Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Výzva Zastupiteľstva PSK na rok 2016

Výzva Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie

V súlade s § 3 Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č.15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č.15/2008“) zverejňuje Prešovský samosprávny kraj (ďalej len PSK) výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2016 na financovanie projektov realizovaných v rámci nasledovných programov:

Program 1 „Šport“

Cieľ programu:

Rozšíriť a skvalitniť športovú činnosť zlepšením technického stavu a vybavenia športových ihrísk. Podporovať usporadúvanie športových podujatí typu šport pre všetkých na území Prešovského kraja.

Cieľové skupiny programu:

Deti, mládež a dospelí obyvatelia miest a obcí na území Prešovského kraja, ako aj návštevníci Prešovského kraja.

Podprogramy:

 • 1.1 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovísk a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru.
 • 1.2 Oprava a údržba športovísk a ich vybavenie hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru.
 • 1.3 Šport pre všetkých - usporiadanie masových telovýchovných a športových akcií.

Oprávnení žiadatelia (príjemcovia) dotácie:

Obce a mestá nachádzajúce sa na území PSK, právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia so sídlom alebo trvalým pobytom na území PSK, ktorých PSK nie je zakladateľom ako je vymedzené v § 2 VZN 15/2008.

Program 2 „Kultúra“

Cieľ programu:

Príprava dokumentácie a realizácia projektov na obnovu, rekonštrukciu a modernizáciu kultúrnych pamiatok, pamätihodností, kultúrnych domov a priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí, ktorých vlastníkom je obec alebo mesto, alebo ktoré sú v správe obce alebo mesta, podpora prezentácie a využitia kultúrnych pamiatok v súlade s ich pamiatkovými hodnotami.

Podpora festivalov a prehliadok umenia všetkých druhov vrátane gastronómie, tvorivých dielní a výstav, sympózií a seminárov, uchovávanie a osvojenie tradičných zručnosti vrátane podpory edičnej činnosti (vydávanie publikácií, CD nosičov a podobne).

Cieľové skupiny programu:

Deti, mládež a dospelí obyvatelia miest a obcí na území Prešovského kraja ako aj návštevníci Prešovského kraja.

Podprogramy:

 • 2.1 Rekonštrukcia, modernizácia a stavebné úpravy kultúrnych pamiatok a pamätihodností obce/mesta, kultúrnych domov a priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru.
 • 2.2 Oprava a údržba kultúrnych pamiatok a pamätihodností obce/mesta, kultúrnych domov a priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí a ich vybavenie hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru.
 • 2.3 Nehmotné kultúrne dedičstvo – podpora usporiadania kultúrnych podujatí a edičná činnosť (vydávanie publikácií, CD nosičov a podobne).

Oprávnení žiadatelia (príjemcovia) dotácie:

Obce a mestá nachádzajúce sa na území PSK, právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia so sídlom alebo trvalým pobytom na území PSK, ktorých PSK nie je zakladateľom ako je vymedzené v § 2 VZN 15/2008.

Program 3 „Sociálne služby“

Cieľ programu:

Zvyšovanie kvality poskytovania sociálnych služieb u poskytovateľov zapísaných v registri poskytovateľov sociálnych služieb PSK.

Cieľové skupiny programu:

Prijímatelia sociálnej služby.

Podprogramy:

 • 3.1 Rekonštrukcia, modernizácia a stavebné úpravy zariadení poskytujúcich sociálne služby vrátane ich vybavenia - investičný charakter.
 • 3.2 Oprava a údržba zariadení poskytujúcich sociálne služby vrátane ich vybavenia – neinvestičný charakter.
 • 3.3 Nákup materiálno-technického vybavenia priestorov zariadení sociálnych služieb a nákup technických zariadení a pomôcok na zlepšenie manipulácie s fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou – neinvestičný charakter.

