Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Výzva predsedu PSK na rok 2012

Výzva predsedu Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o dotáciu

 V súlade s § 5 ods. 2. Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 15/2008“) zverejňuje predseda Prešovského samosprávneho kraja
výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu PSK na financovanie projektov realizovaných v roku 2012.

Vyhodnotenie výzvy

Vyhlásenie výzvy

Podporované všeobecne prospešné služby

a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,

c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,

d) ochrana ľudských práv a základných slobôd,

e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,

f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby

Podporované všeobecne prospešné alebo verejnoprospešné účely

a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,

b) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,

c) ochrana a tvorba životného prostredia,

d) zachovanie prírodných hodnôt,

e) ochrana zdravia,

f) ochrana práv detí a mládeže,

g) rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci v ohrození života alebo pri postihnutí živelnou pohromou

Predkladanie žiadostí:

 • Termín predloženia žiadostí:  do 30. 9. 2012 vrátane 
Miesto a spôsob predloženia žiadostí:
 • a) osobne na podateľni Úradu PSK
 • b) doporučenou poštou na adrese:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Odbor financií
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

na obálku uveďte: „VZN č. 15/2008 – VÝZVA PREDSEDU“

Publikované: 14.05.2012 / Aktualizované: 09.05.2019 HoreTlačiť