Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

VOS - Krajské múzeum v Prešove, kaštieľ Svinia

 Prešovský samosprávny kraj ( ďalej len „PSK“)

v zmysle § 281 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov a v náväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK.

 

1. Predmet zmluvy:

prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe Krajského múzea v Prešove, zapísaného na LV č. 303, k.ú. Svinia a to:

 • pozemok registra C KN : 

  parc. č. 75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1569 m2
  parc. č. 76 – záhrady o výmere 396 m2

 • stavba: súp. číslo 96 na parcele 75 (kaštieľ, národná kultúrna pamiatka)
 • ťarchy: bez zápisu

nehnuteľný majetok neevidovaný v katastri nehnuteľností a to:

 • oceľový prístrešok na p. č. 76

a

 • plot na podmurovke, studňa, vonkajšie úpravy – vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, žumpa, oporné múry, okapový chodník, chodníky kamenné, záhradné lavičky, záhradné osvetlenie – kábel a svietidlá, vonkajšie schody, domáca vodáreň

Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 81/2010 zo dňa 13.07.2010, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Gardošom zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje 142.000,00 €.

2. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:

a) ponúknutá kúpna cena minimálne vo výške stanovenej znaleckým posudkom (cena za prevádzaný nehnuteľný majetok), spôsob a čas úhrady kúpnej ceny

b) záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v termíne podľa písm. a) vrátane úhrady nákladov spojených s prevodom nehnuteľností, napr. nákladov za vypracovanie znaleckého posudku, geometrického plánu, s úhradou správneho poplatku za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a pod.

c) podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po zaplatení celej kúpnej ceny a ostatných nákladov podľa písm. a) a b).

d) oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia kúpnej ceny a ostatných nákladov podľa písm. a) a b) .

3. Ďalšie podmienky verejnej obchodnej súťaže:

a) Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na podateľňu Úradu PSK v sídle Prešovského samosprávneho kraja v termíne do 16. 12. 2010 do 13.00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením:

"Verejná obchodná súťaž – kaštieľ Svinia – neotvárať!" 

„identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ, IČO, adresa“

na adresu:

Prešovský samosprávny kraj
Odbor organizačný
Námestie mieru č. 2
080 01 Prešov

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke podateľne Prešovského samosprávneho kraja.

b) Návrh musí obsahovať:

 • návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme a v elektronickej forme - na diskete, CD,
 • presnú identifikáciu záujemcu (podľa výpisu z obchodného registra resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ) s písomným vyhlásením záujemcu, že uvedené údaje sú ku dňu podania žiadosti bezo zmien, takto:
  • kupujúci – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu) alebo
  • kupujúci – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri (ŽR) - obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, zastúpená - titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, zapísaný v živnostenskom registri: ....... č....... alebo
  • kupujúci – právnická osoba zapísaná v obchodnom registri (OR) - obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán - podľa výpisu z OR, IČO, údaj o registrácii - Obchodný register Okresného súdu ......., oddiel ......, vložka ...
 • výpis z obchodného resp. živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac na úrovni originálu
 • hodnoverné preukázanie finančného krytia vo výške ponúknutej ceny
 • podnikateľský zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou
 • doklad záujemcu, ktorý sa prihlási do obchodnej verejnej súťaže o zložení finančnej zábezpeky vo výške 50% z ceny stanovenej znaleckým posudkom za nehnuteľný majetok, ktorý zloží na účet vyhlasovateľa (č. ú.: 8826509141/5600), zmluvu o finančnej zábezpeke podpísanú štatutárnym zástupcom záujemcu v dvoch vyhotoveniach, (text zmluvy je zverejnený na stránke PSK www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto v.o.s.)
 • prehlásenie záujemcu (iba fyzickej osoby) v zmysle z.č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov ( text prehlásenia je zverejnený na stránke PSK www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto v.o.s.)
 • oprávnená kontaktná osoba, telefón, fax, mobil, e-mail

c) Podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom vyššieho územného celku musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v lehote podľa písm. e) predložený návrh kúpnej zmluvy meniť alebo dopĺňať.

d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude ponúkaná kúpna cena a podnikateľský zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou.

e) Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od schválenia prevodu nehnuteľností v Zastupiteľstve PSK v súlade s § 10 ods. 6 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK.

f) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

g) Víťazovi verejnej obchodnej súťaže (schválenému Zastupiteľstvom PSK) bude v lehote podľa písm. e) predložený doplnený návrh kúpnej zmluvy a po jeho odsúhlasení bude vyzvaný, aby v určenom termíne podpísal kúpnu zmluvu. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na podpísanie kúpnej zmluvy resp. pri odmietnutí podpísania kúpnej zmluvy zo strany víťaza verejnej obchodnej súťaže, je víťaz verejnej obchodnej súťaže povinný uhradiť zmluvnú pokutu v súlade so Zmluvou o finančnej zábezpeke. Za odmietnutie podpísania kúpnej zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza verejnej obchodnej súťaže.

h) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

i) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

Ohliadka majetku:

a) Ohliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore. Kontakt: Ing. Juraj Kormoš, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, oddelenie správy majetku, tel.: 051/7081343.

b) Pri ohliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.

 

V Prešove dňa 1. 12. 2010

 

MUDr. Peter Chudík, v. r.
predseda PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor majetku a investícií 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 302

E-mail: viktoria.antusova@vucpo.sk

    
Publikované: 01.12.2010 / Aktualizované: 24.01.2013 HoreTlačiť