Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Prevod majetku v k. ú. Bušovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva PSK – cesta III/3104 a súvisiaci pozemok nachádzajúci sa v k.ú. Bušovce do vlastníctva obce Bušovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

V súlade s § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje zámer na prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:

Predmet prevodu

prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, v správe Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, a to:

 1. cesty III/3104 v k ú. Bušovce v dĺžke 0,718 km, od uzlového bodu 2732A0100 po uzlový bod 2731A01900 v kumulatívnom staničení 0,000 – 0,718 km
 2. súvisiaceho pozemku, nachádzajúceho sa pod prevádzaným úsekom cesty III/3104 uvedenej v bode I.  vedeného na LV č. 633, k. ú. Bušovce, a to:
  parcela registra C KN č. 2743, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 224 m2
  spoluvlastnícky podiel: 1/1
  ťarchy: bez zápisu
  za podmienky, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydá kladné rozhodnutie o usporiadaní cestnej siete vo vzťahu k prevádzanému úseku pozemnej komunikácie a to jeho vyradení z cestnej siete ako cesty III. triedy a jeho zaradení do siete miestnych ciest, ako predmetu prevodu uvedenému v bode B I.

Kupujúci

Obec Bušovce, Bušovce 119, 059 93 Bušovce,  IČO: 00 326 127

Kúpna cena

2,00 € (pri cene 1,00 € za úsek cesty a 1,00 € za pozemok)

Dôvod hodný osobitného zreteľa

Uvedená cesta III/3104 v dĺžke 0,718 km sa nachádza v  extraviláne obce Bušovce v okrese Kežmarok. Vzhľadom na to, že cesta v tomto úseku má v zmysle cestného zákona charakter miestnej komunikácie, úsek nevyhovuje šírkovým parametrom cesty III. triedy a po tomto úseku nie je vedená verejná autobusová doprava, správca navrhne MDaV SR túto cestu III/3104 z cestnej siete ciest III. triedy na území PSK vyradiť a zaradiť do siete miestnych ciest. 

Zverejnenie

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 01.10.2021 do 18.10. 2021, 10:00 hod.

Publikované: 01.10.2021 / Aktualizované: 01.10.2021 HoreTlačiť