Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Prevod majetku v k. ú. Orkucany z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva PSK v k.ú. Orkucany do podielového spoluvlastníctva kupujúcich – Pavol Konkoľ a Ing. Slávka Tiritová z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

V súlade s § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje zámer na prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:

Predmet prevodu

prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, vedeného na LV č. 109, k. ú. Orkucany, okres Sabinov,  a to:                 

  • novovytvoreného pozemku parcely registra C KN parcelné číslo 714/31, zastavané plochy o výmere 128 m²

odčleneného od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 1332/1, trvalý trávnatý porast o celkovej výmere 5 148 m²

geometrickým plánom č. 4/2021, vyhotoveným GeoMark – Ing. Martin Kubanka, Prešov IČO: 37531590, úradne overeným Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor, dňa 18.05.2021 pod číslom G1-298/2021,

spoluvlastnícky podiel 1/1

ťarchy: podľa LV   

do podielového spoluvlastníctva kupujúcich – Pavol Konkoľ, 080 01 Prešov v podiele ½ a Ing. Slávka Tiritová , 080 01 Prešov v podiele ½ za kúpnu cenu 1.354,24 € ( pri cene 10,58 €/m²)

Dôvod hodný osobitného zreteľa

Kupujúci chcú zosúladiť skutkový  stav so stavom právnym tým, že si majetkovo právne vysporiadajú časť parcely, ktorá bezprostredne susedí s pozemkom v ich vlastníctve a na ktorom majú z vonkajšej hranici osadený plot.

Zverejnenie na webovom sídle

Zverejnené od 18.03.2022 do 04.04.2022, 10:00 hod.

Publikované: 18.03.2022 / Aktualizované: 18.03.2022 HoreTlačiť