Oprávnení žiadatelia (príjemcovia) dotácie:

Obce a mestá na území PSK, právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia so sídlom alebo trvalým pobytom na území PSK, ktorých PSK nie je zakladateľom a zriaďovateľom vymedzené v § 2 VZN č. 15/2008 a ktorí sú zapísaní v registri poskytovateľov Prešovského samosprávneho kraja.

Dátum vyhlásenia výzvy

Dátum vyhlásenia výzvy: 24. 02. 2016

Dátum uzávierky výzvy

Dátum uzávierky výzvy: 30. 04. 2016 

Poskytovanie informácií o tejto výzve

Kontaktná osoba pre Program 1 "Šport":

 • Ing. Lenka Holubová, e-mail: lenka.holubova(at)vucpo.sk, tel. číslo: 051/ 7081 721, miestnosť: 514 V. posch. (Pre správne odoslanie mailu je potrené nahradiť "(at)" zavináčom "@".)

Kontaktné osoby pre Program 2 "Kultúra":

 • Mgr. Beáta Majorošová, e- mail: beata.majorosova(at)vucpo.sk, tel. číslo: 051/ 7081 755, miestnosť: 504 V. posch. (Pre správne odoslanie mailu je potrené nahradiť "(at)" zavináčom "@".)
 • Mgr. Helena Ragulská e-mail: helena.ragulska(at)vucpo.sk, tel. číslo 051/7081 753, miestnosť: 504 V. posch. (Pre správne odoslanie mailu je potrené nahradiť "(at)" zavináčom "@".)

Kontaktná osoba pre Program 3 „ Sociálne služby“:

 • Mgr. Ivana Kozák- Hanzesová; Mgr. Viktória Leferovičová, e-mail: ivana.kozakhanzesova(at)vucpo.sk, viktoria.leferovicova(at)vucpo.sk, tel. číslo 051/7081 615; 051/7081625, miestnosť: 351 - III. poschodie (Pre správne odoslanie mailu je potrené nahradiť "(at)" zavináčom "@".)

I. Charakteristika výzvy a programov

 1. Vyhlasovateľ výzvy: Prešovský samosprávny kraj.
 2. Finančné zabezpečenie: Dotácia z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2016.
 3. Celková suma (alokácia) určená pre túto výzvu: 270 000,- EUR
 4. Výška dotácie:
  - minimálna výška dotácie na jednu žiadosť (pre jedného žiadateľa): 1 000,- EUR
  - maximálna výška dotácie na jednu žiadosť (pre jedného žiadateľa): 5 000,- EUR
 5. Každý žiadateľ môže podať len jednu žiadosť v rámci tejto výzvy, t. j. žiadosť môže byť podaná iba pre jeden program.

II. Podmienky financovania projektov realizovaných v rámci programov

1. Podmienky použitia dotácie:

 • Do programov môžu byť zahrnuté projekty zamerané na realizáciu aktivít napĺňajúcich ciele jednotlivých programov.
 • Dotácie poskytnuté v rámci vyššie uvedených programov sú určené výhradne na úhradu oprávnených nákladov súvisiacich s realizáciou projektov.
 • Na poskytnutie dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja nie je právny nárok.

2. Oprávnené výdavky:

 • Z vecného hľadiska za oprávnené výdavky súvisiace s realizáciou projektov sa považujú preukázané výdavky žiadateľov na obstaranie služieb, tovarov a stavebných prác súvisiacich s cieľom daného projektu v rámci daného programu a jeho oprávnených aktivít.
 • Z časového hľadiska sa za oprávnené výdavky považujú výdavky vzniknuté v lehote od 1.1.2016 do 31.10.2016.
 • O všetkých výdavkoch súvisiacich s realizáciou projektov vedú žiadatelia dokladovú evidenciu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

3. Termín realizácie projektu:

 • Začiatok realizácie: od 01.01.2016
 • Ukončenie realizácie: do 31.10.2016

4. Výška dotácie na projekt:

 • Dotáciu je možné poskytnúť vo finančnom limite od 1 000,00 EUR do 5 000,00 EUR, maximálne však do výšky 80 % z celkových skutočne vynaložených výdavkov projektu.
 • Ak PSK poskytne dotáciu zo svojho rozpočtu prijímateľovi – právnickej alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ, viac ako 50 % finančných prostriedkov vynaložených výdavkov v rámci projektu na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, je táto osoba povinná postupovať ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5. Podmienky a termíny financovania projektov:

