Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Priamy predaj (PP) - SOŠ technická v Poprade

Zverejnenie zámeru/predaja nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja priamym predajom

v súlade  s § 9 ods. 3  písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje zámer na prevod nehnuteľného majetku priamym predajom.

Predmet prevodu 

Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, v správe:SOŠ technickej, Kukučínova 483/12 v Poprade, IČO: 00891541, a to pozemku:

  • parcely registra C KN číslo 1549/12, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2, odčlenenej od parcely registra C KN, parcelné číslo 1549/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11667 m2, evidovanej na LV č.1006 v k.ú. Spišská Sobota, geometrickým plánom č. 20/2023, vyhotoveným GEOS-ENERGY, s.r.o., Poprad, IČO: 36506141, úradne overeným Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor, dňa 15.08.2023 pod číslom G1-693/23

ťarchy:  bez záznamu

spoluvlastnícky podiel: 1/1,

Lehota na doručenie cenových ponúk

K uvedenej nehnuteľnosti môžu záujemcovia písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 27.11.2023 do 12:00 hod.. Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu: Prešovský samosprávny kraj, Nám. mieru 2, 080 01 Prešov resp. osobne do podateľne s vyznačením „Neotvárať priamy predaj- nehnuteľností“.

Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 127/2023 zo dňa 21.08.2023, vyhotoveného znalcom Ing. Ján Plavec, Poprad, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, predstavuje sumu 712,80 EUR.

Záujemca

GLOBAL COMMUNICATIONS, s.r.o., Poprad, IČO: 36471801

Prešovský samosprávny kraj si vyhradzuje právo zverejnený zámer v celosti alebo v jeho časti zmeniť alebo zrušiť. 

Bližšie informácie poskytne Oddelenie majetku PSK  (tel. kontakt: 051/7081340)

 

V Prešove, dňa 20.11.2023

Zverejnenie

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 20.11. 2023 do 08.12. 2023, 16:00 hod.

Publikované: 20.11.2023 / Aktualizované: 30.11.2023 HoreTlačiť