Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

O.V.S. Byt č.6, vchod 1, druhé poschodie, k.ú. Bijacovce

Vyhlásenie

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“) v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, v súlade so  zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v náväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK.

1. Predmet zmluvy

prevod nehnuteľného majetku zo správy Strednej odbornej školy lesníckej, Kollárova 10, 080 01  Prešov, IČO: 518 961 09  byt č. 6, vchod 1, druhé poschodie:

 • k. ú. Bijacovce, zapísaný na LV č. 409, súpisné číslo 193, druh stavby – bytový dom na pozemku registra CKN, parcelné číslo 277, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1199 m2
 • podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku – 495/4558
 • spoluvlastnícky podiel: 1/1,
 • ťarchy: bez zápisu

spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva kupujúceho, ktorého návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený v obchodnej verejnej súťaži bude komisiou vyhodnotený ako najvhodnejší.

2. Účastník zmluvného vzťahu – kupujúci

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“), v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, v súlade so  zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK.

1. Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 82/2017 zo dňa 25. 03. 2017, vyhotoveným znalcom Ing. Petrom Turekom, v zmysle vyhlášky MS  SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších   predpisov, predstavuje 14.300 €.

3.  Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

 1. ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške stanovenej znaleckým posudkom, t. j. 14.300,00 €.
 2. doplatok kúpnej ceny jednorazovo vystavením faktúry zo strany vyhlasovateľa,
 3. lehota splatnosti: do 30 dní od dňa vystavenia faktúry vyhlasovateľom,
 4. záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v lehote podľa písm. c) vrátane úhrady ostatných nákladov spojených s prevodom nehnuteľností, (nákladov za vypracovanie znaleckého posudku, geometrického plánu, správneho poplatku za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností). 
 5. súhlas s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po zaplatení celej kúpnej ceny podľa písm. b) a c) a ostatných nákladov podľa písm. d), 
 6. oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia celej kúpnej ceny podľa písm. b) alebo c),  alebo ostatných nákladov podľa písm. d).

4.  Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

 1. Návrh je potrebné doručiť do podateľne Úradu PSK v sídle Prešovského samosprávneho kraja v lehote do 29. 10 . 2021  do  10:00  hod. v zalepenej obálke s výrazným označením
  „Obchodná verejná súťaž – Byt č. 6, k. ú. Bijacovce – neotvárať!“
  identifikácia navrhovateľa, obchodné meno, sídlo, IČO,  pri fyzickej osobe – meno, priezvisko, adresa“
  na adresu:   Prešovský samosprávny kraj
                      Odbor majetku a investícií
                      Námestie mieru 2
                      080  01 Prešov

  Rozhodujúci je dátum a čas vyznačený na prezentačnej pečiatke podateľne úradu Prešovského samosprávneho kraja.
 2. Návrh musí obsahovať:
  • návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme podpísaný oprávnenou osobou a v elektronickej forme na CD, (text návrhu kúpnej zmluvy je zverejnený  na stránke PSK  www.vucpo.sk pri vyhlásení tejto o. v . s.),
  • presnú identifikáciu navrhovateľa s písomným vyhlásením navrhovateľa, že uvedené údaje sú ku dňu podania žiadosti bezo zmien, takto: 
   • kupujúci  – fyzická osoba - titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu), v prípade manželov identifikačné údaje obidvoch, alebo                                        
   • kupujúci  – fyzická osoba podnikateľ zapísaná v živnostenskom registri (ŽR)  - obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, alebo                                      
   • kupujúci – právnická osoba (PO) - obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán - podľa výpisu z príslušného registra, údaj o registrácii - Obchodný register Okresného súdu ......., oddiel ......, vložka ..., alebo iný register 
   •  súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže,
  • zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou,
  • doklad navrhovateľa, ktorý podá návrh do obchodnej verejnej súťaže  o  zložení finančnej zábezpeky minimálne vo výške 50% z ponúknutej ceny za nehnuteľný majetok, ktorú zloží na účet vyhlasovateľa (č. ú. vo formáte IBAN: SK02 8180 0000 0070 0051 9242), zmluvu o finančnej zábezpeke podpísanú oprávnenou osobou navrhovateľa v dvoch vyhotoveniach, (text zmluvy je zverejnený  na stránke PSK  www.vucpo.sk pri vyhlásení tejto o.v.s.)
  • údaje o oprávnenej kontaktnej osobe, telefón, mobil, e-mail
 3. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým navrhovateľom v lehote do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.
 4. Vyhlasovateľ si v súlade s  § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už  uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.
 5. V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
 6. Vyhlasovateľ si v zmysle § 287  ods. 2  Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu.
 7. Navrhovateľ predložením návrhu v obchodnej verejnej súťaži súhlasí so zverejnením  a sprístupnením jeho osobných údajov na účel prevodu vlastníctva.

5.  Obhliadka majetku

 1. Obhliadka majetku na mieste samom bude  záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore s Ing. Miroslavom Fuchsom, PhD., riaditeľom SOŠ lesníckej v Prešove (tel.:  051/746 56 11, 051/771 1300
 2. Pri obhliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.

***

V Prešove 11. 10. 2021                 

 PaedDr. Milan Majerský, PhD.
 predseda PSK

Zverejnenie

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 11.10.2021 do 29.10.2021, 10:00h.

Zmluva

Zmluva na stiahnutie Open XML (docx, 26 kB)

Zápisnica

Zápisnica - vyhodnotenie otvárania obálok OVS Bijacovce, byt 6 (PDF, 171 kB)

 

Publikované: 11.10.2021 / Aktualizované: 23.11.2021 HoreTlačiť