Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zámena nehnuteľného majetku - pozemkov v k. ú. Podolínec z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa Zámena nehnuteľného majetku - pozemkov v k. ú. Podolínec

 

V súlade s § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje zámer na prevod nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:

Predmet prevodu

zámenu nehnuteľného majetku medzi Prešovským samosprávnym krajom, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475 a mestom Podolínec, Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolínec, IČO: 00330132 bez finančného vyrovnania rozdielu hodnoty nehnuteľného majetku nasledovne:

 1. Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a mesto Podolínec nadobúda do výlučného vlastníctva nehnuteľný majetok:
  1. existujúci úsek pozemnej komunikácie III/3123 v k. ú. Podolínec, okres Stará Ľubovňa v dĺžke 0,143 km v pôvodnom kumulatívnom staničení III/3123 km 0,000 – 0,143, za podmienky, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydá kladné rozhodnutie o usporiadaní cestnej siete vo vzťahu k prevádzanému úseku pozemnej komunikácie ako predmetu prevodu uvedenému v bode CI. a).
 2.  Mesto Podolínec odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda do výlučného  vlastníctva a zveruje do správy Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov,   IČO: 37936859, nehnuteľný majetok:
  1. existujúci úsek miestnej ul. Bernolákova v k. ú. Podolínec, okres Stará Ľubovňa v dĺžke 0,285 km od križovatky I/77 (uzlový bod 2732A04300) po uzlový bod  2732A09300, ako predĺženie cesty III/3123
  2. pozemok nachádzajúci sa pod prevádzaným úsekom miestnej komunikácie v bode    a), vedený na LV č. 2262, k. ú. Podolínec, obec Podolínec, okres Stará Ľubovňa:
  • parcela registra C KN, parcelné číslo 222/38, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 2 339 m2,
  • spoluvlastnícky podiel: 1/1
  • ťarchy: Vecné bremeno v prospech oprávneného z vecného bremena - Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361, strpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia v rozsahu Geometrického plán č.  215/2019 na parcele reg. C KN č. 222/38, C KN 222/39, C KN 222/42, C KN 222/43, C KN 1055, C KN 1058/5, C KN 1069/7, V-574/2021 - 87/21
  • za podmienky, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydá kladné rozhodnutie o usporiadaní cestnej siete vo vzťahu k prevádzanému úseku pozemnej komunikácie ako predmetu prevodu uvedenému v bode C II. a).

Dôvod hodný osobitného zreteľa

Úsek cesty spolu pozemkom ním zastavaným je jediným prepojením medzi mestom Podolínec a obcou Lomnička. Dôvodom návrhu na zaradenie tejto komunikácie je vhodné doplnenie cestnej siete.   

Zverejnenie

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 03.06. 2021 do 21.06. 2021, 10:00 hod.

Publikované: 03.06.2021 / Aktualizované: 07.06.2021 HoreTlačiť