Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Výzva PSK č. 2 pre rok 2018

Výzva č. 2  Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2018

V súlade s Všeobecne záväzným nariadením Prešovského samosprávneho kraja č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 57/2017“) a Všeobecne záväzným nariadením Prešovského samosprávneho kraja č. 65/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 57/2017 (ďalej len „VZN v platnom znení“)  zverejňuje Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“) 

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2018 na financovanie projektov realizovaných v rámci nasledovných programov:

Úplné znenie výzvy

Program 2 "KULTÚRA"

Cieľ programu

Príprava dokumentácie a realizácia projektov na obnovu, rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu kultúrnych pamiatok, pamätihodností, sakrálnych objektov a objektov slúžiacich pre duchovnú činnosť, ktoré sa týkajú mariánskych pútnických miest.

Cieľové skupiny programu

Verejnosť

Podprogramy

 • Podprogram 2.4 – kapitálové (investičné) výdavky 
  • Rekonštrukcia, modernizácia a stavebné úpravy sakrálnych objektov a objektov slúžiacich pre duchovnú činnosť, ktoré sa týkajú mariánskych pútnických miest a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru.
  •  Výstavba nových sakrálnych objektov a objektov slúžiacich pre duchovnú činnosť, ktoré sa týkajú mariánskych pútnických miest a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru.
 • Podprogram 2.5 – bežné (neinvestičné) výdavky 

  • Oprava a údržba sakrálnych objektov a objektov slúžiacich pre duchovnú činnosť, ktoré sa týkajú mariánskych pútnických miest a ich vybavenie hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru.

Program 3 "SOCIÁLNE SLUŽBY" - Kvalitné poskytovanie sociálnych služieb na území PSK neverejnými poskytovateľmi

Cieľ programu

Kvalitné poskytovanie sociálnych služieb na území PSK neverejnými poskytovateľmi

Cieľové skupiny programu

Prijímatelia sociálnych služieb

Podprogramy

 • Podprogram 3.1 -  kapitálové (investičné) výdavky Rekonštrukcia, modernizácia a stavebné úpravy zariadení neverejných poskytovateľov poskytujúcich sociálne služby pobytovou formou v zariadeniach domovov sociálnych služieb, špecializovaných zariadení a zariadení podporovaného bývania, vrátane ich vybavenia hnuteľným majetkom investičného charakteru.
 •  Podprogram 3.2 -  bežné (neinvestičné) výdavky -  Oprava a údržba zariadení, nákup materiálno-technického vybavenia priestorov zariadení, budovanie alebo certifikácia systému manažérstva kvality podľa niektorej medzinárodne uznávanej normy a nákup technických zariadení a pomôcok na zlepšenie manipulácie s fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu u neverejných poskytovateľov poskytujúcich sociálne služby pobytovou formou v zariadeniach domovov sociálnych služieb, špecializovaných zariadení a zariadení podporovaného bývania, vrátane ich vybavenia hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru.

Oprávnení žiadatelia (príjemcovia) dotácie

Program 2 - "Kultúra"

Oprávneným žiadateľom dotácie pre danú výzvu je registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, nezisková organizácia, obec alebo mesto, ktoré majú sídlo na území PSK, alebo ktorí  pôsobia a vykonávajú činnosť na území PSK, alebo poskytujú služby obyvateľom na území PSK spojené s mariánskymi pútnickými miestami.

Program 3 - "Sociálna služby"

Oprávnení žiadatelia (príjemcovia) dotácie pre danú výzvu  sú

 • právnické osoby a fyzické osobypodnikatelia, ktorí spĺňajú podmienky podľa § 8 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorých PSK nie je zakladateľom alebo zriaďovateľom, ktorí poskytujú pobytovú formu sociálnej služby v zariadení domovov sociálnych služieb, špecializovaných zariadení, zariadení podporovaného bývania a ktorí majú uzatvorenú zmluvu o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby v zmysle zákona NR SR č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a § 51 Občianskeho zákonníka s Prešovským samosprávnym krajom pre rok 2018, okrem neverejných poskytovateľov, ktorí budovali, modernizovali resp. rekonštruovali svoje zariadenia, v ktorých poskytujú uvedený druh sociálnych služieb z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, alebo Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu..

Dátum uzávierky výzvy

Termín na predloženie žiadosti: 21. september 2018 

Poskytovanie informácií o tejto výzve

Kontaktné osoby pre Program 2 "Kultúra":

 • Mgr. Beáta Majorošová, e- mail: beata.majorosova(at)vucpo.sk, tel. číslo: 051/ 70 81 755, miestnosť: 504, V. posch. (Pre správne odoslanie e-mailu je potrebné nahradiť "(at)" znakom zavináč "@".)
 • Mgr. Helena Ragulská, e-mail: helena.ragulska(at)vucpo.sk, tel. číslo 051/70 81 753, miestnosť: 504, V. posch. (Pre správne odoslanie e-mailu je potrebné nahradiť "(at)" znakom zavináč "@".)

