Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Výzva Participatívny rozpočet 2024

Výzva Participatívny rozpočet Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2024

 

V súlade s Čl. VII. Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 98/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení a na základe Uznesenia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 283/2023 zo dňa 11.12.2023 Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“)

vyhlasuje Výzvu Participatívny rozpočet na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2024 na financovanie projektov realizovaných na podporu verejného života v regióne v súlade s vymedzeným účelom.

Podmienky výzvy

Výzva Participatívny rozpočet 2024

Vyhlasovateľ výzvy

Prešovský samosprávny kraj

Celková suma alokácie

130 000,00 eur

Výška dotácie na jednu žiadosť

10 000,00 eur

Spolufinancovanie podporenej činnosti

20 % zo schválenej dotácie

Spôsob financovania

systém refundácie

Termín realizácie podporenej činnosti

02.01.2024 - 31.10.2024

Termín na predloženie žiadosti

02.01.2024 - 19.02.2024

Termín zverejňovania projektov

15.03.2024

Termín verejného hlasovania

18.03.2024 - 31.03.2024

Termín vyhlásenia výsledkov hlasovania

10 dní od ukončenia hlasovania

Termín uzatvorenia zmluvných vzťahov

máj 2024

Úplné znenie výzvy - Podrobné informácie o výzve

 

Termín predkladania žiadostí

Termín na predkladanie žiadosti je v období  02.01.2024 - 19.02.2024.

Poskytovanie informácií o tejto výzve

Mgr. Tatiana Matiová

e-mail: tatiana.matiova@psk.sk

tel. číslo: 051/7081 540, +421 902 988 411

Podklady na stiahnutie

Predkladanie a doručovanie žiadostí o dotáciu

Žiadosť o poskytnutie dotácie sa podáva prostredníctvom

 • elektronického formulára (od 02. 01. 2024),  ktorý žiadateľ po vyplnení vytlačí, podpíše štatutárnym  zástupcom alebo štatutárnymi zástupcami (ak je v zmysle stanov povinnosť podpisovať viacerými štatutárnymi zástupcami)
 • spolu s povinnými prílohami doručí:
  • fyzicky do podateľne Úradu PSK,
  • alebo poštou na adresu: 

   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
   Námestie mieru 2
   080 01 Prešov

Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty na obálke, najneskôr však 19.02.2024.

Na obálku je potrebné uviesť:  Výzva „Participatívny rozpočet“

Publikované: 13.12.2023 / Aktualizované: 10.01.2024 HoreTlačiť