Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Výzva Zastupiteľstva PSK na rok 2014

Výzva Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie

V súlade s § 3 Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č.15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č.15/2008“) zverejňuje Prešovský samosprávny kraj (ďalej len PSK)

výzvu

 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2014 na financovanie projektov realizovaných v rámci programov:

Program 1 „Šport“

 • 1.1 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovísk a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru;
 • 1.2 Oprava a údržba športovísk a ich vybavenie hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru;
 • 1.3 Šport pre všetkých - usporiadanie masových telovýchovných a športových akcií.

Program 2 „Kultúra“

 • 2.1 Obnova, rekonštrukcia a modernizácia kultúrnych pamiatok a pamätihodností obce/mesta a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru;
 • 2.2 Obnova a údržba pamiatok a pamätihodností obce/mesta a ich vybavenie hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru;
 • 2.3 Nehmotné kultúrne dedičstvo – živá kultúra – usporiadanie kultúrnych akcií/vydanie publikácii.

Dátum vyhlásenia výzvy: 23. 04. 2014

Dátum uzávierky výzvy: 13. 05. 2014

Poskytovanie informácií o tejto výzve:

 • Kontaktná osoba pre Program 1 "Šport":  
  Ing. Lenka Holubová,
  e-mail: lenka.holubova(at)vucpo.sk,  t. č.: 051/ 7081 721, miestnosť: 514 V. posch.
 • Kontaktná osoba pre Program 2 "Kultúra":  
  Mgr. Beáta Majorošová, e- mail: beata.majorosova(at)vucpo.sk, t. č.: 051/ 7081 755, miestnosť: 504 V. posch. 

Poznámka: Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť "(at)" znakom "@".

Podklady na stiahnutie:

Charakteristika výzvy a programov

 • Vyhlasovateľ výzvy: Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
 • Cieľ programov:
  • Zvýšiť záujem verejnosti o športovanie a tým podporiť zdravý životný štýl obyvateľov Prešovského kraja;
  • Podporiť prípravu a organizáciu kultúrnych podujatí, zachovávať kultúrne hodnoty a udržiavať pamätihodnosti a kultúrne pamiatky na území Prešovského kraja.
 • Cieľové skupiny v programoch: Deti , mládež a dospelí obyvatelia miest a obcí na území Prešovského kraja ako aj návštevníci (turisti) Prešovského kraja.
 • Platnosť výzvy: rok 2014
 • Finančné zabezpečenie programov: Dotácia z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja

Podmienky financovania projektov realizovaných v rámci programov

Oprávnení žiadatelia (príjemcovia) dotácie:

Obce/ mestá nachádzajúce sa v Prešovskom kraji.

Zameranie projektov a použitie dotácie:

Do programov môžu byť zahrnuté projekty zamerané na realizáciu aktivít napĺňajúcich ciele jednotlivých programov. Dotácie poskytnuté v rámci vyššie uvedených programov sú určené výhradne na úhradu oprávnených nákladov súvisiacich s realizáciou projektov.

Oprávnené náklady projektov financované programami:

Za oprávnené náklady súvisiace s realizáciou projektov sa považujú preukázané výdavky žiadateľov:

 • na obstaranie služieb, tovarov a stavebných prác investičného charakteru (výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, prístavba, nadstavba, obnova a technické zhodnotenie športovísk, pamiatok a pamätihodnosti a ich príslušenstva, prípravná a projektová dokumentácia, hnuteľný majetok a pod.)
 • na obstaranie služieb, tovarov a stavebných prác neinvestičného charakteru ( oprava a údržba športovísk, pamiatok a pamätihodnosti, drobné terénne úpravy, hnuteľný majetok a pod.),
 • organizačného charakteru (vrátane výdavkov na propagáciu vyhlasovateľa tejto grantovej schémy).

O všetkých výdavkoch súvisiacich s realizáciou projektov vedú žiadatelia dokladovú evidenciu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Termíny realizácie projektov:

 • Začiatok realizácie: od 01.01. 2014
 • Ukončenie realizácie: do 31. 10. 2014

Výška dotácie na projekt:

Dotáciu je možné poskytnúť vo finančnom limite od 1 000,- do 5 000,-EUR, max. však do výšky 80 % z celkových nákladov projektu.

Podmienky a termíny financovania projektov:

 • doručenie žiadostí o poskytnutie dotácie do 13. 05. 2014 vrátane,
 • formálna kontrola a posudzovanie žiadostí do 30. 05. 2014,
 • schvaľovanie žiadostí zastupiteľstvom 24. 06. 2014,
 • zverejnenie úspešných žiadateľov na webovom sídle PSK do 10 dní od podpisu uznesenia,
 • oznámenie výsledkov procesu schvaľovania žiadostí žiadateľom a uzatváranie zmlúv najneskôr do 31. 07. 2014,
 • vyúčtovanie - predloženie dokladov za účelom posúdenia výdavkov a poukázania dotácie (Príloha 1a doplnená o skutočnosť, ktorá sa vypĺňa pri vyúčtovaní) doložená účtovnými dokladmi potvrdzujúcimi vznik oprávnených nákladov a ich úhradu za celkový rozpočet projektu, ako aj správa o vyhodnotení realizácie projektu vrátane fotodokumentácie) do 15 dní po ukončení projektu, najneskôr do 18. 11. 2014,
 • poukázanie dotácie na účet žiadateľa bez zbytočného zdržania, po preverení účtovných dokladov predložených za účelom poukázania dotácie.

