Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

O.V.S. - stavby s pozemkami v k.ú. Humenné

 

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“)

v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v náväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK.

1. Predmet zmluvy

prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe Obchodnej akadémie, Komenského 1, Humenné, zapísaného na LV č. 8358, k. ú. Humenné, a to:

 • pozemok registra CKN:

parcelné číslo 3352/1, zastavané plochy a nádvoria porasty o výmere 1569 m2,
parcelné číslo 3352/9, zastavané plochy a nádvoria porasty o výmere 99 m2,
parcelné číslo 3355/5, zastavané plochy a nádvoria porasty o výmere 516 m2,
parcelné číslo 3355/7, zastavané plochy a nádvoria porasty o výmere 2343 m2,
parcelné číslo 3355/13, zastavané plochy a nádvoria porasty o výmere 663 m2,
parcelné číslo 3355/14, zastavané plochy a nádvoria porasty o výmere 1604 m2,

(Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 6794 m2).

 • stavba:

školská jedáleň - súpisné číslo 1436 na pozemku registra C KN 3352/1,
prechodová chodba ku školskej jedálni - súpisné číslo 6293 na pozemku registra C KN 3352/9
spoluvlastnícky podiel: 1/1

 • ťarchy:

Pod Z 70/2006 zriaďuje sa vecné bremeno - povinnosť vlastníka nehnuteľnosti strpieť a právo spoločnosti Slovak Telecom, a.s. ako oprávneného z vecného bremena zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na dotknutých nehnuteľnostiach, vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním ,opravami a údržbou vedení na nehnuteľnostiach a vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku parc.č. 3355/5, 3355/7 zo dňa 28.12.2005.

Pod V-1007/02 sa zriaďuje vecné bremeno spočívajúce v povinnosti vlastníka parc.č. KN 3355/5, 3355/7, 3355/13, 3355/14 strpieť právo príjazdu a odjazdu po prístupovej komunikácií k bytovému domu na Ul. Komenského 1435/2 a zároveň strpieť existujúcu teplovodnú a vodovodnú prípojku na parc.č. 3354 v prospech vlastníkov zapísaných na LV 7963 zo dňa 12.6.2002, Z 2562/14.

Pod V-369/08 sa zriaďuje vecné bremeno - právo prechodu cez pozemok 3355/7 v prospech vlastníka pozemku parc.č. 3352/2, 3355/3, 3355/4, 3355/11, 3355/12 a to v rozsahu vyznačenom v GP č. G 90/2005 zo dňa 14.5.2005, zo dňa 3.3.2008, Rozhodnutie č. X-5/2013/Bi zo dňa 05.02.2013.

Obmedzenia: V budove súpisné číslo 1436 na pozemku registra C KN 3352/1, zapísanej na LV č. 8358 je na nebytový priestor na 1.poschodí o rozlohe 967,50 m2 uzatvorená „Zmluva o nájme nebytových priestorov a hnuteľných vecí č. 12/2015 medzi prenajímateľom - Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné a nájomcom – Helena Kirešová, Mierova 68, Humenné“. Nájom je uzavretý na dobu neurčitú od 01.10.2015.

Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 024/2016 zo dňa 04.05.2016 vyhotoveným znalcom Ing. Ján Sitko, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, predstavuje 621.980,07 €, z toho stavby 430.389.27 €, pozemky 191.590,80 €, pri jednotkovej cene pozemkov 28,20 €/m2.

2. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške stanovenej znaleckým posudkom, spôsob a čas úhrady kúpnej ceny

b) záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v termíne podľa písm. a) vrátane úhrady ostatných nákladov spojených s prevodom nehnuteľností, napr. nákladov za vypracovanie znaleckého posudku, geometrického plánu, s úhradou správneho poplatku za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a pod.

c) podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po zaplatení celej kúpnej ceny a ostatných nákladov podľa písm. a) a b)

d) oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia kúpnej ceny a ostatných nákladov podľa písm. a) a b).

3. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

a) Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na podateľňu Úradu PSK v sídle Prešovského samosprávneho kraja v termíne do 2.marca 2017 do 13:00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením:

„Obchodná verejná súťaž – stavby (školská jedáleň a prechodová chodba ku školskej jedálni) s pozemkami, k.ú. Humenné v správe OA Humenné – neotvárať!“

identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ, IČO, adresa“

na adresu:

Prešovský samosprávny kraj
Odbor organizačný
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke podateľne Prešovského samosprávneho kraja.

b) Návrh musí obsahovať:

 • návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme a v elektronickej forme na CD
 • presnú identifikáciu záujemcu (podľa výpisu z obchodného registra resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ) s písomným vyhlásením záujemcu, že uvedené údaje sú ku dňu podania žiadosti bezo zmien, takto:
  • kupujúci – fyzická osoba
   titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu) alebo
  • kupujúci – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri (ŽR)
   obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, zastúpená - titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, zapísaný v živnostenskom registri: ....... č....... alebo
  • kupujúci – právnická osoba zapísaná v obchodnom registri (OR)
   obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán - podľa výpisu z OR, IČO, údaj o registrácii - Obchodný register Okresného súdu ......., oddiel ......, vložka ...
 • výpis z obchodného resp. živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac na úrovni originálu
 • hodnoverné preukázanie finančného krytia vo výške ponúknutej ceny
 • podnikateľský zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou
 • doklad záujemcu, ktorý sa prihlási do obchodnej verejnej súťaže o zložení finančnej zábezpeky vo výške 50% z ceny stanovenej znaleckým posudkom za nehnuteľný majetok, ktorý zloží na účet vyhlasovateľa (č.ú. vo formáte IBAN: SK02 8180 0000 0070 0051 9242), zmluvu o finančnej zábezpeke podpísanú štatutárnym zástupcom záujemcu v dvoch vyhotoveniach, (text zmluvy je zverejnený na stránke PSK www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o.v.s.)
 • čestné vyhlásenie záujemcu (iba fyzickej osoby) v zmysle z. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (text vyhlásenia je zverejnený na stránke PSK www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o.v.s.)
 • oprávnená kontaktná osoba, telefón, fax, mobil, e-mail.

c) Podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom VÚC musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v lehote podľa písm. e) predložený návrh kúpnej zmluvy meniť alebo dopĺňať.

d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude ponúkaná kúpna cena a podnikateľský zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou.

e) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.

f) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

g) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže bude v lehote podľa písm. e) vyhlasovateľom predložený doplnený návrh kúpnej zmluvy a bude vyzvaný, aby v určenom termíne podpísal kúpnu zmluvu. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na podpísanie kúpnej zmluvy, resp. pri odmietnutí podpísania kúpnej zmluvy zo strany víťaza obchodnej verejnej súťaže, je víťaz obchodnej verejnej súťaže povinný uhradiť zmluvnú pokutu v súlade so Zmluvou o finančnej zábezpeke. Za odmietnutie podpísania kúpnej zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza obchodnej verejnej súťaže.

h) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

i) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu.

4. Ohliadka majetku

a) Ohliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore – Ing. Alenou Židovou, riaditeľkou Obchodnej akadémie v Humennom (tel.:057 775 2432, mobil: 0948 393 401).

b) Pri ohliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.

V Prešove dňa 15.02.2017

MUDr. Peter Chudík, v.r.
predseda PSK

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 15.02.2017 do 02.03.2017, 13:00 h.

Publikované: 15.02.2017 / Aktualizované: 15.02.2017 HoreTlačiť