Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Výzva PSK na rok 2017

Výzva Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2017

V súlade s Čl. VII. Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 57/2017“) zverejňuje Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“) výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2017 na financovanie projektov realizovaných v rámci nasledovných programov:

Program 1 "ŠPORT"

Cieľ programu

Rozšíriť a skvalitniť športovú činnosť zlepšením technického stavu a vybavenia športových ihrísk. Podporovať reprezentáciu PSK účasťou na oficiálnych športových podujatiach európskeho a svetového charakteru a usporadúvanie športových podujatí typu šport pre všetkých na území Prešovského kraja.

Cieľové skupiny programu

Deti, mládež a dospelí obyvatelia miest a obcí na území Prešovského kraja ako aj návštevníci Prešovského kraja.

Podprogramy

 • Podprogram 1.1 – kapitálové (investičné) výdavky - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovísk a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru.
 • Podprogram 1.2 – bežné (neinvestičné) výdavky - Oprava a údržba športovísk a ich vybavenie hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru.
 • Podprogram 1.3 – bežné (neinvestičné) výdavky - Šport pre všetkých – usporiadanie masových telovýchovných a športových podujatí.
 • Podprogram 1.4 – bežné (neinvestičné) výdavky - schvaľovanie žiadostí o pridelení/nepridelení dotácie spadá výlučne do pôsobnosti Z PSK - Športový reprezentant - reprezentácia PSK účasťou na oficiálnych športových podujatiach európskeho a svetového charakteru.

Program 2 "KULTÚRA"

Cieľ programu

Príprava dokumentácie a realizácia projektov na obnovu, rekonštrukciu a modernizáciu kultúrnych pamiatok, pamätihodností, kultúrnych domov a priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí, ktorých vlastníkom je obec alebo mesto, alebo ktoré sú v správe obce alebo mesta, podpora prezentácie a využitia kultúrnych pamiatok v súlade s ich pamiatkovými hodnotami.

Podpora festivalov a prehliadok umenia všetkých druhov vrátane gastronómie, tvorivých dielní a výstav, sympózií a seminárov, uchovávanie a osvojenie tradičných zručností vrátane podpory edičnej činnosti(vydávanie publikácií, CD nosičov a podobne ).

Cieľové skupiny programu

Deti, mládež a dospelí obyvatelia miest a obcí na území Prešovského kraja ako aj návštevníci Prešovského kraja.

Podprogramy

 • Podprogram 2.1- kapitálové (investičné) výdavky - Rekonštrukcia, modernizácia a stavebné úpravy kultúrnych pamiatok a pamätihodností obce/mesta, kultúrnych domov a priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru.
 • Podprogram 2.2 – bežné (neinvestičné) výdavky -  Oprava a údržba kultúrnych pamiatok a pamätihodností obce/mesta, kultúrnych domov a priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí a ich vybavenie hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru.
 • Podprogram 2.3 – bežné (neinvestičné) výdavky - Nehmotné kultúrne dedičstvo – podpora usporiadania kultúrnych podujatí a edičná činnosť (vydávanie publikácií, CD nosičov a podobne ).

Oprávnení žiadatelia (príjemcovia) dotácie

Oprávnení žiadatelia (príjemcovia) dotácie pre Program 1 a Program 2 sú obce a mestá, ktoré sa nachádzajú na území PSK, ak nejde o financovanie spoločných úloh podľa § 8 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách, právnické osoby, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 8 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí spĺňajú podmienky podľa § 8 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách, ktorých PSK nie je zakladateľom ako je vymedzené v Čl. II. VZN PSK č. 57/2017.

Dátum vyhlásenia výzvy

Dátum vyhlásenia výzvy: 21. 02. 2017

Dátum uzávierky výzvy

Dátum uzávierky výzvy: 13. 04. 2017 

Poskytovanie informácií o tejto výzve

Kontaktná osoba pre Program 1 "Šport":

 • Ing. Lenka Holubová, e-mail: lenka.holubova(at)vucpo.sk, tel. číslo: 051/ 70 81 721, miestnosť: 517 V. posch. (Pre správne odoslanie mailu je potrené nahradiť "(at)" zavináčom "@".)

