Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Výzva Zastupiteľstva PSK na rok 2012

Výzva Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 1/2012 na predkladanie žiadostí o dotácie

V súlade s § 3 Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č.15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č.15/2008“) zverejňuje Prešovský samosprávny kraj (ďalej len PSK)

výzvu

na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu PSK, poskytnutú v roku 2012 na financovanie projektov realizovaných v rámci programov:

Program 1 „Šport“

 • 1.1 Výstavba, rekonštrukcia a opravy športovísk a ich vybavenie športovým zariadením;
 • 1.2 Šport pre všetkých - usporiadanie masových telovýchovných a športových akcií;
 • 1.3 Športový reprezentant.

Program 2 „Kultúra“

 • 2.1 Obnova kultúrnych pamiatok a pamätihodností obce;
 • 2.2 Nehmotné kultúrne dedičstvo – živá kultúra.

Program 3 „Sociálne služby“

 • 3.1 Výstavba, rekonštrukcia, oprava zariadení sociálnych služieb a ich vybavenie;
 • 3.2 Podpora podujatí organizovaných pre skupiny obyvateľov odkázaných na sociálne služby.

Žiadosti o poskytnutie dotácie je potrebné doručiť najneskôr dňa 30. 03. 2012.

Kontakt:

Poznámka: Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť "(at)" znakom "@".

 • Kontaktná osoba pre Program 1 "Šport":  
  Ing. Lenka Holubová,
  e-mail: lenka.holubova(at)vucpo.sk,  t. č.: 051/ 7081 721, miestnosť: 514 V. posch.
 • Kontaktná osoba pre Program 2 "Kultúra":  
  Mgr. Beáta Majorošová, e- mail: beata.majorosova(at)vucpo.sk, t. č.: 051/ 7081 755, miestnosť: 504 V. posch. 
 • Kontaktná osoba pre Program 3 "Sociálne služby":  
  Mgr. Ivana Hanzesová, e-mail: ivana.hanzesova(at)vucpo.sk, t. č.: 051/ 7081 615, miestnosť: 201A budova SPŠS

Podklady na stiahnutie:

Charakteristika výzvy a programov

 • Vyhlasovateľ výzvy: Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
 • Cieľ programov:
  • Zvýšiť záujem verejnosti o športovanie a tým podporiť zdravý životný štýl obyvateľov Prešovského kraja;
  • Podporiť prípravu a organizáciu kultúrnych podujatí a zachovávať pamätihodnosti na území Prešovského kraja;
  • Podporiť organizovanie podujatí zameraných pre skupiny obyvateľov odkázaných na sociálne služby;
 • Cieľové skupiny v programoch: Deti , mládež a dospelí obyvatelia miest a obcí na území Prešovského samosprávneho kraja.
 • Platnosť výzvy: rok 2012
 • Finančné zabezpečenie programov: Dotácia z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja

Podmienky financovania projektov realizovaných v rámci programov

Oprávnení žiadatelia (príjemcovia) dotácie:

Právnické a fyzické osoby so sídlom alebo trvalým bydliskom na území Prešovského samosprávneho kraja vymedzené v § 2 VZN č.15/2008.

Zameranie projektov a použitie dotácie:

Do programov môžu byť zahrnuté projekty zamerané na realizáciu aktivít napĺňajúcich ciele jednotlivých programov. Dotácie poskytnuté v rámci vyššie uvedených programov sú určené výhradne na úhradu oprávnených nákladov súvisiacich s realizáciou projektov.

Oprávnené náklady projektov financované programami:

Za oprávnené náklady súvisiace s realizáciou projektov sa považujú preukázané výdavky žiadateľov ( u žiadateľov, ktorí sú platiteľmi DPH, výdavky znížené o daň):

 • na obstaranie služieb a hnuteľných vecí neinvestičného charakteru,
 • na obstaranie služieb a prác investičného charakteru ( vrátane opráv a údržby objektov a hnuteľných vecí a vykonania drobných terénnych úprav),
 • organizačného charakteru (vrátane výdavkov na propagáciu vyhlasovateľa programu).

O všetkých výdavkoch súvisiacich s realizáciou projektov vedú žiadatelia dokladovú evidenciu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Termíny realizácie projektov:

 • Začiatok realizácie: od 01.01. 2012
 • Ukončenie realizácie: do 15. 11. 2012

Výška dotácie na projekt:

Celkový podiel prostriedkov hradených z rozpočtu PSK predstavuje max. 60 % rozpočtu projektu, pričom pri projektoch neinvestičného charakteru je max. výška dotácie 2 000,00 eur a pri projektoch investičného charakteru je max. výška dotácie 5 000,00 eur.

