Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zámena nehnuteľného majetku - pozemkov v k. ú. Sedliská z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa Zámena nehnuteľného majetku - pozemkov v k. ú. Sedliská

V súlade s § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje zámer na prevod nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:

Predmet prevodu

zámenu nehnuteľného majetku medzi Prešovským samosprávnym krajom, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475 a Gréckokatolíckou cirkvou, farnosť Sedliská, Sedliská 264, 094 09, IČO: 31955631, bez finančného vyrovnania rozdielu výmery pozemkov nasledovne:

1. Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a Gréckokatolícka cirkev, farnosť Sedliská nadobúda nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 1098 v k.ú. Sedliská, obec Sedliská, okres Vranov nad Topľou a to:

 • parcelu registra C KN 85, záhrada o výmere 502 m2,

spoluvlastnícky podiel 1/1

ťarchy: bez zápisu.

Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 502 m2.

 

2. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Sedliská odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda a zveruje do správy nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 655 v k.ú. Sedliská, obec Sedliská, okres Vranov nad Topľou a to:

 • parcelu registra E KN 100, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 250 m2,
 • parcelu registra E KN 101, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 227 m2,

spoluvlastnícky podiel 1/1,

ťarchy: bez zápisu.

Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 477 m2.

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa

Predmetom zámeny sú pozemky vo vlastníctve Gréckokatolíckej cirkvi, farnosť Sedliská, nachádzajúce sa pod cestou III/3637, ktoré sa zamenia za pozemok vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, nachádzajúci sa mimo cestné teleso. Prešovský samosprávny kraj si zámenou pozemkov vysporiada vlastnícke vzťahy pod cestou III/3637, bez ďalšieho finančného vyrovnania rozdielu vo výmerách. Ich prevodom dôjde k zosúladeniu skutkového stavu so stavom právnym.

 

Zverejnenie na webovom sídle

Zverejnené od 18.03.2022 do 04.04.2022, 10:00 hod.

Publikované: 18.03.2022 / Aktualizované: 18.03.2022 HoreTlačiť