Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

OVS - Podtatranské osvetové stredisko v Poprade - doškoľovacie stredisko Zálesanka v k.ú. Zálesie

  Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“)

v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v náväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK.

1. Predmet zmluvy:

prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe Podtatranského osvetového strediska v Poprade, zapísaného na LV 109, v k.ú. Zálesie a to:

 • pozemku: parc. registra C KN 122/2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1473 m2 (ochranné pásmo chráneného územia),
 • stavby: budova súpisné číslo 21 na parcele CKN číslo 122/2 DARS Zálesanka, s príslušenstvom: drobná stavba – sklad, drobná stavba – prekrytie vchodu, plot predný, plot bočný – ľavý a pravý, studňa – kopaná, vonkajšie úpravy: prípojka vody, prípojka kanalizácie, žumpa, spevnené plochy, prípojka vody zo studne, septik
 • ťarchy: bez zápisuVšeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 83/2010 zo dňa 16.7.2010, vyhotoveným znalcom Ing. Jánom Trebuňom v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje 185.960,87 €.

2. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:

a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok, spôsob a čas úhrady kúpnej ceny,

b) záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v termíne podľa písm. a) vrátane úhrady ostatných nákladov spojených s prevodom nehnuteľností, napr. nákladov za vypracovanie znaleckého posudku, geometrického plánu, s úhradou správneho poplatku za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a pod.

c) podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po zaplatení celej kúpnej ceny a ostatných nákladov podľa písm. a) a b).

d) oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia kúpnej ceny a ostatných nákladov podľa písm. a) a b) .

3. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže:

a) Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na podateľňu Úradu PSK v sídle Prešovského samosprávneho kraja v termíne do 27.12.2011 do 13,00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením:

 

„Obchodná verejná súťaž – Doškoľovacie stredisko Zálesanka, k.ú Zálesie – neotvárať! “

 

identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ, IČO, adresa“

 

 

na adresu:

Prešovský samosprávny kraj
Odbor organizačný
Námestie mieru č. 2
080 01 Prešov

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke podateľne Prešovského samosprávneho kraja.

b) Návrh musí obsahovať:

návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme a v elektronickej forme na CD,

presnú identifikáciu záujemcu (podľa výpisu z obchodného registra resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ) s písomným vyhlásením záujemcu, že uvedené údaje sú ku dňu podania žiadosti bezo zmien, takto:

- kupujúci – fyzická osoba

titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu) alebo 

- kupujúci – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri (ŽR)

obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, zastúpená - titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, zapísaný v živnostenskom registri: ....... č....... alebo

- kupujúci – právnická osoba zapísaná v obchodnom registri (OR)

obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán - podľa výpisu z OR, IČO, údaj o registrácii - Obchodný register Okresného súdu ......., oddiel ......, vložka ...

výpis z obchodného resp. živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac na úrovni originálu,

hodnoverné preukázanie finančného krytia vo výške ponúknutej ceny, 

podnikateľský zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou.,

doklad záujemcu, ktorý sa prihlási do obchodnej verejnej súťaže o zložení finančnej zábezpeky vo výške 50% z ceny stanovenej znaleckým posudkom za nehnuteľný majetok, ktorý zloží na účet vyhlasovateľa (č.ú.: 8826509141/5600), zmluvu o finančnej zábezpeke podpísanú štatutárnym zástupcom záujemcu v dvoch vyhotoveniach, (textzmluvy je zverejnený na stránke PSK www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto v.o.s.)

prehlásenie záujemcu (iba fyzickej osoby) v zmysle z.č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov (text prehlásenia je zverejnený na stránke PSK www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto v.o.s.)

oprávnená kontaktná osoba, telefón, fax, mobil, e-mail

c) Podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom VÚC musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v lehote podľa písm. e) predložený návrh kúpnej zmluvy meniť alebo dopĺňať.

d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude ponúkaná kúpna cena a podnikateľský zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou.

e) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.

f) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

g) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže bude v lehote podľa písm. e) vyhlasovateľom predložený doplnený návrh kúpnej zmluvy a bude vyzvaný, aby v určenom termíne podpísal kúpnu zmluvu. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na podpísanie kúpnej zmluvy resp. pri odmietnutí podpísania kúpnej zmluvy zo strany víťaza obchodnej verejnej súťaže, je víťaz obchodnej verejnej súťaže povinný uhradiť zmluvnú pokutu v súlade so Zmluvou o finančnej zábezpeke. Za odmietnutie podpísania kúpnej zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza obchodnej verejnej súťaže.

h) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

i) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

4. Ohliadka majetku:

a) Ohliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhupo telefonickom dohovore s riaditeľom Podtatranského osvetového strediska, Ladislavom Havlíkom (tel.: 052-7732140, 052-7893651).

b) Pri ohliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.

V Prešove dňa 12.12.2011

MUDr. Peter Chudík, v.r.
predseda PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor majetku a investícií 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 302

E-mail: lucia.sustikova@vucpo.sk

    
Publikované: 12.12.2011 / Aktualizované: 24.01.2013 HoreTlačiť