia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 281/2023 zo dňa 11.12.2023 Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“)

vyhlasuje Výzvu poslancov PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2024 na financovanie projektov realizovaných na podporu verejného života v regióne v súlade s vymedzeným účelom v rámci nasledovných programov:

 • Program 1 Šport
 • Program 2 Kultúra
 • Program 3 Sociálne služby
 • Program 4 Rodinná samospráva
 • Program 5 Podpora životného prostredia a rozvoj environmentálneho povedomia
 • Program 6 Podpora všeobecne prospešných služieb v zdravotníctve

Podmienky výzvy

Výzva poslancov PSK 2024 - podmienky výzvy

 Vyhlasovateľ výzvy

 Prešovský samosprávny kraj

 Celková suma alokácie spolu

 1 430 000,00 eur

 Termín realizácie podporenej činnosti

 02.01.2024 – 31.10.2024

 Termín na predloženie žiadosti

 02.01.2024 – 19.02.2024

 Min. výška dotácie na jednu žiadosť

 500,00 eur

 Max. výška dotácie na jednu žiadosť

 5 000,00 eur

 Spolufinancovanie podporenej činnosti

 20 % zo schválenej dotácie

 Spôsob financovania

 systém refundácie

 Termín schválenia dotácie

 máj 2024

Úplné znenie výzvy - Podrobné informácie o výzve

Termín predkladania žiadostí\

Termín na predkladanie žiadosti je v období  02.01.2024 - 19.02.2024.

Poskytovanie informácií o tejto výzve

Mgr. Beáta Bycko

e-mail: beata.bycko@psk.sk

tel. číslo: 051/7081 506, +421 903 999 011

Mgr. Lucia Daráková

e-mail: lucia.darakova@psk.sk

tel. číslo: 051/7081 530, +421 903 999 015

Mgr. Tatiana Matiová

e-mail: tatiana.matiova@psk.sk

tel. číslo: 051/7081 540, +421 902 988 411

Ing. Marta Mydlová

e-mail: marta.mydlova@psk.sk

tel. číslo: 051/7081 508, +421 901 719 018

Ing. Andrea Taligová

e-mail: andrea.taligova@psk.sk

tel. číslo: 051/7081 578, +421 917 818 506

Časové rozpätie pre poskytovanie informácií

v pracovných dňoch od 13:00 hod. – 15:00 hod.

Podklady na stiahnutie

Predkladanie a doručovanie žiadostí o dotáciu

Žiadosť o poskytnutie dotácie sa podáva prostredníctvom

 • elektronického formulára (od 02. 01. 2024),  ktorý žiadateľ po vyplnení vytlačí, podpíše štatutárnym  zástupcom alebo štatutárnymi zástupcami (ak je v zmysle stanov povinnosť podpisovať viacerými štatutárnymi zástupcami)
 • spolu s povinnými prílohami doručí:
  • fyzicky do podateľne Úradu PSK,
  • alebo poštou na adresu: 

   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
   Námestie mieru 2
   080 01 Prešov

Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty na obálke, najneskôr však 19.02.2024.

Na obálku je potrebné uviesť: „Výzva poslancov PSK“.

Publikované: 13.12.2023 / Aktualizované: 10.01.2024 HoreTlačiť