Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

OVS - pozemok a dielne v k.ú. Spišská Sobota

 

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“)

v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v náväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK.

1. Predmet zmluvy:

prevod nehnuteľného majetku v správe Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova 483/12, Poprad, nachádzajúci sa v katastrálnom území Spišská Sobota, zapísaný na LV č. 1006 a to :

 • pozemok registra C KN parcelné číslo 1550 o výmere 650 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
 • stavba - dielne II, súp. číslo 597 na parcele C KN 1550
 • ťarchy: bez zápisu
 • vonkajšie úpravy – prípojka vody, prípojka kanalizácie, prípojka zemného plynu, vonkajšie schody kovové, vonkajšie schody betónové

Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 5/2011 zo dňa 24.1.2011 vyhotoveného znalcom Ing. Pavlom Gejdošom v zmysle vyhlášky MS SR č.492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje 366.000,00 €, z toho pozemku 49.848,50 €, pri cene za pozemok 76,69 €/m2

 • pozemok registra C KN parcelné číslo 1549/7 o výmere 1756 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vytvorený z pozemku C KN 1549/1 o výmere 14184 m2, zastavané plochy a nádvoria, geometrickým plánom číslo 34/2011 zo dňa 26.1.2011, ktorý vyhotovil Ing. Ivan Tóth, ul. Rovná 4242/5, Poprad a overila Správa katastra Poprad dňa 7.2.2011 pod číslom G1-73/11
 • ťarchy: bez zápisu

Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 24/2011, zo dňa 18.2.2011, doplnenie č.1 k znaleckému posudku č. 5/2011, vyhotoveného znalcom Ing. Pavlom Gejdošom v zmysle vyhlášky MS SR č.492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje 137.000,00 €, pri cene 78,01 €/m2.

2. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:

a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok, spôsob a čas úhrady kúpnej ceny,

b) záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v termíne podľa písm. a) vrátane úhrady nákladov spojených s prevodom nehnuteľností, napr. nákladov za vypracovanie znaleckého posudku, geometrického plánu, s úhradou správneho poplatku za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a pod.

c) podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po zaplatení celej kúpnej ceny a ostatných nákladov podľa písm. a) a b).

d) oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia kúpnej ceny a ostatných nákladov podľa písm. a) a b) .

3. Ďalšie podmienky verejnej obchodnej súťaže:

a) Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na podateľňu Úradu PSK v sídle Prešovského samosprávneho kraja v termíne do 28.06.2012 do 13.00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením:

 

 "Obchodná verejná súťaž - pozemok a dielne v k.ú. Spišská Sobota - neotvárať! "

identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ, IČO, adresa“

  na adresu:

Prešovský samosprávny kraj
Odbor organizačný
Námestie mieru č.2
080 01 Prešov

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke podateľne Prešovského samosprávneho kraja.

b/ Návrh musí obsahovať:

 • návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme a v elektronickej forme - na diskete, CD,
 • presnú identifikáciu záujemcu ( podľa výpisu z obchodného registra resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ) s písomným vyhlásením záujemcu, že uvedené údaje sú ku dňu podania žiadosti bezo zmien, takto:
  • kupujúci – fyzická osoba
   titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu) alebo
  • kupujúci – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri (ŽR)
   obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, zastúpená - titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, zapísaný v živnostenskom registri: ....... č....... alebo
  • kupujúci – právnická osoba zapísaná v obchodnom registri (OR)
   obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán - podľa výpisu z OR, IČO, údaj o registrácii - Obchodný register Okresného súdu ......., oddiel ......, vložka ...
 • výpis z obchodného resp. živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac na úrovni originálu
 • hodnoverné preukázanie finančného krytia vo výške ponúknutej ceny
 • účel využitia prevádzanej nehnuteľnosti
 • doklad záujemcu, ktorý sa prihlási do obchodnej verejnej súťaže o zložení finančnej zábezpeky vo výške 50% z ceny stanovenej znaleckým posudkom za nehnuteľný majetok, ktorý zloží na účet vyhlasovateľa (č.ú.: 8826509141/5600), zmluvu o finančnej zábezpeke podpísanú štatutárnym zástupcom záujemcu v dvoch vyhotoveniach, ( textzmluvy je zverejnený na stránke PSK www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o.v.s..)
 • prehlásenie záujemcu (iba fyzickej osoby) v zmysle z.č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov ( text prehlásenia je zverejnený na stránke PSK www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o.v.s.)
 • oprávnená kontaktná osoba, telefón, fax, mobil, e-mail

c) Podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom vyššieho územného celku musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v lehote podľa písm. e) predložený návrh kúpnej zmluvy meniť alebo dopĺňať.

d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude najvyššia ponúkaná kúpna cena a podnikateľský zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou.

e) Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.

f) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

g) Víťazovi verejnej obchodnej súťaže bude v lehote podľa písm. e) predložený doplnený návrh kúpnej zmluvy a bude vyzvaný, aby v určenom termíne podpísal kúpnu zmluvu. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na podpísanie kúpnej zmluvy resp. pri odmietnutí podpísania kúpnej zmluvy zo strany víťaza verejnej obchodnej súťaže, je víťaz verejnej obchodnej súťaže povinný uhradiť zmluvnú pokutu v súlade so Zmluvou o finančnej zábezpeke. Za odmietnutie podpísania kúpnej zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza verejnej obchodnej súťaže.

h) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

i) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287, ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy bez udania dôvodu.

4. Ohliadka majetku:

a) Ohliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore. Kontakt: Mgr. Beáta Bodišová, riaditeľka Strednej odbornej školy technickej v Poprade, tel.: 052/7880810, 0915 573 082

b) Pri ohliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.

V Prešove dňa 12.06.2012

MUDr. Peter Chudík, v.r.
predseda PSK

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor majetku a investícií 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 302

E-mail: lucia.sustikova@vucpo.sk

    
Publikované: 12.06.2012 / Aktualizované: 24.01.2013 HoreTlačiť