Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Prevod majetku v k. ú. Ďapalovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru na Prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva PSK – cesta III/3573 a súvisiaci pozemok nachádzajúci sa v k.ú. Ďapalovce do vlastníctva obec Ďapalovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

V súlade s § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje zámer na prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:

Predmet prevodu

prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, v správe Správy a údržby ciest PSK, v správe Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, a to:

  • časti cesty III/3573 v k. ú. Ďapalovce v dĺžke 0,102 km od uzlového bodu 2834A01600 po uzlový bod 2834A01400 v kumulatívnom staničení km 12,470 – 12,572

za podmienky, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydá kladné rozhodnutie o usporiadaní cestnej siete vo vzťahu k prevádzanému úseku pozemnej komunikácie, a to jeho vyradení z cestnej siete ako cesty III. triedy a jeho zaradení do siete miestnych ciest, ako predmetu prevodu uvedenému v bode B.

Kupujúci

obec Ďapalovce, Ďapalovce 136, 094 05 Holčíkovce, IČO: 00 332 331

Kúpna cena

1,00 €

Dôvod hodný osobitného zreteľa

Uvedený úsek cesty III/3573 v dĺžke 0,102 km sa nachádza v intraviláne obce Ďapalovce v okrese Vranov nad Topľou. Vzhľadom na to, že cesta v tomto úseku má v zmysle cestného zákona charakter miestnej komunikácie, úsek nevyhovuje šírkovým parametrom cesty III. triedy a po tomto úseku nie je vedená verejná autobusová doprava, navrhne správca MDaV SR  túto časť cesty III/3573 z cestnej siete ciest III. triedy na území PSK vyradiť a zaradiť do siete miestnych ciest.

Zverejnenie

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 01.10.2021 do 18.10. 2021, 10:00 hod.

Publikované: 01.10.2021 / Aktualizované: 01.10.2021 HoreTlačiť