Podmienky a termíny financovania projektov:

 • doručenie žiadostí o poskytnutie dotácie: 30. 03. 2012 vrátane
 • posudzovanie žiadostí: do 30. 04. 2012
 • schvaľovanie žiadostí: jún 2012 
 • oznámenie výsledkov procesu schvaľovania žiadostí žiadateľom, ich zverejnenie a uzatváranie zmlúv: do 30. 06. 2012
 • predloženie dokladov za účelom posúdenia výdavkov a poukázania dotácie (žiadosť o pridelenie dotácie, doložená účtovnými dokladmi potvrdzujúcimi vznik oprávnených nákladov a ich úhradu za celkový rozpočet projektu, ako aj správa o vyhodnotení realizácie projektu): do 15 dní po ukončení projektu, najneskôr do 30.11.2012
 • poukázanie dotácie na účet žiadateľa: bez zbytočného zdržania, po preverení účtovných dokladov predložených za účelom poukázania dotácie

Postup pri posudzovaní projektov, schvaľovaní žiadostí o dotáciu a poukazovaní dotácií

Spôsob podávania projektov a posudzovanie žiadostí:

 • Do procesu posudzovania žiadostí o poskytnutie dotácie budú postúpené iba tie, ktoré boli doručené osobne do 30.03.2012 vrátane na podateľňu Úradu PSK, resp. budú doručené poštou a opatrené pečiatkou pošty v uvedenom termíne, t. j. najneskôr do 30.03.2012 vrátane.
 • Žiadosti podľa programov budú spracovávané na príslušných odboroch Úradu PSK nasledovne: 
  • Program 1 – odbor školstva,
  • Program 2 - odbor kultúry,
  • Program 3 – odbor sociálnych vecí.
 • Príslušné odbory Úradu PSK overia úplnosť žiadostí o poskytnutie dotácie a overia, či žiadosť spĺňa podmienky zverejnenej výzvy. V prípade potreby zabezpečia doplnenie žiadosti o chýbajúce doklady, resp. opravu nesprávnych, resp. doplnenie chýbajúcich údajov v žiadosti a vypracujú zoznam žiadateľov vrátane príloh. Na doplnenie žiadostí sa stanovuje lehota 5 dní od doručenia výzvy žiadateľovi. Pri nedodržaní tejto lehoty zo strany žiadateľa nebude žiadosť ďalej posudzovaná a bude zamietnutá v súlade s ustanovením § 5 ods. 2 VZN PSK č. 15/2008.
 • Zoznam žiadateľov vrátane príloh predložia na odbor financií za účelom spracovania stanoviska. Odbor financií zoznamy spolu so stanoviskom predloží na prerokovanie v príslušných komisiách zriadených pri Z PSK a následne predloží materiál na prerokovanie komisii finančnej zriadenej pri Z PSK. Materiál po prerokovaní v komisiách odbor financií predloží na schválenie do Zastupiteľstva PSK.
 • Po schválení dotácií zastupiteľstvom samosprávneho kraja, tieto budú zverejnené na internetovej stránke PSK www.po-kraj.sk  v lehote do 5 pracovných dní od podpisu uznesenia.
 • Žiadateľ podaním žiadosti o dotáciu zároveň prejavuje súhlas so zaradením do databázy a so zverejnením údajov o organizácii, názve projektu a výške poskytnutej podpory.

Doručovanie žiadostí o dotáciu:

 • Žiadosti o dotáciu sa doručujú v termíne uvedenom v tejto výzve osobne do podateľne Úradu PSK alebo poštou (za deň doručenia žiadosti poštou sa považuje dátum na poštovej pečiatke), a to v dvoch originálnych vyhotoveniach.
 • Žiadosť o dotáciu zasielajte na adresu:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

 • Na obálku uveďte nasledovné: „VZN č. 15/2008 – žiadosť“ ,  a označenie podľa zamerania projektu: Program 1 „Šport“, Program 2 „Kultúra“ , Program 3 „Sociálne služby“.

Uzatvorenie zmluvy

So žiadateľmi, ktorým bude schválená dotácia, Úrad Prešovského samosprávneho kraja uzatvorí zmluvu o poskytnutí tejto dotácie. Zmluvu o poskytnutí dotácie vypracováva a zverejňuje príslušný odbor zodpovedný za jednotlivý program v rámci výzvy. Zmluva sa v jednom vyhotovení predkladá odboru financií Úradu PSK.

Vyúčtovanie dotácií:

 • Žiadatelia, ktorým bude schválená dotácia a s ktorými bude uzatvorená zmluva, predložia do 15 dní po ukončení projektu, najneskôr však do 30. 11. 2012, Úradu Prešovského samosprávneho kraja vyúčtovanie dotácie. Príslušné odbory Úradu PSK podľa jednotlivých programov výzvy overia úplnosť vyúčtovania dotácie vrátane požadovaných príloh. Vyúčtovanie musí byť doložené fotokópiou účtovných dokladov a fotokópiou bankových výpisov, potvrdzujúcich vznik a úhradu oprávnených výdavkov za celý rozpočet projektu. Prílohou tejto žiadosti musí byť i správa o vyhodnotení realizácie projektu s príslušnou fotodokumentáciou z realizácie projektu.
 • Po preverení dokladov o skutočne realizovaných výdavkoch rozpočtu projektu a potvrdení o správnosti vyúčtovania bude požiadavka na úhradu dotácie odstúpená príslušným odborom na odbor financií za účelom poukázania dotácie na účet žiadateľa.
 • V prípade potreby príslušné odbory zabezpečia doplnenie vyúčtovania o chýbajúce doklady, resp. doplnenie chýbajúcich údajov vo vyúčtovaní. Na doplnenie vyúčtovania sa stanovuje lehota 5 pracovných dní od doručenia výzvy žiadateľovi. Pri nedodržaní tejto lehoty zo strany predkladateľa vyúčtovania nebude dotácia poukázaná zo strany poskytovateľa, nakoľko na dotáciu, v súlade s ustanovením § 5 ods. 3 VZN PSK č. 15/2008, nemá žiadateľ právny nárok.

 

Publikované: 20.02.2012 / Aktualizované: 09.05.2019 HoreTlačiť