Postup pri posudzovaní projektov, schvaľovaní žiadostí o dotáciu a poukazovaní dotácií

Spôsob podávania projektov a posudzovanie žiadostí:

 • Do procesu posudzovania žiadostí o poskytnutie dotácie budú postúpené iba tie, ktoré boli doručené v termíne do 13.05.2014 vrátane na podateľňu Úradu PSK alebo budú prevzaté poštou a opatrené pečiatkou pošty v uvedenom termíne, t. j. najneskôr do 13.05.2014 vrátane.

 • Žiadosti podľa programov budú spracovávané na príslušných odboroch Úradu PSK nasledovne: 
  • Program 1 – odbor školstva,
  • Program 2 - odbor kultúry.
 • Príslušné odbory Úradu PSK overia úplnosť žiadostí o poskytnutie dotácie a overia, či žiadosť spĺňa podmienky zverejnenej výzvy. V prípade potreby zabezpečia doplnenie žiadosti o chýbajúce doklady, resp. opravu nesprávnych, resp. doplnenie chýbajúcich údajov v žiadosti a vypracujú zoznam žiadateľov vrátane príloh. Na doplnenie žiadostí sa stanovuje lehota 5 dní od doručenia výzvy žiadateľovi. Pri nedodržaní tejto lehoty zo strany žiadateľa nebude žiadosť ďalej posudzovaná a bude zamietnutá v súlade s ustanovením § 5 ods. 2 VZN PSK č. 15/2008.
 • Zoznam žiadateľov vrátane príloh predložia na odbor financií za účelom spracovania stanoviska. Odbor financií zoznamy spolu so stanoviskom predloží na prerokovanie v príslušných komisiách zriadených pri Z PSK a následne predloží materiál na prerokovanie komisii finančnej zriadenej pri Z PSK. Materiál po prerokovaní v komisiách odbor financií predloží na schválenie do Zastupiteľstva PSK.
 • Po schválení dotácií zastupiteľstvom samosprávneho kraja, tieto budú zverejnené na internetovej stránke PSK www.po-kraj.sk  v lehote do 5 pracovných dní od podpisu uznesenia.
 • Žiadateľ podaním žiadosti o dotáciu zároveň prejavuje súhlas so zaradením do databázy a so zverejnením údajov o organizácii, názve projektu a výške poskytnutej podpory.

Doručovanie žiadostí o dotáciu:

 • Žiadosti o dotáciu sa doručujú v termíne uvedenom v tejto výzve osobne do podateľne Úradu PSK alebo poštou (za deň doručenia žiadosti poštou sa považuje dátum na poštovej pečiatke), a to v dvoch originálnych vyhotoveniach.
 • Žiadosť o dotáciu zasielajte na adresu:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

 • Na obálku uveďte nasledovné: „VZN č. 15/2008 – výzva 2014“ ,  a označenie podľa zamerania projektu: Program 1 „Šport“ alebo Program 2 „Kultúra“.

Uzatvorenie zmluvy

So žiadateľmi, ktorým bude schválená dotácia, Úrad Prešovského samosprávneho kraja uzatvorí zmluvu o poskytnutí tejto dotácie. Zmluvu o poskytnutí dotácie vypracováva a zverejňuje príslušný odbor zodpovedný za jednotlivý program v rámci výzvy. Zmluva sa v jednom vyhotovení predkladá odboru financií Úradu PSK.

Vyúčtovanie dotácií:

Žiadatelia, ktorým bude schválená dotácia a s ktorými bude uzatvorená zmluva, predložia do 15 dní po ukončení projektu, najneskôr však do 18. 11. 2014 Úradu Prešovského samosprávneho kraja vyúčtovanie dotácie. Príslušné odbory Úradu PSK overia úplnosť vyúčtovania dotácie vrátane požadovaných príloh.

Vyúčtovanie obsahuje:

 • fotokópie účtovných dokladov,
 • fotokópie bankových výpisov, potvrdzujúcich vznik a úhradu oprávnených výdavkov za celý rozpočet projektu,
 • správu o vyhodnotení realizácie projektu,
 • fotodokumentáciu z realizácie projektu.

Po preverení dokladov o skutočne realizovaných výdavkoch rozpočtu projektu a potvrdení o správnosti vyúčtovania bude požiadavka na úhradu dotácie odstúpená príslušným odborom na odbor financií za účelom poukázania dotácie na účet žiadateľa.

V prípade potreby príslušné odbory vyzvú prijímateľov dotácie na doplnenie chýbajúcich dokladov, opravu nesprávnych, resp. doplnenie chýbajúcich údajov vo vyúčtovaní. Na doplnenie vyúčtovania sa stanovuje lehota 5 pracovných dní od doručenia výzvy prijímateľovi. Pri zasielaní výzvy bude uprednostňovaná elektronická komunikácia na e-mailovú adresu v prípade, že táto bude uvedená v žiadosti o poskytnutie dotácie. Pri nedodržaní tejto lehoty zo strany prijímateľa dotácie nebude dotácia zo strany poskytovateľa poukázaná.

Publikované: 25.03.2014 / Aktualizované: 09.05.2019 HoreTlačiť