Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

O.V.S. - stavby s pozemkami v k.ú. Humenné

 

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“)

v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v náväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK.

1. Predmet zmluvy:

prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe v správe Obchodnej akadémie, Komenského 1, Humenné, zapísaného na LV č. 8358, k. ú. Humenné, a to:

 • pozemok registra CKN:

parcelné číslo 4015, zastavané plochy a nádvoria porasty o výmere 375 m2,
parcelné číslo 4016, zastavané plochy a nádvoria porasty o výmere 492 m2,
parcelné číslo 4017, zastavané plochy a nádvoria porasty o výmere 249 m2,
parcelné číslo 4018, zastavané plochy a nádvoria porasty o výmere 4122 m2,

(Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 5238 m2).

 • stavba:

stavba, súpisné číslo 39, na pozemku registra C KN parcelné číslo 4016 zastavané plochy a nádvoria porasty o výmere 492 m2, (učebný pavilón č. 1),
stavba, súpisné číslo 41, na pozemku registra C KN parcelné číslo 4015 zastavané plochy a nádvoria porasty o výmere 375 m2, (učebný pavilón č. 3),
stavba, súpisné číslo 41, na pozemku registra C KN parcelné číslo 4017 zastavané plochy a nádvoria porasty o výmere 249 m2, (učebný pavilón č. 2),

s príslušenstvom: spojovacie prístrešky, oplotenie areálu Nám. slobody, k. ú. Humenné, vodovodná prípojka, kanalizácia, vodomerná šachta 2 ks, NN prípojka, spevnené plochy – asfaltové pri hospodárskom pavilóne a vstupe, spevnené plochy – asfaltové pri učebnom pavilóne č. 1, spevnené plochy – asfaltové pri učebnom pavilóne č. 2.

 • spoluvlastnícky podiel: 1/1,
 • ťarchy: bez zápisu.

Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 33/216 zo dňa 6.6.2016, vyhotoveným znalcom Ing. Ján Sitko v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, predstavuje 963.134,03 €, z toho stavby 795.256,13 €, pozemky 167.877,90 €, pri jednotkovej cene pozemkov 32,05 €/m2.

2. Účastník zmluvného vzťahu - kupujúci:

Podľa § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1, 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záujemca, ktorý nie je subjektom verejnej správy a ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho územného celku, práv k majetku alebo iných majetkových práv, ktorých všeobecná hodnota úhrnne prevyšuje sumu 100 000,- € len vtedy, ak je zapísaný v registri partnerovverejného sektora podľa z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Podmienka podľa bodu 2. , t. j. povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, musí byť splnená najneskôr ku dňu podania návrhu.

4. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:

a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške stanovenej znaleckým posudkom, spôsob a čas úhrady kúpnej ceny

b) záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v termíne podľa písm. a) vrátane úhrady ostatných nákladov spojených s prevodom nehnuteľností, napr. nákladov za vypracovanie znaleckého posudku, geometrického plánu, s úhradou správneho poplatku za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a pod.

c) podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po zaplatení celej kúpnej ceny a ostatných nákladov podľa písm. a) a b)

d) oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia kúpnej ceny a ostatných nákladov podľa písm. a) a b).

5. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže:

a) Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na podateľňu Úradu PSK v sídle Prešovského samosprávneho kraja v termíne do 11. septembra 2017 do 13:00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením:

„Obchodná verejná súťaž – stavby (učebný pavilón č.1, 2, 3) s pozemkami, k. ú. Humenné v správe OA Humenné – neotvárať!“

identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ, IČO, adresa“

na adresu:

Prešovský samosprávny kraj
Odbor organizačný
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke podateľne Prešovského samosprávneho kraja

b) Návrh musí obsahovať:

 • návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme a v elektronickej forme na CD
 • presnú identifikáciu záujemcu (podľa výpisu z obchodného registra resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ) s písomným vyhlásením záujemcu, že uvedené údaje sú ku dňu podania žiadosti bezo zmien, takto:
 • kupujúci – fyzická osoba
  titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu) alebo
 • kupujúci – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri (ŽR)
  obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, zastúpená - titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, zapísaný v živnostenskom registri: ....... č....... alebo
 • kupujúci – právnická osoba zapísaná v obchodnom registri (OR)
  obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán – podľa výpisu z OR, IČO, údaj o registrácii - Obchodný register Okresného súdu ......., oddiel ......, vložka ...
 • výpis z obchodného resp. živnostenského registra, nie starší ako 1 mesiac, na úrovni originálu
 • hodnoverné preukázanie finančného krytia vo výške ponúknutej ceny
 • podnikateľský zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou
 • doklad záujemcu, ktorý sa prihlási do obchodnej verejnej súťaže o zložení finančnej zábezpeky vo výške 50 % z ceny stanovenej znaleckým posudkom za nehnuteľný majetok, ktorý zloží na účet vyhlasovateľa (č. ú. vo formáte IBAN: SK02 8180 0000 0070 0051 9242), zmluvu o finančnej zábezpeke podpísanú štatutárnym zástupcom záujemcu v dvoch vyhotoveniach, (text zmluvy je zverejnený na stránke PSK www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o.v.s.)
 • oprávnená kontaktná osoba, telefón, fax, mobil, e-mail.

c) Podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom VÚC musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v lehote podľa písm. e) predložený návrh kúpnej zmluvy meniť alebo dopĺňať.

d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude ponúkaná kúpna cena a podnikateľský zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou.

e) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.

f) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

g) Podmienkou na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany vyhlasovateľa je, že víťaz o.v.s. je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť byť v tomto registri zapísaný v zmysle bodu 2.

h) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže bude v lehote podľa písm. e) vyhlasovateľom predložený doplnený návrh kúpnej zmluvy a bude vyzvaný, aby v určenom termíne podpísal kúpnu zmluvu. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na podpísanie kúpnej zmluvy, resp. pri odmietnutí podpísania kúpnej zmluvy zo strany víťaza obchodnej verejnej súťaže, je víťaz obchodnej verejnej súťaže povinný uhradiť zmluvnú pokutu v súlade so Zmluvou o finančnej zábezpeke. Za odmietnutie podpísania kúpnej zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza obchodnej verejnej súťaže.

i) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

j) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu.

6. Ohliadka majetku:

a) Ohliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore – Ing. Alenou Židovou, riaditeľkou Obchodnej akadémie v Humennom (tel.:057 775 2432, mobil: 0948 393 401).

b) Pri ohliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.

V Prešove dňa 25.08.2017

MUDr. Peter Chudík, v.r.
predseda PSK

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 25.08.2017 do 11.09.2017, 13:00.

Publikované: 25.08.2017 / Aktualizované: 25.08.2017 HoreTlačiť