 • Lehota na doručenie žiadostí o poskytnutie dotácie: do 30.04.2016
 • Formálna kontrola a posudzovanie žiadostí: do 31.05.2016
 • Schvaľovanie žiadostí Zastupiteľstvom PSK: 21.06.2016
 • Zverejnenie úspešných žiadateľov na webovom sídle PSK www.po-kraj.sk od podpisu uznesenia Zastupiteľstva PSK: do 10 dní
 • Oznámenie výsledkov procesu schvaľovania žiadostí žiadateľom a uzatváranie zmlúv: do 31.07.2016
 • Vyúčtovanie dotácie po ukončení projektu - predloženie dokladov za účelom posúdenia výdavkov a poukázania dotácie (Príloha 2 doplnená o skutočnosť, ktorá sa vypĺňa pri vyúčtovaní, doložená fotokópiou účtovných dokladov potvrdzujúcich vznik oprávnených nákladov a ich úhradu za celkový rozpočet projektu, ako aj správa o vyhodnotení realizácie projektu vrátane fotodokumentácie): do 30 dní (najneskôr do 30.11.2016)
 • Poukázanie dotácie na účet žiadateľa po preverení účtovných dokladov predložených za účelom poukázania dotácie: do 5 dní

III. Postup pri posudzovaní projektov, schvaľovaní žiadostí o dotáciu a poukazovaní dotácií

1. Spôsob podávania projektov a posudzovanie žiadostí:

 • Do procesu posudzovania žiadostí o poskytnutie dotácie budú postúpené iba tie, ktoré boli doručené v termíne do 30.04.2016 na podateľňu Úradu PSK alebo budú prevzaté poštou a opatrené pečiatkou pošty v uvedenom termíne, t. j. najneskôr do 30.04.2016.
 • Žiadosti podľa programov budú spracovávané na príslušných odboroch Úradu PSK nasledovne:

  • Program 1 – odbor školstva
  • Program 2 – odbor kultúry
  • Program 3 – odbor sociálny
 • Príslušné odbory Úradu PSK overia úplnosť predložených žiadostí o poskytnutie dotácie a splnenie podmienok zverejnenej výzvy. V prípade potreby vyzvú žiadateľov o doplnenie žiadosti o chýbajúce doklady, opravu nesprávnych, resp. doplnenie chýbajúcich údajov v žiadosti a vypracujú zoznam žiadateľov vrátane príloh. Na doplnenie žiadostí je stanovená lehota 10 dní od doručenia písomnej výzvy žiadateľovi. Pri zasielaní výzvy bude uprednostňovaná elektronická komunikácia na e-mailovú adresu v prípade, že táto bude uvedená v žiadosti. Pri nedodržaní tejto lehoty zo strany žiadateľa nebude žiadosť ďalej posudzovaná a bude zamietnutá v súlade s ustanovením § 6 ods. (2) VZN PSK č. 15/2008.
 • Príslušné odbory predložia zoznamy žiadateľov vrátane príloh podľa jednotlivých programov a podprogramov na odbor financií za účelom vypracovania stanoviska. Po vypracovaní stanoviska bude materiál prerokovaný v komisii školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu, komisii kultúry a národnostných menšín a komisii sociálnej s prijatím uznesenia, následne sumárny materiál bude predložený na prerokovanie v komisii finančnej zriadenej pri Zastupiteľstve PSK a s prijatím uznesenia bude predložený na rokovanie do Zastupiteľstva PSK.
 • Po schválení dotácií Zastupiteľstvom PSK, zoznam úspešných žiadateľov bude zverejnený na webovom sídle PSK www.po-kraj.sk v lehote do 10 dní od podpisu uznesenia Z PSK.
 • Žiadateľ podaním žiadosti o dotáciu zároveň prejavuje súhlas so zaradením do databázy a so zverejnením údajov o organizácii, názve projektu a výške poskytnutej dotácie a súhlasí so spracovaním prípadných osobných údajov.