Kontaktné osoby pre Program 3 "Sociálne služby":

 • PhDr. Ivana Kozák Hanzesová, e- mail: ivana.kozakhanzesova(at)vucpo.sk, tel. číslo: 051/ 70 81 615, miestnosť: 351, III. posch. (Pre správne odoslanie e-mailu je potrebné nahradiť "(at)" znakom zavináč "@".) 

Podmienky výzvy

Podrobné podmienky výzvy sú zverejnené v úplnom znení výzvy pre dané programy.

 • Celková suma alokácie určená pre výzvu: Program 2 400 000,- EUR , Program 3 -  600 000,- EUR
 • Termín realizácie podporenej činnosti:
  • Program 2 - od 1.6.2018 do 30. 6. 2019 (Podprogram 2.4), od 1. 6. 2018 do 30. 11. 2018 (podprogram 2.5)
  • Program 3 - odo dňa vyhlásenia výzvy do 30. 06. 2019 (Podprogram 3.1), odo dňa vyhlásenia výzvy  do 30.11.2018 (podprogram 3.2)
 • Termín na predloženie žiadosti: do 21. 9. 2018
 • Minimálna výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa:  
  • Program 2 - 5 000,- EUR (Podprogram 2.4), 1 000,- EUR (Podprogram 2.5)
  • Program 3 -  500,- EUR
 • Maximálna výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa:
  • Program 2 - 70 000,- EUR (Podprogram 2.4), 5 000,- EUR (Podprogram 2.5)
  • Program 3 - 20 000,-EUR
 • Spolufinancovanie podporenej činnosti: min. 5 % zo schválenej dotácie
 • Spôsob financovania:   
  • Program 2 - Podprogram 2. 4. – systém refundácie alebo predfinancovania, Podprogram 2. 5. – systém refundácie
  • Program 3 - formou refundácie nákladov alebo formou predfinancovania faktúr. Spolufinancovanie podporenej činnosti zo strany žiadateľa nesmie byť zabezpečené z verejných zdrojov.
 • Termín schválenia dotácie: do 22. 10. 2018

Podklady na stiahnutie

Program 2 Kultúra

Program 3 Sociálne služby

Spoločné prílohy

Predkladanie a doručovanie žiadostí o dotáciu

 1. Žiadosť o poskytnutie dotácie sa podáva v termíne uvedenom pre konkrétny podprogram (časť III. bod 4. tejto výzvy), a to
  - písomne na tlačivách, ktoré tvoria prílohy výzvy:     

  a) Príloha č. 1 – Žiadosť o poskytnutie dotácie
  b) Príloha č. 2 – Rozpočet projektu
  c) Súčasťou žiadosti sú povinné prílohy, ktoré uvádza Príloha č. 3 – Zoznam povinných príloh

alebo použitím elektronických služieb PSK:

  • Program 2 Kultúra na stránke: www.po-kraj.sk/sk/e-sluzby/kultura/
  • Program 2 a 3 -  elektronicky použitím všeobecného podania na portáli www.slovensko.sk, pričom prílohou všeobecného podania je žiadosť podľa prílohy výzvy v elektronickom formáte podpísaná zaručeným elektronickým podpisom a ostatné prílohy žiadosti v elektronickom formáte.
 1. Žiadosť o poskytnutie dotácie musí byť kompletne vyplnenápodpísaná štatutárnym zástupcom/štatutárnymi zástupcami oprávneného žiadateľa.
 2. Žiadosť o poskytnutie dotácie v jednom vyhotovení a to vrátane povinných príloh žiadateľ  
 • doručí do podateľne úradu PSK (č. dv. 331)
 • alebo zašle poštou na adresu:

  Úrad Prešovského samosprávneho kraja
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

 • alebo elektronicky podľa zákona o e-Governmente (elektronicky prostredníctvom elektronických služieb PSK pre Program 2 - Kultúra na stránke: www.po-kraj.sk/sk/e-sluzby/kultura/)
 1. Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum podľa odtlačku pečiatky pošty na obálke, najneskôr do 21.9.2018.
 2. Na obálku je potrebné uviesť: Program 2 „KULTÚRA“ alebo Program 3 „SOCIÁLNE SLUŽBY“.

 

Publikované: 27.08.2018 / Aktualizované: 09.05.2019 HoreTlačiť