Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Výzva č. 2 Zastupiteľstva PSK na rok 2016

Výzva č. 2 Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie

V súlade s § 5 Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č.15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č.15/2008“) zverejňuje Prešovský samosprávny kraj (ďalej len PSK) Výzvu č. 2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2016 na financovanie projektov realizovaných v rámci nasledovných programu:

Program „Šport“

 • Reprezentácia PSK účasťou na oficiálnych športových podujatiach európskeho a svetového charakteru

Dátum vyhlásenia výzvy

Dátum vyhlásenia výzvy: 18. 10. 2016

Dátum uzávierky výzvy

Dátum uzávierky výzvy: 31. 10. 2016 

Poskytovanie informácií o tejto výzve

Kontaktná osoba:

Ing. Lýdia Abu Zaid,  e-mail: lydia.abuzaid(at)vucpo.sk, tel. č.: 051/ 70 81 222, miestnosť: 318 III. posch. (Pre správne odoslanie mailu je potrené nahradiť "(at)" zavináčom "@".)

I. Charakteristika výzvy a programu

 1. Vyhlasovateľ výzvy: Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
 2. Oprávnený žiadateľ: športové kluby so sídlom na území Prešovského kraja
 3. Platnosť výzvy: rok 2016
 4. Finančné zabezpečenie: Dotácia z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2016.
 5. Celková suma (alokácia) určená pre túto výzvu: 30 000,- EUR
 6. Výška dotácie: max. do 80 % oprávnených výdavkov, najviac 15 000 €
 7. Termín predloženia žiadostí: do 31.10.2016 vrátane
 8. 8. Doručovanie žiadostí o dotáciu: Žiadosti o dotáciu sa doručujú v termíne uvedenom v tejto výzve osobne do podateľne Úradu PSK alebo poštou (za deň doručenia žiadosti sa považuje dátum na poštovej pečiatke). Žiadosti o dotáciu zasielať na adresu:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Odbor financií
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Na obálku uviesť text: „VZN č. 15/2008 – výzva 2016“

II. Podmienky financovania projektov realizovaných v rámci programu

 1. Oprávnení žiadatelia (príjemcovia) o poskytnutie dotácie sú športové kluby so sídlom na území Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa zúčastňujú športových podujatí európskeho a svetového charakteru.
 2. Termín realizácie projektov je od 1.1.2016 do 15.12.2016.
 3. Žiadateľ doručí Úradu PSK (ďalej len „Ú PSK“) kompletne vyplnenú žiadosť na predpísanom tlačive (príloha č. 1) s rozpočtom projektu (príloha č. 2) a predpísaným prílohami v lehote do 31.10.2016 vrátane na podateľňu Ú PSK alebo odošle poštou s opatrením pečiatky prevzatia na pošte v uvedenom termíne, najneskôr do 31.10.2016 vrátane.
 4. Formálnu kontrolu a stanovisko, či žiadosť spĺňa podmienky VZN č. 15/2008 a zverejnenej výzvy Zastupiteľstva PSK (ďalej len „Z PSK“) zabezpečuje odbor financií Ú PSK. V prípade nezrovnalostí bude žiadateľ vyzvaný k doplneniu žiadosti o chýbajúce doklady, opravu nesprávnych, resp. doplnenie chýbajúcich údajov v žiadosti. Na doplnenie žiadostí je stanovená lehota 10 dní od doručenia písomnej výzvy žiadateľovi. Pri zasielaní výzvy bude uprednostňovaná elektronická komunikácia na e-mailovú adresu v prípade, že táto bude uvedená v žiadosti. Pri nedodržaní tejto stanovenej lehoty zo strany žiadateľa nebude žiadosť ďalej posudzovaná a bude zamietnutá v súlade s ustanovením § 6 ods. (2) VZN PSK č.15/2008.
 5. Žiadateľ podaním žiadosti o dotáciu zároveň prejavuje súhlas so zverejnením údajov o organizácii, názve projektu a výške poskytnutej dotácie a súhlasí so spracovaním prípadných osobných údajov.
 6. Odbor financií predloží materiál vrátane stanoviska na prerokovanie komisii finančnej zriadenej pri Z PSK a následne Z PSK. Po schválení dotácií Zastupiteľstvom PSK, zoznam úspešných žiadateľov bude zverejnený na webovom sídle PSK www.po-kraj.sk v lehote do 10 dní od podpisu uznesenia Z PSK. Žiadateľ, ktorému bude pridelená dotácia o tejto skutočnosti bude vyrozumený a zároveň bude vyzvaný na podpis zmluvy o poskytnutí dotácie.
 7. Dotácie poskytnuté na podporu projektov realizovaných v roku 2016 sú určené výhradne na úhradu oprávnených nákladov súvisiacich s realizáciou projektov. O všetkých výdavkoch súvisiacich s realizáciou projektov vedú žiadatelia dokladovú evidenciu podľa záväzných právnych predpisov.
 8. Príjemca je povinný poskytnutú dotáciu vyúčtovať Ú PSK v termíne do 10 dní od ukončenia akcie, najneskôr však do 20.12.2016. Vyúčtovanie musí byť doložené fotokópiou účtovných dokladov a bankových výpisov potvrdzujúcich vznik a úhradu oprávnených výdavkov za celý rozpočet projektu. Prílohou tejto žiadosti musí byť i správa o vyhodnotení realizácie projektu. Dotácia bude poukázaná na účet žiadateľa bezodkladne po preverení účtovných dokladov.
 9. Na poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK nie je právny nárok.

III. Povinné prílohy k žiadosti na poskytnutie dotácie

a) Výpis z Obchodného registra alebo živnostenského registra (nie starší ako tri mesiace), resp. rozhodnutie o zápise právnickej osoby do iného registra alebo rozhodnutie o registrácii právnickej osoby (resp. iný relevantný doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa). Stačia kópie týchto dokladov.

b) Štatút, stanovy, zakladateľská listina, spoločenská zmluva a pod. (Stačia kópie týchto dokladov).

c) Písomné potvrdenie príslušných zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne o úhrade všetkých záväzkov a finančnej správy o úhrade všetkých daňových povinnosti – nie staršie ako tri mesiace (originál alebo overená fotokópia).

d) Zmluva o zriadení bankového účtu žiadateľa (overená fotokópia).

e) Čestné prehlásenie žiadateľa, že má voči PSK vyrovnané všetky záväzky.

f) Čestné prehlásenie žiadateľa, že má zabezpečené vlastné finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu (rozdiel medzi celkovými nákladmi projektu a požadovanou výškou dotácie).

Podklady na stiahnutie:

 

Publikované: 25.03.2014 / Aktualizované: 09.05.2019 HoreTlačiť