Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Výzva predsedu PSK na rok 2016

Výzva predsedu Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2016

V súlade s § 3 a § 5 Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „VZN č. 15/2008“) zverejňuje Prešovský samosprávny kraj (ďalej len PSK) výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2016 na financovanie projektov realizovaných v rámci programov:

  1. Program „šport
  2. Program „kultúra“
  3. Program „sociálne služby“

formát PDF  Úplne znenie výzvy (na stiahnutie) - PDF (170 kB)

Programy výzvy

1. Program „šport

Rozšíriť a skvalitniť športovú činnosť zlepšením technického stavu a vybavenia športových ihrísk. Podporovať usporadúvanie športových podujatí typu šport pre všetkých na území Prešovského kraja.

2. Program „kultúra“

Príprava dokumentácie a realizácia projektov na obnovu, rekonštrukciu a modernizáciu kultúrnych pamiatok, pamätihodností, kultúrnych domov a priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí, ktorých vlastníkom je obec alebo mesto, alebo ktoré sú v správe obce alebo mesta, podpora prezentácie a využitia kultúrnych pamiatok v súlade s ich pamiatkovými hodnotami.

Podpora festivalov a prehliadok umenia všetkých druhov vrátane gastronómie, tvorivých dielní a výstav, sympózií a seminárov, uchovávanie a osvojenie tradičných zručnosti vrátane podpory edičnej činnosti (vydávanie publikácií, CD nosičov a podobne ).

3. Program „sociálne služby“

Zvyšovanie kvality poskytovania sociálnych služieb u poskytovateľov zapísaných v registri poskytovateľov sociálnych služieb PSK.

Oprávnení žiadatelia (príjemcovia) dotácie

Obce a mestá na území PSK, právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia so sídlom alebo trvalým pobytom na území PSK, ktorých PSK nie je zakladateľom a zriaďovateľom vymedzené v § 2 VZN č. 15/2008 a ktorí sú zapísaní v registri poskytovateľov Prešovského samosprávneho kraja.

Charakteristika výzvy a programov

 1. Vyhlasovateľ výzvy: predseda PSK
 2. Finančné zabezpečenie: Dotácia z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2016.
 3. Celková suma (alokácia) určená pre túto výzvu: 30 000,- EUR
 4. Výška dotácie: 
  • minimálna výška dotácie na jednu žiadosť (pre jedného žiadateľa): 1 000,- EUR
  • maximálna výška dotácie na jednu žiadosť (pre jedného žiadateľa): 5 000,- EUR
 5. Každý žiadateľ môže podať len jednu žiadosť v rámci tejto výzvy.

Podmienky použitia dotácie

Dotácie poskytnuté na podporu projektov realizovaných v roku 2016 sú určené výhradne na úhradu oprávnených nákladov súvisiacich s realizáciou projektov. Ďalšie podrobnosti v úplnom znení výzvy.

Dátum vyhlásenia a uzávierky výzvy

 • Dátum vyhlásenia výzvy: 8. 03. 2016
 • Dátum uzávierky výzvy: 30. 04. 2016

Spôsob podávania projektov a posudzovanie žiadostí

Do procesu posudzovania žiadostí o poskytnutie dotácie budú postúpené iba tie, ktoré boli doručené v termíne do 30. 04. 2016 na podateľňu Úradu PSK alebo budú prevzaté poštou a opatrené pečiatkou pošty v uvedenom termíne, t. j. najneskôr do 30.04.2016.

Žiadosti podľa programov budú spracovávané na odbore financií Úradu PSK, ktorý overí úplnosť predložených žiadostí o poskytnutie dotácie a splnenie podmienok zverejnenej výzvy. Pri projektoch investičného charakteru predkladá stanovisko aj odbor organizačný Ú PSK.

V prípade potreby vyzve žiadateľov o doplnenie žiadosti o chýbajúce doklady, opravu nesprávnych, resp. doplnenie chýbajúcich údajov v žiadosti a vypracuje zoznam žiadateľov vrátane príloh. Na doplnenie žiadostí je stanovená lehota 10 dní od doručenia písomnej výzvy žiadateľovi. Pri zasielaní výzvy bude uprednostňovaná elektronická komunikácia na e-mailovú adresu v prípade, že táto bude uvedená v žiadosti. Pri nedodržaní tejto lehoty zo strany žiadateľa nebude žiadosť ďalej posudzovaná a bude zamietnutá v súlade s ustanovením § 6 ods. (2) VZN PSK č. 15/2008.

Zoznam žiadateľov o dotáciu v zmysle tejto výzvy predkladá odbor financií Ú PSK predsedovi samosprávneho kraja. Žiadateľ, ktorému bude pridelená dotácia predsedom PSK bude o tejto skutočnosti písomne vyrozumený v lehote 10 dní od jej schválenia a zároveň bude vyzvaný na podpis zmluvy o poskytnutí dotácie

Žiadateľ podaním žiadosti o dotáciu zároveň prejavuje súhlas so zaradením do databázy a so zverejnením údajov o organizácii, názve projektu a výške poskytnutej dotácie a súhlasí so spracovaním prípadných osobných údajov.

Doručovanie žiadosti o dotáciu

Žiadosť o dotáciu (žiadosť pozostáva z: Prílohy 1 – Žiadosť o poskytnutie dotácie, Prílohy 2 Rozpočet projektu a povinných príloh) sa doručujú v termíne uvedenom v tejto výzve v jednom originálnom vyhotovení.

Adresa na zaslanie žiadosti o poskytnutie dotácie

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Na obálku uviesť: „VZN č. 15/2008 – výzva predsedu 2016“

Poskytovanie informácií o tejto výzve

Kontaktná osoba:

 Ing. Lýdia Abu Zaid,  e-mail: lydia.abuzaid(at)vucpo.sk, tel. č.: 051/ 70 81 222, miestnosť: 318 III. posch. (Pre správne odoslanie mailu je potrené nahradiť "(at)" zavináčom "@".)

Podklady na stiahnutie

Oznámenie

Uznesením č. 348/2016 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 7. júna 2016 bola schválená úprava rozpočtu č. 3/PSK/2016, ktorou bola navýšená  suma určená na účelovú dotáciu v zmysle VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení o 182 222 € na celkovú výšku 482 222 €.  

Uvedenou úpravou bola navýšená suma určená na poskytnutie dotácií v rámci výzvy Zastupiteľstva PSK pre rok 2016 na  čiastku 434 000 €  a  suma určená na poskytnutie dotácií v rámci výzvy predsedu PSK pre rok 2016 na čiastku 48 222 €.

Vyhodnotenie výzvy

 

 

Publikované: 08.03.2016 / Aktualizované: 09.05.2019 HoreTlačiť