2. Doručovanie žiadosti o dotáciu:

 • Žiadosti o dotáciu (žiadosť pozostáva z: Prílohy 1 – Žiadosť o poskytnutie dotácie, Prílohy 2 Rozpočet projektu a povinných príloh) sa doručujú v termíne uvedenom v tejto výzve v jednom originálnom vyhotovení.
  • Adresa na zaslanie žiadosti o poskytnutie dotácie:
   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
   Námestie mieru 2
   080 01 Prešov
  • Na obálku uviesť: „VZN č. 15/2008 – výzva 2016“ a označiť program projektu: 
   Program 1 „ŠPORT“
   Program 2 „KULTÚRA“
   Program 3 „SOCIÁLNE SLUŽBY“

3. Uzatvorenie zmluvy:

 • So žiadateľmi, ktorým bude schválená dotácia, Úrad PSK uzatvorí zmluvu o poskytnutí tejto dotácie. Zmluvu o poskytnutí dotácie vypracováva a zverejňuje príslušný odbor zodpovedný za jednotlivý program v rámci výzvy. Zmluva sa v jednom vyhotovení predkladá odboru financií Úradu PSK.

4. Vyúčtovanie dotácií:

 • Žiadatelia, ktorým bude schválená dotácia a s ktorými bude uzatvorená zmluva, predložia do 30 dní po ukončení projektu, najneskôr však do 30. 11. 2016 Úradu Prešovského samosprávneho kraja vyúčtovanie dotácie. Príslušné odbory Úradu PSK overia úplnosť vyúčtovania dotácie vrátane požadovaných príloh.
 • Vyúčtovanie obsahuje:
   • fotokópie účtovných dokladov,
   • fotokópie bankových výpisov, potvrdzujúcich vznik a úhradu oprávnených výdavkov za celý rozpočet projektu,
   • správu o vyhodnotení realizácie projektu,
   • fotodokumentáciu z realizácie projektu.
 • Po preverení dokladov o skutočne realizovaných výdavkoch rozpočtu projektu a potvrdení o správnosti vyúčtovania bude požiadavka na úhradu dotácie odstúpená príslušným odborom na odbor financií za účelom poukázania dotácie na účet žiadateľa.
 • V prípade potreby príslušné odbory vyzvú prijímateľov dotácie na doplnenie chýbajúcich dokladov, opravu nesprávnych, resp. doplnenie chýbajúcich údajov vo vyúčtovaní. Na doplnenie vyúčtovania sa stanovuje lehota 5 pracovných dní od doručenia výzvy prijímateľovi. Pri zasielaní výzvy bude uprednostňovaná elektronická komunikácia na e-mailovú adresu v prípade, že táto bude uvedená v žiadosti o poskytnutie dotácie. Pri nedodržaní tejto lehoty zo strany prijímateľa dotácie nebude dotácia zo strany poskytovateľa poukázaná.

Podklady na stiahnutie:

Oznámenie

Uznesením č. 348/2016 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 7. júna 2016 bola schválená úprava rozpočtu č. 3/PSK/2016, ktorou bola navýšená  suma určená na účelovú dotáciu v zmysle VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení o 182 222 € na celkovú výšku 482 222 €.  

Uvedenou úpravou bola navýšená suma určená na poskytnutie dotácií v rámci výzvy Zastupiteľstva PSK pre rok 2016 na  čiastku 434 000 €  a  suma určená na poskytnutie dotácií v rámci výzvy predsedu PSK pre rok 2016 na čiastku 48 222 €.

 

Vyhodnotenie výzvy

Vyhodnotenie výzvy podľa programov:

 

Publikované: 25.03.2014 / Aktualizované: 09.05.2019 HoreTlačiť