Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Sabinov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku PSK do vlastníctva p. Margity Blaščákovej, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

V súlade s § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje zámer na prevod nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:

 

Predmet prevodu

Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, vedený na LV č. 1319, k. ú. Sabinov a to:                 

stavba

 • BYT. DVOJDOM O.C.35, súpisné číslo 330, na parcele registra C KN, parcelné číslo 224/3

pozemok

 • pozemok na parcele registra C KN, parcelné číslo 224/3, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 558 m2
 • pozemok na parcele registra C KN, parcelné číslo 224/14, záhrada o výmere 105 m2

spoluvlastnícky podiel: 1/1,

 ťarchy: bez zápisu

Kupujúci  

Margita Blaščáková, 083 01 Sabinov

Kúpna cena

14 608,52 €.       

Dôvod hodný osobitného zreteľa

dlhodobý nájom nehnuteľného majetku od roku 1964 a zároveň investícia do predmetu nájmu v sume 6x vyššej, ako technická hodnota rodinného domu pred rekonštrukciou.

Zverejnenie

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 03.06. 2021 do 21.06. 2021, 10:00 hod.

Publikované: 03.06.2021 / Aktualizované: 04.06.2021 HoreTlačiť