Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zámena nehnuteľného majetku - pozemkov v k. ú. Nižný Hrabovec z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Zámena nehnuteľného majetku - pozemkov v k. ú. Nižný Hrabovec

V súlade s § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje zámer na prevod nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:

Predmet prevodu

 

Zámena nehnuteľného majetku medzi Prešovským samosprávnym krajom, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475 a obcou Nižný Hrabovec, 094 21 Nižný Hrabovec 407, IČO: 00332593, bez finančného vyrovnania rozdielu výmery pozemkov nasledovne:

 1. Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a Obec Nižný Hrabovec nadobúda do vlastníctva nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 1744 v k.ú. Nižný Hrabovec a to:
 • parcelu registra C KN 1151/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4449 m2,
 • parcelu registra C KN 1151/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 47 m2,

spoluvlastnícky podiel 1/1

ťarchy: bez zápisu.

Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 4496 m2.

 1. Obec Nižný Hrabovec odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda do vlastníctva a zveruje do správy Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 810 v k.ú. Nižný Hrabovec, a to:
 • parcelu registra C KN 1168/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 356 m2,
 • parcelu registra C KN 257/11, ostatná plocha o výmere 188 m2,
 • parcelu registra C KN 258/5, záhrada o výmere 160 m2,
 • parcelu registra C KN 257/10, ostatná plocha o výmere 175 m2,

spoluvlastnícky podiel 1/1,

ťarchy: bez zápisu.

Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 879 m2.

Dôvod hodný osobitného zreteľa

Predmetom zámeny sú pozemky vo vlastníctve obce Nižný Hrabovec, ktoré sa nachádzajú pod cestou II/554, a ktoré sa zamenia za pozemky vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, nachádzajúce sa mimo cestné teleso cesty II. triedy a pod miestnymi komunikáciami. Časť týchto pozemkov sa nachádza pod chodníkmi a časť sa nachádza pod obecnou cestou. Obec Nižný Hrabovec a Prešovský samosprávny kraj si zámenou pozemkov vysporiadajú vlastnícke pomery pod komunikáciami, ktorých sú vlastníkmi bez ďalšieho finančného vyrovnania rozdielu vo výmerách. Ich prevodom dôjde k zosúladeniu skutkového stavu so stavom právnym.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 13.08.2021 do 30.08.2021, 10:00 hod.

Publikované: 04.08.2021 / Aktualizované: 04.08.2021 HoreTlačiť