Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Prevod majetku v k. ú. Lackovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru na prevod pozemkov v k. ú. Lackovce do vlastníctva obce Lackovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

V súlade s § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje zámer na prevod nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:

Predmet prevodu

prevod  nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísaného na  LV č. 4111, k. ú. Lackovce, obec Lackovce, okres Humenné, a to:

- novovytvorená parcela registra C KN, parcelné číslo 494/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 800 m2,

odčlenená od pôvodnej parcely registra C KN, parcelné číslo 494/1, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 4159 m2.

Novovytvorené parcely boli oddelené geometrickým plánom č. 32389833-27/2022, vyhotoveným Ing. Mihalík Miroslav – GEOMM, Štefánikova 22, 066 01 Humenné, IČO: 32389833, úradne overeným Okresným úradom Humenné, katastrálny odbor, dňa 25.03.2022 pod číslom G1-99/2022.

spoluvlastnícky podiel: 1/1

ťarchy: podľa listu vlastníctva

Kupujúci

Obec Lackovce, Lackovce 37, 066 01 Humenné, IČO: 37791699

Kúpna cena

1,00 €

Za splnenia podmienky výstavby verejnoprospešného cyklochodníka pri ceste III/3838 do 5 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia príslušného úradu o povolení vkladu vlastníckeho práva, inak je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Dôvod hodný osobitného zreteľa

Na parcele registra C KN, parcelné číslo 494/5 bude obec Lackovce realizovať stavbu „Cyklochodník v obci Lackovce“. Cyklochodník bude slúžiť širokej verejnosti a plniť verejnoprospešný účel.

 

Zverejnenie na webovom sídle

Zverejnené od 26.05. 2022 do 13.06. 2022, 10:00 hod.

 

Publikované: 26.05.2022 / Aktualizované: 26.05.2022 HoreTlačiť