Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

OVS - Stredná odborná škola v Kežmarku - garáž a kôlňa s pozemkami v k.ú. Kežmarok

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“)

v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v náväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK.

1. Predmet zmluvy:

prevod nehnuteľného majetku v správe Strednej odbornej školy v Kežmarku, zapísaného na LV č. 1994, k.ú. Kežmarok a to:

 • pozemkov: parc. C KN č. 6881/3 – orná pôda o výmere 6669 m2

parc. C KN č. 6881/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 526 m2

 • stavby: garáž a kôlňa, súpisné číslo 4220 na parc. KN č. 6881/2
 • vonkajšie úpravy: kanalizačná prípojka, prípojka vody, žumpa
 • ťarchy: zriadenie zákonného vecného bremena v zmysle § 151o Občianskeho zákonníka a § 10 ods. 1) a 5) Zák. NR SR č. 656/2004 Z.z. v prospech Východoslovenská distribučná, a.s. so sídlom v Košiciach, spočívajúce v práve vstupu na pozemok parc. KN C č.6881/3 za účelom umiestnenia prevádzky, údržby a opráv energetických zariadení.

Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku (stavby, vonkajších úprav a pozemku pod stavbou) stanovená znaleckým posudkom č. 50/2011 zo dňa 10.4.2011, vyhotoveným znalcom Ing. Jánom Trebuňom v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, v znení neskorších predpisov predstavuje 63.205,72 € pri cene stavby 57.384,18 € pri cene vonkajších úprav 1.913,36 € a pri cene pozemku parc. KN C 6881/2 - 3.908,18 €.

Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku (časť pozemku KN C 6881/3 o výmere 669 m2) stanovená znaleckým posudkom č. 72/2011 zo dňa 26.5.2011, vyhotoveným znalcom Ing. Jánom Trebuňom v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, v znení neskorších predpisov predstavuje 4.450,00 € pri cene 6,65 €/m2.

Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku (časť pozemku KN C 6881/3 o výmere 6000 m2) stanovená znaleckým posudkom č. 7/2011 zo dňa 3.5.2011, vyhotoveným znalcom Ing. Anna Kleinová v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, v znení neskorších predpisov predstavuje 14.200,00 € pri cene 2,36 €/m2.

2. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:

a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške stanovenej znaleckým posudkom, spôsob a čas úhrady kúpnej ceny,

b) záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v termíne podľa písm. a) vrátane úhrady ostatných nákladov spojených s prevodom nehnuteľností, napr. nákladov za vypracovanie znaleckého posudku, geometrického plánu, s úhradou správneho poplatku za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a pod.

c) podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po zaplatení celej kúpnej ceny a ostatných nákladov podľa písm. a) a b).

d) oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia kúpnej ceny a ostatných nákladov podľa písm. a) a b) .

3. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže:

a) Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na podateľňu Úradu PSK v sídle Prešovského samosprávneho kraja v termíne do 27.12.2011 do 13,00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením:       Obchodná verejná súťaž – pozemky a stavba, k.ú Kežmarok – neotvárať! “identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ, IČO, adresa "

 

na adresu:

Prešovský samosprávny kraj
Odbor organizačný 
Námestie mieru č. 2
080 01 Prešov

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke podateľne Prešovského samosprávneho kraja.

b) Návrh musí obsahovať:

 • návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme a v elektronickej forme na CD,
 • presnú identifikáciu záujemcu (podľa výpisu z obchodného registra resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ) s písomným vyhlásením záujemcu, že uvedené údaje sú ku dňu podania žiadosti bezo zmien, takto:

- kupujúci – fyzická osoba
titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu) alebo
- kupujúci – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri (ŽR)
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, zastúpená - titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, zapísaný v živnostenskom registri: ....... č....... alebo
- kupujúci – právnická osoba zapísaná v obchodnom registri (OR)
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán - podľa výpisu z OR, IČO, údaj o registrácii - Obchodný register Okresného súdu ......., oddiel ......, vložka ...

 • výpis z obchodného resp. živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac na úrovni originálu,
 • hodnoverné preukázanie finančného krytia vo výške ponúknutej ceny,
 • podnikateľský zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou., 
 • doklad záujemcu, ktorý sa prihlási do obchodnej verejnej súťaže o zložení finančnej zábezpeky vo výške 50% z ceny stanovenej znaleckým posudkom za nehnuteľný majetok, ktorý zloží na účet vyhlasovateľa (č.ú.: 8826509141/5600), zmluvu o finančnej zábezpeke podpísanú štatutárnym zástupcom záujemcu v dvoch vyhotoveniach, ( textzmluvy je zverejnený na stránke PSK www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto v.o.s.)
 • prehlásenie záujemcu ( iba fyzickej osoby) v zmysle z.č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov ( text prehlásenia je zverejnený na stránke PSK www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto v.o.s.)
 • oprávnená kontaktná osoba, telefón, fax, mobil, e-mail

c) Podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom VÚC musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v lehote podľa písm. e) predložený návrh kúpnej zmluvy meniť alebo dopĺňať.

d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude ponúkaná kúpna cena a podnikateľský zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou.

e) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.

f) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

g) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže bude v lehote podľa písm. e) vyhlasovateľom predložený doplnený návrh kúpnej zmluvy a bude vyzvaný, aby v určenom termíne podpísal kúpnu zmluvu. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na podpísanie kúpnej zmluvy resp. pri odmietnutí podpísania kúpnej zmluvy zo strany víťaza obchodnej verejnej súťaže, je víťaz obchodnej verejnej súťaže povinný uhradiť zmluvnú pokutu v súlade so Zmluvou o finančnej zábezpeke. Za odmietnutie podpísania kúpnej zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza obchodnej verejnej súťaže.

h) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

i) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

4. Ohliadka majetku:

a) Ohliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhupo telefonickom dohovore s riaditeľom Strednej odbornej školy Ing. Stanislavm Marhefkom (tel.: 052 452 3040).

V Prešove dňa 12.12.2011

MUDr. Peter Chudík, v.r.
predseda PSK

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor majetku a investícií 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 302

E-mail: lucia.sustikova@vucpo.sk

    
Publikované: 12.12.2011 / Aktualizované: 24.01.2013 HoreTlačiť