Kontaktné osoby pre Program 2 "Kultúra":

 • Mgr. Beáta Majorošová, e- mail: beata.majorosova(at)vucpo.sk, tel. číslo: 051/ 70 81 755, miestnosť: 504 V. posch. (Pre správne odoslanie mailu je potrené nahradiť "(at)" zavináčom "@".)
 • Mgr. Helena Ragulská e-mail: helena.ragulska(at)vucpo.sk, tel. číslo 051/70 81 753, miestnosť: 504 V. posch. (Pre správne odoslanie mailu je potrené nahradiť "(at)" zavináčom "@".)

Podmienky výzvy

 1. Vyhlasovateľ výzvy: Prešovský samosprávny kraj
 2. Celková suma (alokácia) určená pre výzvu: 330 000,- EUR (z toho Program 1, Podprogram 1. 4 (výlučná pôsobnosť Z PSK): 30 000,00 eur)
 3. Podiel alokácie pre Zastupiteľstvo PSK: 100 %
 4. Termín realizácie podporenej činnosti: od 1. 1. 2017 do 30. 11. 2017
 5. Termín na predloženie žiadosti: do 13. 4 2017
 6. Min. výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa: 1 000, 00 eur 
 7. Max. výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa: 5 000,00 eur , Programe 1, Podprograme 1.4 max. výška dotácie: 15 000,00 eur
 8. Spolufinancovanie podporenej činnosti: min. 20 % z celkového rozpočtu projektu, ktoré je uvedené v žiadosti.1. Termín schválenia dotácie: do 30. 6. 2017
 9. Termín schválenia dotácie: do 30. 6. 2017
 10. Každý žiadateľ môže podať len jednu žiadosť v rámci tejto výzvy, t. j. žiadosť môže byť podaná iba pre jeden program a podprogram.
 11. Oprávnený žiadateľ, na ktorého sa vzťahuje ustanovenie § 7 a § 8 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je pri realizácií výdavkov, ktoré budú podporené zo strany PSK dotáciou v podiele viac ako 50 % celkového rozpočtu podporenej činnosti, povinný postupovať v zmysle citovaného zákona.
 12. Dotáciu je možné poskytnúť len na zabezpečenie vykonávania všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti, napr. tvorba, rozvoj, ochrana a obnova kultúrnych hodnôt, podpora umeleckej tvorby a kultúrnych aktivít, vzdelávanie, výchova, rozvoj športu.
 13. Za oprávnené výdavky podporenej činnosti sa považujú:
  1. z vecného hľadiska preukázateľné výdavky súvisiace s realizáciou podporenej činnosti na obstaranie služieb, tovarov a stavebných prác súvisiacich s cieľom daného projektu v rámci daného programu a jeho oprávnených aktivít,
  2. z časového hľadiska výdavky prijímateľa, ktoré vznikli v lehote súvisiacej s termínom realizácie podporenej činnosti uvedenej v žiadosti o poskytnutí dotácie.

Podklady na stiahnutie

Predkladanie žiadostí

 1. Žiadosť o poskytnutie dotácie sa podáva v termíne uvedenom v časti III. bod 6. tejto výzvy, a to písomne na tlačive, ktorý tvorí prílohu výzvy:
  1. Príloha č. 1 – Žiadosť o poskytnutie dotácie a povinné prílohy (Príloha č. 3 – Zoznam povinných príloh),
  2. Príloha č. 2 – Rozpočet projektu.
 2. Žiadosť o poskytnutie dotácie musí byť úplne a riadne vyplnená a podpísaná štatutárnym zástupcom/štatutárnymi zástupcami žiadateľa.
 3. Žiadosť o poskytnutie dotácie, v jednom origináli, vrátane povinných príloh žiadateľ doručí do podateľne úradu PSK alebo poštou, alebo elektronicky podľa zákona o e-Governmente.
 4. Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum podľa odtlačku pečiatky pošty na obálke, t. j. najneskorší dátum 13. 4. 2017.

Doručovanie žiadosti o dotáciu

Žiadosť o poskytnutie dotácie sa doručuje:

a) poštou na adresu:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2
080 01 Prešov


b) do podateľne Úradu PSK na adresu uvedenú pod písm. a), tretie podlažie, č. d. 331

c) elektronicky pre:

Program 1 - Šport na stránke: www.po-kraj.sk/sk/e-sluzby/skolstvo-sport/

Program 2 - Kultúra na stránke: www.po-kraj.sk/sk/e-sluzby/kultura/

Na obálku je potrebné uviesť: Program 1 „ŠPORT“ alebo Program 2 „KULTÚRA“.

Publikované: 21.02.2017 / Aktualizované: 09.05.2019 HoreTlačiť