Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Výzva predsedu PSK na rok 2014

Výzva predsedu Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o dotáciu

V súlade s § 5 ods. 2 Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 15/2008“) predseda Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje

výzvu

 

na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu PSK na financovanie projektov realizovaných v roku 2014.

 

1. Podporované všeobecne prospešné služby:

 • a) sociálna pomoc
 • b) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
 • c) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry.

2. Podporovaný všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel:

 • a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
 • b) ochrana a tvorba životného prostredia,
 • c) zachovanie prírodných hodnôt,
 • d) rozvoj vzdelania a telovýchovy.

Charakteristika výzvy

 1. Vyhlasovateľ: predseda PSK
 2. Platnosť výzvy: rok 2014
 3. Finančné zabezpečenie: dotácia z rozpočtu PSK
 4. Celková suma pre túto výzvu: 30 000,00 eur
 5. Oprávnený žiadateľ: mesto, obec
 6. Výška dotácie: max. do 80 % rozpočtu projektu
 7. Termín predloženia žiadostí: do 13. 5. 2014 vrátane
 8. Doručovanie žiadostí o dotáciu:
  Žiadosti o dotáciu sa doručujú v termíne uvedenom v tejto výzve osobne do podateľne Úradu PSK alebo poštou (za deň doručenia žiadosti sa považuje dátum na poštovej pečiatke). Žiadosť o dotáciu zasielajte na adresu:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
odbor financií
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

na obálku uveďte: „VZN PSK č. 15/2008 – VÝZVA PREDSEDU“

Podmienky poskytovania dotácií

 1. Oprávneným žiadateľom o poskytnutie dotácie z vlastných príjmov PSK na základe tejto výzvy predsedu sú mestá a obce Prešovského kraja.
 2. Termín realizácie projektov je od 01.01.2014 do 31.10.2014.
 3. Žiadateľ doručí Úradu PSK (ďalej len „Ú PSK“) kompletne vyplnenú žiadosť na predpísanom tlačive (príloha č. 1) s rozpočtom projektu (príloha č. 2) a predpísanými prílohami v lehote do 13. 05. 2014 vrátane na podateľňu Ú PSK alebo odošle poštou s opatrením pečiatky prevzatia na pošte v uvedenom termíne, najneskôr do 13.05. 2014 vrátane.
 4. Formálnu kontrolu a stanovisko, či žiadosť spĺňa podmienky VZN č. 15/2008 a zverejnenej výzvy predsedu zabezpeťuje odbor financií Ú PSK. Pri projektoch investičného charakteru predkladá stanovisko aj odbor organizačný Ú PSK. V prípade nezrovnalostí bude žiadateľ vyzvaný k doplneniu žiadosti o chýbajúce doklady, opravu nesprávnych, resp. doplnenie chýbajúcich údajov v žiadosti. Na doplnenie žiadostí je stanovená lehota 10 dní od doručenia písomnej výzvy žiadateľovi. Pri zasielaní výzvy bude uprednostňovaná elektronická komunikácia na e-mailovú adresu v prípade, že táto bude uvedená v žiadosti. Pri nedodržaní tejto lehoty zo strany žiadateľa nebude žiadosť ďalej posudzovaná a bude zamietnutá v súlade s ustanovením § 6 ods. (2) VZN PSK č. 15/2008.
 5. Žiadateľ podaním žiadosti o dotáciu zároveň prejavuje súhlas so zaradením do databázy a so zverejnením údajov o organizácii, názve projektu a výške poskytnutej dotácie a súhlasí so spracovaním prípadných osobných údajov.
 6. Zoznam žiadateľov o dotáciu v zmysle tejto výzvy predkladá odbor financií Ú PSK predsedovi samosprávneho kraja. Žiadateľ, ktorému bude pridelená dotácia predsedom PSK bude o tejto skutočnosti písomne vyrozumený v lehote 10 dní od jej schválenia a zároveň bude vyzvaný na podpis zmluvy o poskytnutí dotácie.
 7. Dotácie poskytnuté na podporu projektov realizovaných v roku 2014 sú určené výhradne na úhradu oprávnených nákladov súvisiacich s realizáciou projektov. Za oprávnené sa považujú preukázané výdavky žiadateľov:
  - na obstaranie služieb, tovarov a stavebných prác investičného charakteru (výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, prístavba, nadstavba, obnova a technické zhodnotenie športovísk, pamiatok a pamätihodnosti a ich príslušenstva, prípravná a projektová dokumentácia, hnuteľný majetok a pod.)
  - na obstaranie služieb, tovarov a stavebných prác neinvestičného charakteru ( oprava a údržba športovísk, pamiatok a pamätihodnosti, drobné terénne úpravy, hnuteľný majetok a pod.),
  - organizačného charakteru (vrátane výdavkov na propagáciu vyhlasovateľa tejto grantovej schémy). 
  O všetkých výdavkoch súvisiacich s realizáciou projektov vedú žiadatelia dokladovú evidenciu podľa záväzných právnych predpisov.
 8. Príjemca je povinný poskytnutú dotáciu vyúčtovať Úradu PSK v termíne do 15 dní od ukončenia akcie, najneskôr však do 30. 11. 2014. Vyúčtovanie musí byť doložené fotokópiou účtovných dokladov a bankových výpisov potvrdzujúcich vznik a úhradu oprávnených výdavkov za celý rozpočet projektu. Prílohou tejto žiadosti musí byť i správa o vyhodnotení realizácie projektu s príslušnou fotodokumentáciou z realizácie projektu. Dotácia bude poukázaná na účet žiadateľa bezodkladne po preverení účtovných dokladov.
 9. Na poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK nie je právny nárok.

Dátum vyhlásenia výzvy: 23. 04. 2014

Dátum uzávierky výzvy: 13. 05. 2014

Poskytovanie informácií o tejto výzve:

 • Kontaktná osoba pre výzvu predsedu PSK:
  Ing. Lýdia Abu Zaid,
  e-mail: lydia.abuzaid(at)vucpo.sk,  t. č.: 051/ 7081 222, miestnosť: 318 III. posch.

Poznámka: Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť "(at)" znakom "@".

Podklady na stiahnutie:

Publikované: 24.04.2014 / Aktualizované: 09.05.2019 HoreTlačiť