Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Prevod majetku v k. ú. Lackovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru na prevod pozemkov v k.ú. Lackovce do vlastníctva obce Lackovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

 

V súlade s § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje zámer na prevod nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:

Predmet prevodu

 

prevod  nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísaného na  LV č. 4111, k. ú. Lackovce, obec Lackovce, okres Humenné, a to:

  • novovytvorená parcela registra C KN, parcelné číslo 494/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 197 m2,
  • novovytvorená parcela registra C KN, parcelné číslo 494/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 260 m2,

odčlenené od pôvodnej parcely registra C KN, parcelné číslo 494/1, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 4616 m2.

 

Novovytvorené parcely boli oddelené geometrickým plánom č. 32389833-7/2021, vyhotoveným Ing. Mihalík Miroslav – GEOMM,  Humenné, IČO: 32389833, úradne overeným Okresným úradom Humenné, katastrálny odbor,  dňa 09.02.2021 pod číslom G1-39/2021.

 

spoluvlastnícky podiel: 1/1

ťarchy:

Pod Z-623/2015 zriaďuje sa vecné bremeno podľa zák. č. 251/2012 Z. z. o energetike, v prospech oprávneného z vecného bremena - Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361, s obsahom oprávnení na výkon povolenej činnosti podľa zák. č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích objektov a zariadení a na umiestnenie elektro-energetického zariadenia v rozsahu Geometrického plánu č. 400168.0613/2014 na parc. C KN č. 494/1 - 97/15

 

Kupujúci

Obec Lackovce, Lackovce 37, 066 01 Humenné, IČO: 37791699

 

Kúpna cena

1,00 €

 

Za splnenia podmienky naplnenia dôvodu hodného osobitného zreteľa výstavbou verejnoprospešného chodníka pri ceste III/3838 do 5 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia príslušného úradu o povolení vkladu vlastníckeho práva.

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

Pozemky, parcely registra C KN, parcelné číslo 494/3 a 494/4 budú plniť verejnoprospešný účel. Na parcelách registra C KN 494/3 a 494/4 obec Lackovce vybuduje chodník, ktorý bude slúžiť širokej verejnosti. Výstavbou chodníka sa výrazne zlepší bezpečnosť chodcov a plynulosť cestnej premávky.

 

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 13.08. 2021 do 30.08. 2021, 10:00 hod.

Publikované: 04.08.2021 / Aktualizované: 04.08.2021 HoreTlačiť